BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Personnel as a Factor of Production in Development of Regional Tourism Economy - a Conceptual Paper
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1, s. 57-67, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Entrepeneurship in Tourism and Sport
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Czynniki produkcji, Polityka regionalna, Zatrudnienie
Touristic economy, Production factors, Regional policy, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka turystyczna obejmuje niemal każdą sferę gospodarki narodowej: produkcję dóbr i usług, w sferze ich podziału, wymiany i konsumpcji. Występując w większości branż gospodarki, bezpośrednio i pośrednio oddziałuje na popyt turystyczny. Większość procesów gospodarczych w sektorze turystyki jest realizowanych poprzez bezpośrednie podmioty gospodarki turystycznej i jej przedstawicieli, tj. przedsiębiorców turystycznych. Terytorialne jednostki samorządu terytorialnego i organizacje turystyczne odgrywają istotną rolę w tworzeniu procesów gospodarczych w sektorze turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. W ekonomii klasycznej wyróżnia się trzy podstawowe czynniki produkcji: praca, ziemia i kapitał. W nowoczesnych koncepcjach, wyodrębnia się także czwarty, któremu nadaje się różne znaczenia i nazwy, począwszy od postępu technicznego i organizacyjnego, który jest rozszerzeniem logiki współistnienia i współdziałania trzech podstawowych czynników, kończąc na informacji i wiedzy - traktowanych, jako najbardziej nowoczesne czynniki produkcji w tak zwanej nowej ekonomii. W całości działalności podmiotów gospodarki turystycznej, szczególną rolę należy przypisać pracownikom, a mianowicie potencjałowi ludzkiemu podmiotów gospodarki turystycznej. (abstrakt oryginalny)

Tourism economy appears in every sphere of economy: production of goods and services, their division, exchange and consumption; it also occurs in the majority of the national economy branches that directly or indirectly deal with meeting tourist demand. The majority of economic processes in tourism sector are realized by direct tourism economy and its representatives, tourist entrepreneurs. Territorial self- government units and tourist organizations play a significant role in formation of economic processes in tourism sector on the regional and local levels. The classic economy distinguishes three basic production factors: labor, land and capital. In the modern approaches they are completed with the fourth that has different names. Beginning with technical and organizational progress which is a logic extension of coexistence and cooperation of three basic factors, ending with information and knowledge - treated as the most modern factors of production in the so-called new economy. In the totality of activities of tourism economy entities, a special role should be ascribed to the personnel, namely human potential of tourism economy entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dewan S., Min Ch. (1997). The substitution of information technology for other factors of production: A firm level analysis. Management Science, 43(12).
 2. Drucker P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 3. Filipiak B., Panasiuk A. (Eds.). (2008). Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Gołembski G. (Ed.). (2007). Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. Warszawa, PWE.
 5. Matusiak K.B. (Ed.). (2005). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Milewski D., Panasiuk A., Szostak D. (2005). Zachodniopomorski klaster turystyczny, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 7. Niedzielski P., Dołowy A., Milewski D., Szostak D. (2008). Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Turystyka, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Nowakowska A. (1988). Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym. Kraków: Folia Eeconomica Cracoviensia, Vol. XXI.
 9. Page S.J. (2005). Tourism Management. Managing for Change. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 10. Panasiuk A. (2002). Personel jako instrument marketingu usług turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Panasiuk A. (Ed.). (2008a). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Panasiuk A. (Ed.). (2008b). Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Panasiuk A. (Ed.). (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Polski klaster morski. Założenia programowe. (2004). Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej, p. 4.
 15. Pender L., Sharpley R. (Eds.). (2005). The Management of Tourism. Sage Publications Ltd.
 16. Riley, M. (1996). Human Resource Managementin the Hospitality and Tourism Industry. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 17. Sullivan A., Sheffrin S.M. (2003). Economics: Principies in Action. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 18. Tokarz A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu