BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoumal Jiří (Palacký University Olomouc, Czech Republic), Šebek Luděk (Palacký University Olomouc, Czech Republic)
Tytuł
The Safety Factor in Outdoor Events
Współczynnik bezpieczeństwa imprez plenerowych
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2012, vol. 13, nr 2, s. 49-52, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sport, Kultura fizyczna, Bezpieczeństwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Sport, Physical culture, Security, Small business
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zajęcia na świeżym powietrzu prowadzone przez różne instytucje stanowią bardzo istotny instrument działalności handlowej. Celem takich zajęć jest motywowanie oraz rozwijanie charakteru osób uczestniczących w nich oraz poprawa ich stanu zdrowia. Ruch, który jest zewnętrzną manifestacją zajęć na świeżym powietrzu, promuje zdrowy rozwój jednostki tylko w przypadku, gdy poczucie zagrożenia odczuwane podczas tych ćwiczeń jest odbierane jedynie jako subiektywne doznanie wywodzące się z wyjątkowego charakteru sytuacji. Rozpoznanie obiektywnych zagrożeń oraz ich przyczyn nie jest powszechne wśród instytucji organizujących zajęcia na świeżym powietrzu. Większość instytucji nie ma prawie żadnego doświadczenia w tej kwestii. Ponadto, w badanych lub monitorowanych organizacjach pojawia się sceptycyzm lub zaprzeczenie, jeśli nie rozumieją one powodu i celu takiego badania, szczególnie jeśli dotyczy ono kwestii osobistych. Z tego też powodu, w niniejszym artykule przedstawiamy konkretne rekomendacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, które powinny zostać przez nie uwzględnione podczas planowania i wdrażania zajęć na świeżym powietrzu. Wynika z tego potrzeba wskazania na przydatność badań relacji pomiędzy zajęciami na świeżym powietrzu a bezpieczeństwem w ich prowadzeniu oraz wynikającymi z tego skutkami zdrowotnymi. Ponadto, artykuł ten przyczynia się do poprawy umiejętności czytania prawa w dziedzinie sportu, legislacji oraz klasyfikacji urazów sportowych. (abstrakt oryginalny)

Outdoor activities run by various organizations represent a very significant instrument of commercial activity. These activities aim to motivate and develop the character of individuals participating and ultimately improve their health. Movement, which is the external manifestation of outdoor activities, promotes the healthy development of the individual only if the feeling of danger encountered during the activity is perceived only as a subjective impression derived from the exceptional character of the situation. The identification of objective risks and their causes is not a common matter for outdoor organizations. Most organizations have almost no experience with this problem. In addition, in the surveyed or monitored organizations skepticism or denial arises if they do not understand the reason and purpose of such research, especially if it concerns a particularly personal matter. This is why in the following sections we present specific recommendations for small and medium enterprises, that is what they should take into account when planning and implementing outdoor activities. From this follows the need to point to the usefulness of researching the relationship of outdoor activities and safety in their operation and the resulting health effects. Furthermore, this contribution seeks to strengthen legal literacy in the field of sport, legislation and sport injury rates. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BIČOVSKÝ, J., HOLUB,M. (1991), Občanský zákoník - komentář, Praha: Linde.
 2. ČERVINKA, J. (2007), Vývoj legislativy v oblasti tělesné kultury v letech 1918-2006, diplomová práce, Olomouc: FTK UP.
 3. CHODĚRA, O. (1997). Občanským právem krok za krokem, Praha: Grada.
 4. KONEČNÝ,A. (1999), Sport a právo, [in:] Z. Hanelová & H. Válková (Ed.), Movement and health : international conference organized by the Faculty of Physical Culture, Palacký University in Olomouc, September 11-14, 1999, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 5. KRÁLÍK, M. (2001), Právo ve sportu, Praha: C.H. Beck.
 6. PRUŠÁK, J. (1984), Šport a právo (Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe), Bratislava: Šport, slovenské telovýchovné vydavatelstvo.
 7. PRUŠÁK, J. (1985), Úrazy a poškodenia zdravia při športe a problem športového a právného deliktu, Bratislava: Právník, 124, č. 9, s. 791 a násl.
 8. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Zákon č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník).
 10. Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 11. ZUSKA, K. (1992), Sport na právo. Tělovýchovný pracovník, č. 1, s. 8.
 12. www.koop.cz/page.jsp?path=/produkty/urazove-pojisteni
 13. www.horskasluzba.cz/go.php
 14. www.csob.cz
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu