BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skórska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wąsowicz Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Jeż Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Gospodarcze uwarunkowania śląskiego rynku pracy w latach 1999-2005 jako stymulator zatrudnienia na obszarach metropolitalnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 103-121, rys. ,bibliogr. , poz.21
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Wielkie miasta, Rynek pracy, Bezrobocie
Economic growth, Great city, Labour market, Unemployment
Kraj/Region
Polska, Górny Śląsk
Poland, Upper Silesia
Abstrakt
Kształtowanie się wielkości makroekonomicznych oraz innych parametrów świadczących o potencjale gospodarczym, analizowanych w skali kraju, regionu czy województwa istotnie wpływa na sytuację na rynku pracy13. Uzasadnione jest traktowanie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa jako czynnika współdecydującego pośrednio o skali takich negatywnych zjawisk społecznych, jak: bezrobocie, ekskluzja społeczna, deprywacja materialna, ubóstwo. Analiza ex post wpływu sytuacji gospodarczej województwa na sferę społeczną może prowadzić do dwóch kierunkowo odmiennych interpretacji. W potencjale gospodarczym województwa można z jednej strony identyfikować elementy utrwalające i/lub pogłębiające nierównowagę na rynku pracy, z drugiej strony, na podstawie analizy danych historycznych można poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy sytuacja gospodarcza województwa śląskiego w badanym okresie sprzyjała wzrostowi zatrudnienia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barteczek A.: Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego. W: Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2004.
 2. Biuletyn statystyczny województwa śląskiego. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2004.
 3. Biuletyn statystyczny województwa śląskiego. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2005.
 4. Czyżewski A.B.: Wzrost gospodarczy a popyt na pracą. "Bank i Kredyt" 2002, nr 11-12.
 5. Egeman M.E.: Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem. Euromanagement, Warszawa 2000, http://biznes.onet.pl (22.11.2006).
 6. Kotlorz D.: Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2004.
 7. Kotlorz D.: Uwarunkowania śląskiego rynku pracy. W: Przeobrażenia śląskiego rynku pracy w okresie transformacji polskiej gospodarki. Badania statutowe. Red. D. Kotlorz, A. Skórska, R. Jeż, J. Wąsowicz. AE, Katowice 2005.
 8. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T.: Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP "Ekonomista" 2004, nr 1.
 9. Kukulak-Dolata I.: Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku województwa śląskiego. W: Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2004.
 10. Program Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 roku. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 11. Regionalna strategia zatrudnienia dla województwa śląskiego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice 2004.
 12. Roczniki statystyczne województw. GUS, Warszawa 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 13. Roczniki statystyczne województwa śląskiego. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2002, 2003, 2004, 2005.
 14. Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2000.
 15. Wąsowicz J.: Gospodarcze uwarunkowania wykluczenia społecznego w województwie śląskim w latach 1990-2004. W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich. Badania statutowe . Red. D. Kotlorz. AE, Katowice 2006 (wydruk komputerowy).
 16. Wąsowicz J.: Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa śląskiego. W: Śląski rynek pracy w okresie transformacji polskiej gospodarki. D. Kotlorz. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2006.
 17. www.mg.gov.pl.
 18. www.mos.gov.pl (Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego i energetyki).
 19. www.katowice.uw.gov.pl (10.06.2005).
 20. www.kprm.gov.pl (Komunikat po Radzie Ministrów, 30.06.1998).
 21. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu