BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Techniki badawcze wykorzystywane w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego
Research Techniques Used in the Study of the Household Life Cycle
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 336, s. 174-184, tab., bibliogr. 50 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Cykl życia, Badania marketingowe
Households, Life cycles, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uwarunkowania przebiegu procesu postępowania konsumentów oraz mechanizmy zachowań znajdują odzwierciedlenie w modelach zachowań konsumentów. W różnym zakresie, wymiarze w modelach bierze się pod uwagę różnorodne czynniki determinujące zachowania konsumentów. Jednym z istotnym uwarunkowań jest cykl życia gospodarstwa domowego, zakładający zmianę zachowań konsumentów (członków gospodarstwa) w miarę dojrzewania osób je tworzących. Badania cyklu życia, jak również zachowań konsumentów znajdujących się w poszczególnych fazach jego trwania, opierają się na wykorzystaniu różnorodnych technik badawczych. Artykuł ma charakter poglądowy i jego celem jest prezentacja zastosowania zróżnicowanych technik pozwalających określić zachowania gospodarstwa domowego (i jego członków) w poszczególnych fazach cyklu jego życia.(abstrakt oryginalny)

Determinants of consumer behavior process and mechanisms of behavior are reflected in models of consumer behavior. A variety of factors determining consumer behavior is taken into account in models to a varying extent. One of important determinants is the household life cycle, which involves changing the behavior of consumers (household members) together with the maturation of people who form it. Research of the life cycle, as well as the study of consumers behavior that are at different stages of its duration, is based on the use of various techniques. The article is illustrative and its goal is to present the application of various techniques for determining household behavior (and its members) on different phases of its life cycle.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania jakościowe. Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, PWN, Warszawa 2012.
 2. Brown S.A., Venkatesh V., Model of Adoption of Technology in Households: A Baseline Model Test and Extension Incorporating Household Life Cycle, MIS Quarterly, Vol. 29/2005.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3467_PLK_HTML.htm.
 4. Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2012.
 5. Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007.
 6. Bombol M., Słaby T., Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, SGH, Warszawa 2011.
 7. Danko W.D., Schaninger C.M., An empirical evaluation of the Gilly-Enis updated household life cycle model, Journal of Business Research, Vol. 21/1990.
 8. Du R.Y., Kamakura W.A., Household Life Cycles and Lifestyles in the United States, Journal of Marketing Research, Vol. 43, No. 1/2006.
 9. Edmondson D., Do the math, American Demography 10/1999.
 10. Fritzsche, D., An analysis of energy consumption patterns by stage of family life cycle, Journal of Marketing Research, Vol. 18, No. 2/1981.
 11. Gilly M.C., Enis B.M., Recycling the Family Life Cycle: a Proposal for Redefinition, NA - Advances in Consumer Research Volume 09/1982, eds. A. Mitchell, A. Abor, MI: Association for Consumer Research.
 12. Grzeszkiewicz-Radulska K., Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 13. Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 14. Hong G.S., Kim S.Y., Out-of-pocket health care expenditure patterns and financial burden across the life cycle stages, Journal of Consumer Affairs, Vol. 34, No. 2/2000.
 15. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2011.
 16. Kędzior Z., Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1992.
 17. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 18. Kusińska A., Segmentacja i typologia konsumentów, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 19. Lewandowska-Walter A., Obszary problemowe i zasoby rodziny zrekonstruowanej, [w:] red. T. Rostowska, Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Difin, Warszawa 2009.
 20. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Rozwój badań marketingowych - w kierunku nowych podejść i kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 236, Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wrocław 2011.
 21. Mącik R., Korba M., Wiarygodność pomiaru w badaniach mixed-mode: porównanie efektów stosowania PAPI i CAWI, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 96, Badania marketingowe - nowe wyzwania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 2010.
 22. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, GUS 2011, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11722_PLK_HTML.htm.
 23. Model konsumpcji rodziny ze szczególnym uwzględnieniem jej cyklu życia, red. B. Górecki, Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego 1976/3.
 24. Murphy P.E., Staples W.A., A Modernized Family Life Cycle, Journal of Consumer Research, 6/1979.
 25. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, http://www.stat.gov.pl/gus/12773_PLK_HTML.htm.
 26. Neulinger A., Simon J., Food consumption patterns and healthy eating across the household life cycle in Hungary, International Journal of Consumer Studies, 35/2011.
 27. Niemczyk A., Demograficzne uwarunkowania konsumpcji, Polityka Społeczna, 2000/7.
 28. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.
 29. Olejniczuk-Merta A., Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001.
 30. Podogrodzka M. , Zmiany demograficznych struktur ludności jako determinanty poziomu wydatków konsumpcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 19, Rzeszów 2011.
 31. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
 32. Putler D.S., Li T., Liu Y., The value of household life cycle variables in consumer expenditure research: an empirical examination, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 24/2007.
 33. Redondo-Bellon I., Royo-Vela M., Aldas-Manzano J., A family life cycle model adapted to the Spanish environment, European Journal of Marketing, Vol. 35, No. 5/6/2001.
 34. Rocznik Demograficzny 2013, GUS, Warszawa 2013.
 35. Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców, PWE, Warszawa 2004.
 36. Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 37. Schaninger C.M., Danko W.D., A conceptual and empirical comparison of alternative household life cycle models, Journal of Consumer Research, Vol. 19/2003.
 38. Schaninger C.M., Lee D.H., A new full-nest classification approach, Psychology and Marketing, Vol. 19/2002.
 39. Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Warszawa 2006.
 40. Szepieniec-Puchalska D., Cykl życia rodziny jako czynnik zróżnicowania konsumpcji w świetle badań budżetów domowych, [w:] Rynek i konsumpcja - raporty z badań 2006, red. F. Misiąg, IRWiK, Warszawa 2007.
 41. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2010.
 42. Van Rooyen J., Du Plessis P.J., A conceptual and empirical validation of the household lifecycle concept in South Africa, SA Journal of Industrial Psychology, Vol. 29/2003.
 43. Wagner J., Hanna S., The effectiveness of family life cycle variables in consumer expenditure research, Journal of Consumer Research, Vol. 10, No. 3/1993.
 44. Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, red. A. Kusińska, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2002.
 45. Wells, W.C., Gubar G., Life Cycle Concept in Marketing Research, Journal of Marketing Research, 3/1966.
 46. Wilkes, R., Household life-cycle stages, transitions, and product expenditures, Journal of Consumer Research, Vol. 22, No. 1/2005.
 47. Wiśniewski A., Potrzeby i spożycie na różnych etapach cyklu życia gospodarstwa domowego, Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego 4/1973.
 48. Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, red. E. Bielawska-Batorowicz, PWE, Warszawa 2012.
 49. Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1/2007, Warszawa 2007.
 50. Zalega T., Konsumpcja: determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu