BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polcyn Jan (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)
Tytuł
Konkurencja pomiędzy podmiotami edukacyjnymi prowadzącymi kształcenie na poziomie średnim w zakresie ofert edukacyjnych na tle wybranych regionów
The Competition between Education Subject that Work in High Education System in the Background of Chosen Region
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2014, z. nr 39, s. 241-249, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
W kierunku zintegrowanego rozwoju
Słowa kluczowe
Konkurencja, Konkurencyjność, Rynek usług edukacyjnych, Szkolnictwo średnie
Competition, Competitiveness, Education services market, Secondary education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskazano na mechanizmy kształtujące konkurencję w edukacji zarówno od strony podaży (oferta edukacyjna), jak i od strony popytu (zainteresowanie kandydatów kształceniem w szkołach średnich). Dokonano też analizy podaży i popytu na kształcenie w szkołach średnich w wybranych regionach. W wyniku prowadzonych analiz stwierdzono, że tylko ok. 16% oddziałów szkolnych cieszy się większym zainteresowaniem niż liczba oferowanych miejsc kształcenia. Nadmiar miejsc oferowanych w szkołach średnich (nadmierna podaż) może mieć negatywny wpływ na jakość tworzonego w przyszłości kapitału ludzkiego. Sugeruje się wprowadzenie pełnego konkurowania podmiotów edukacyjnych poprzez przekazanie odpowiedzialności finansowej bezpośrednio do szkół państwowych; szkolnictwo prywatne taką odpowiedzialność ponosi od początku swego funkcjonowania. Pełna odpowiedzialność za kształcenie będzie możliwa po bezpośrednim przekazaniu subwencji oświatowej do szkoły z pominięciem organu prowadzącego (starostwa). Rynek edukacyjny jest rynkiem wymagającym konkurencji zarówno po stronie producenta (szkoły), jak i po stronie konsumenta (ucznia). Te dwie płaszczyzny konkurowania mają bowiem znaczący wpływ na jakość kształcenia. Artykuł zawiera sugestie dla szeroko rozumianej praktyki edukacyjnej mające na celu poprawę funkcjonowania rynku edukacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication was to present the mechanism of competition in education from supply side (interest of young people in getting high education) and also from demand side (education offer). It also present an analysis of supply a demand in chosen region. In the conclusion of analysis we came to point that only 16 % high schools have more eager students than places prepared. Excess prepared places (excess supply) in high schools can have a negative influence on the quality of future human capital. It is suggested to introduce full competition among education subject by transferring financial responsibilities directly to public schools - private schools bear this responsibility from the beginning. Full responsibility for the education can be possible after direct transfer of education subsides to school without the local authority responsible for a given school. Education market is a market that needs competition on both sides, of a producer (school) and also on the side of consumer (student). These two sides of competition in education have got a high influence on a quality of education. This article presents suggestion for widely comprehended education practice which aim at improvement of functioning of educational market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beksiak J., 2006, Przydatność konkurencji dla szkolnictwa wyższego [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
  2. Forlicz S., Kaleta A., 2006, Czynniki konkurencyjności szkoły wyższej [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
  3. Kabaj M., 2003, Popyt na pracę w 2003 r., GUS, Warszawa.
  4. Westerheijden D.F., 2000, Mental and Actual Shifts to Dutch Higher Education in Reaction to Globalisation, EAIR Forum, Berlin (referat).
  5. Woźniak M.G., 2013, Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji [w:] Gospodarka Polski 1990-2011, t. 3: Transformacja, Modernizacja, Droga do spójności społeczno- -ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu