BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Nierówności w wydatkach na edukację w europejskich gospodarstwach domowych
Inequalities in Expenditure on Education in European Households
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2014, z. nr 39, s. 250-261, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
W kierunku zintegrowanego rozwoju
Słowa kluczowe
Edukacja, Wydatki gospodarstw domowych, Analiza skupień, Wykształcenie
Education, Household expenditures, Cluster analysis, People's education
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie zróżnicowania poziomu wydatków na edukację oraz ich udziału w wydatkach ogółem w europejskich gospodarstwach domowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarstwa domowe zlokalizowane w Polsce. Postawiono dwie hipotezy badawcze:
 1. Obserwuje się wzrost wydatków na edukację, a procesy konwergencji społecznej prowadzą do zmniejszania dysproporcji w wydatkach pomiędzy gospodarstwami domowymi z różnych krajów europejskich.
 2. Kryzys finansowo-ekonomiczny doprowadził do spowolnienia wzrostu wydatków na edukację w europejskich gospodarstwach domowych.
Materiał źródłowy stanowiły bazy danych GUS i Eurostat. W latach 1995-2008 malało zróżnicowanie w wydatkach na edukację między krajami europejskimi a w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego doszło do wzrostu dyspersji. Największymi wydatkami na edukację odznaczali się Norwegowie, Luksemburczycy i Szwajcarzy. Najwyższy zaś udział wydatków na edukację w wydatkach ogółem dotyczył Cypru, Islandii i Irlandii. Poziom wydatków na edukację oraz udział tych wydatków w wydatkach ogółem w Polsce jest najbardziej zbliżony do krajów o podobnym położeniu geopolitycznym (Litwa, Rumunia i Bułgaria). W Polsce najwięcej na edukację przeznaczano w gospodarstwach domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych, pracujących na własny rachunek, z głową rodziny legitymującą się wyższym poziomem wykształcenia oraz w gospodarstwach domowych najzamożniejszych, najmniej zaś w gospodarstwach domowych, w których głową rodziny była osoba z niskim poziomem wykształcenia, w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz najuboższych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication was to analyze differences in the level of expenditure on education and their share in total expenditure in European households, with special attention paid to households located in Poland. The following hypotheses have been formulated: Hypothesis 1: The processes of social convergence in EU lead to reducing disparities in expenditures between households from different European countries. Hypothesis 2: Financial and economic crisis led to a slowdown in the expenditure on education in European households. The data used in the study come from GUS (Poland's Central Statistical Office) and Eurostat. In the years 1995-2008 differences in expenditure on education between European countries decreased. During the financial and economic crisis there was an increase of disparities. The largest expenditure on education had the Norwegians, Luxembourgers and the Swiss. The highest share of education expenditure in total expenditure referred to Cyprus, Iceland and Ireland. The level of spending on education and the share of these expenditures in total expenditures in Poland is similar to most of countries of Central and Eastern Europe (Lithuania, Romania and Bulgaria). In Poland, the highest level of expenditures on education is visible in households of self-employed and professional workers, among the educated and wealthy ones. The least was spent in households where the head of the family was a person with a low level of education, among the pensioners and the poor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza skupień. Electronic Statistics Textbook, StatSoft, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html (dostęp 23.07.2013).
 2. Budżety Gospodarstw Domowych w 2011 r., 2012, GUS, Warszawa.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.), 2011, Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 4. Evans I.S., 1977, The selection of class intervals, "Transactions of the Institute of British Geographers, New Series", Vol. 2, No. 1.
 5. Final consumption expenditure of households by consumption purpose - COICOP 3 digit - aggregates at current prices Eurostat, Database 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (stan na dzień 4.09.2013).
 6. MacQueen J., 1967, Some methods for classification and analysis of multivariate observations, "Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability" Vol. 1, No. 281-297.
 7. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2011, Departament Warunków Życia, GUS, Warszawa.
 8. Pasławski J., 2003, Jak opracować kartogram, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 9. Piekut M., 2008, Polskie gospodarstwa domowe - dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Unemployment Rate - Annual Data, Eurostat. Database 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun20& plugin=1 (stan na dzień 23.07.2013).
 11. Private Household Spending on Education&Training. Project Report, http://ec.europa.eu/ education/more-information/doc/household_en.pdf (stan na dzień 05.09.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu