BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Henzel Halina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Tworek Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa wyznacznikiem wzrostu jego wartości
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wartość przedsiębiorstwa inwestującego, 2007, s. 9-39, rys., tab., bibliogr. 81 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Enterprises investments, Enterprise value
Abstrakt
Koncepcja maksymalizacji wzrostu wartości przedsiębiorstwa to efekt rozwoju (ewolucji) teorii ekonomii, jeżeli chodzi o hierarchizację celów stawianych sobie przez współczesne organizacje gospodarcze, a więc takie, które działają w warunkach wolnego rynku i wzmożonej konkurencji1. Zwłaszcza w literaturze amerykańskiej ten wątek jest szczególnie mocno eksponowany. Jak podkreślają R.A. Brealey, S.C. Myers, kluczem do sukcesu w zarządzaniu finansami jest umiejętność zwiększania wartości. Przyjmując założenie, że przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw to w istocie strumienie środków pieniężnych (Cash Flow), tego typu stwierdzenie można by uznać za najbardziej właściwe, jeżeli chodzi o samo definiowanie tego, czym w ogóle jest inwestycja (projekt inwestycyjny), a w dalszej kolejności jakimi sposobami można nią zarządzać. Inwestycją jest bowiem każde wydatkowanie bądź zmniejszenie wpływów środków pieniężnych, które w przyszłości ma przynieść korzyści w postaci oczekiwanych dodatnich strumieni pieniężnych. Aby ocenić przyszły projekt, musimy rozważyć zmiany w całkowitych przepływach pieniężnych i zadecydować, czy tworzą one nową wartość. Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie to więc nic innego, jak decyzja o zainwestowaniu środków pieniężnych oraz w istocie ustalenie tzw. przyrostowych przepływów pieniężnych. W największym skrócie, po to przedsiębiorstwa współcześnie inwestują, aby spowodować wzrost zamożności ich właścicieli. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Włoszczowski W.: O zależności wartości firmy od kosztu kapitału. Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 2. Ostrowska E.: Zarządzanie wartością i relacje inwestorskie. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Tom II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 3. Brealey A.R., Myers C.S.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Marciniak Z.: Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 5. Ross A.S., Westerfield W.R., Jordan D.B.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 6. Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie, Kraków 1997.
 7. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. Red. E. Nowak. ODDK, Gdańsk 2003.
 8. Mączyńska E.: Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2005.
 9. Kufel T.: Wartość firmy w świetle prawa bilansowego i podatkowego. Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 10. Huges P.H.: Goodwill in Accounting. CBA, Atlanta 1982.
 11. Kamela-Sowińska A.: Wycena przedsiębiorstw i ich mienia. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006.
 12. Towarnicka H., Broszkiewicz A.: Przygotowanie i ocena projektów inwestycji rzeczowych. AE, Wrocław 1994.
 13. Vademecum inwestora. Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych. Górnośląska Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice 1996.
 14. Janasz W.: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w polskim przemyśle okrętowym. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1996.
 15. Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa 2002.
 16. Kubik M.: Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa i jej determinanty a rozwój przedsiębiorstw internetowych. W: Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji. Red. J. Kura. AE, Poznań 2000.
 17. Ramian T.: Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 18. de Baar B.: Using Stakeholder Analysis in Software Project Management. "Project Management Practice International Project Management Association" 2007, Spring, No. 1.
 19. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Project Management Institute, Inc., 2000.
 20. Pike R., Neal B.: Corporate Finance and Investment. Decisions & Strategies. FT Prentice Hall, Edinburgh-Harlow-Essex, 2006.
 21. Lowe J.: Inwestowanie w wartość. Klasyczna strategia inwestycyjna Benjamina Grahama dla każdego. K.E. Liber S.C., Warszawa 1999.
 22. Fridson S.M.: Złudzenia inwestora. WIG-Press, Warszawa 2000.
 23. Walica H.: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie i powiększanie majątku trwałego. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 1999.
 24. Towarnicka H.: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. AE, Wrocław 2000.
 25. Zaczyk A.: Finansowanie projektów inwestycyjnych. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1997, nr 3.
 26. Inwestor. Inwestycje rzeczowe. Projekty inwestycyjne, realizacja, ewidencja, schematy i wzory. Red. W. Flak. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 27. Marcinek K.: Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance. AE, Katowice 2006.
 28. Ramian T.: Polityka inwestycyjna i planowanie inwestycji z punktu widzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1996, nr 4.
 29. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.
 30. Kreikebaum N.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996.
 31. Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków. Red. A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2000.
 32. Henzel H.: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. W: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne i praktyczne. AE, Katowice 2006.
 33. Hooke C.J.: Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję. K.E. Liber S.C., Warszawa 2002.
 34. Szczepankowski J.P.: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. PWN, Warszawa 2000.
 35. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 36. Rutkowski A.: Rynek fuzji i przejęć międzynarodowych w Polsce. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 37. Marcinek K.: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa - aspekty behawioralne. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1996, nr 4.
 38. Witoszek G.: Ocena efektywności inwestycji metodą NPV. "Przegląd Organizacji" 1997, nr 5.
 39. Różański J.: Motywy podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 12.
 40. Nortcott D.: Capital Investment Decision-Making. Academic Press, London 1992.
 41. Behrens W., Hawranek M.P.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993.
 42. Chapman Ch., Ward S.: Project Risk Management. Processes, Techniques and Insights. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 1996.
 43. Kerzner H.: Project Management. A system Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Second Edition. Van Nostrand Reinhold Company, Inc., New York 1984.
 44. Rynek pieniężny i kapitałowy. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2001.
 45. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 46. Ziętowska I., Krzeszowski D.W.: Wartość firmy w prawie bilansowym i podatkowym. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Tom II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 47. Foremna-Pilarska M., Toborek-Mazur J.: Zasady klasyfikacji wartości niematerialnych, ich amortyzacja i wycena w MSSF 38. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Tom II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 48. Kaczmarek M.: Polityka bilansowa w kreowaniu wartości. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 49. Toborek-Mazur J.: Identyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w międzynarodowym prawie bilansowym. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Tom II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 50. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
 51. Ellis D.Ch.: Winning the Loser's Game. Timeless Strategies for Successful Investing. McGraw-Hill, New York 2002.
 52. Ehrbar A.: EVA. The Real Key to Creating Wealth. John Wiley & Sons, Inc., New York 1998.
 53. Cwynar A., Cwynar W.: Dwanaście uwag na temat rocznej Net Present Value (część I). "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 5.
 54. Groppelli A.A., Nikbakht E.: Wstęp do finansów. WIG-Press, Warszawa 1999.
 55. Grudzewski M.W., Rudzińska A., Sawicki M.: Benchmarking w strategii rozwojowej firmy, czyli orientacja na lepszych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 2.
 56. Bruner F.R.: Cases Studies in Finance: Managing for Corporate Value Creation. McGraw-Hill, New York 2003.
 57. Johnson H.: Ocena projektów inwestycyjnych. K.E. Liber S.C., Warszawa 2000.
 58. Pastusiak R.: Efektywności inwestycji. Motywy decyzji inwestorów instytucjonalnych. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 59. Jantoń-Drozdowska E.: Foreign Direct Investment and Globalization. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 60. Jamrozy K.: Pomiar wartości w zarządzaniu procesami przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 6.
 61. Lozano-Platonoff A., Sysko-Romańczuk S.: Wartość dodana w zarządzaniu - próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 9.
 62. Cwynar A., Cwynar W.: EVA a kreacja wartości dla akcjonariuszy. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 63. Kayali M.M.: Real Options as a Tool for Making Strategie Investment Decisions. "Journal of American Academy of Business, Cambridge" 2006, March, Vol. 8, No. I.
 64. Cwynar A., Cwynar W.: Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szabłowski i R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 65. Teoria rachunkowości w zarysie. Red. M. Dobija. AE, Kraków 2005.
 66. Cegłowski B.: Wycena małych i średnich przedsiębiorstw - uwagi ogólne. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 67. Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 68. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicieli. WIG-Press, Warszawa 2001.
 69. Surdykowska-Huk I., Gieros M.: Źródła danych i problemy wyceny przedsiębiorstw - teoria a praktyka. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 70. Uchman J.: Podatkowe uwarunkowania wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Tom II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 71. Kaźmierska-Jóźwiak B.: EVA jako miara oceny fuzji i przejęć przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 5.
 72. Franc-Dąbrowska J.: Rynkowa wartość dodana oraz ekonomiczna wartość dodana i ich praktyczna przydatność w ocenie przedsiębiorstw rolniczych. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 2.
 73. Svačina P.: Theoretical and Practical Aspects of the Patents Cost of Capital Estimate. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 74. Byrka-Kita K.: Błędy w szacowaniu kosztu kapitału - analiza wybranych problemów. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 75. Kędzior M.: Koszt kapitału dla firm w przekroju międzynarodowym. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Tom II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 76. Szablewski A.: Zarządzanie wartością firmy. Istota i kierunki ewolucji. W: Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków. Poltext, Warszawa 2000.
 77. Pomykalska B.: Wpływ inwestycji na wartość przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 10.
 78. Starnawska S.: System motywacyjny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 8.
 79. Dyduch A., Wydymus Z.: Czynnik ludzki w świetle pomiaru wartości przedsiębiorstwa. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Tom I. Red. E. Urbańczyk. KREOS, Szczecin 2003.
 80. Catlett R.G., Olsen O.N.: Accounting for Goodwill. Accounting Research Study No 10. American Institute of Certified Public Accountants, New York 1968.
 81. Ostaszewski J.: Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Difin, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu