BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiniorska Iwona
Tytuł
Warunki życia w małych miastach województwa świętokrzyskiego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 263-276, tab. ,rys. , bibliogr. poz.15
Słowa kluczowe
Materialne warunki życia ludności, Miasto, Rozwój miasta
Population's materials living conditions, City, City development
Kraj/Region
Polska, Województwo świętokrzyskie
Poland, Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Według S. Liszewskiego, warunki życia to ogólny stan zaspokojenia wszystkich potrzeb życia i działalności człowieka. Podejmując badania warunków życia omawiamy te elementy, które wynikają ze struktury przestrzenno- -funkcjonalnej miast i zapewniają zaspokojenie ogólnych potrzeb mieszkańców. Czynniki warunków życia można podzielić na: zewnętrzne i wewnętrzne . Pierwsza grupa czynników wynika z położenia obszaru badawczego, jego historii, a także decyzji politycznych podejmowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Druga grupa jest uwarunkowana działaniem władz samorządu miast oraz aktywnością mieszkańców. Do czynników wewnętrznych należą warunki mieszkaniowe, infrastruktura komunalna, społeczna, zagadnienia związane z problemami społeczno-demograficznymi, gospodarczymi i kulturowymi. Analizując literaturę przedmiotu należy zauważyć, że badania nad warunkami życia nie mają długoletniej tradycji. W polskiej literaturze geograficznej odnotowano wiele prac naukowych poświęconych małym miastom. Początki badań geograficznych nad małymi miastami sięgają okresu międzywojennego. Po drugiej wojnie światowej nowe koncepcje rozpoczynają badania aktywizacji społeczno-gospodarczej małych miast i miasteczek wywołanych kryzysem lat powojennych i zmianą granic. Od lat 60. XX w. obserwuje się wzrost zainteresowań geografów problematyką miejską. Prace te mają zarówno charakter teoretyczno-metodologiczny, jak i empiryczno-przeglądowy. Liczną literaturę ma także tematyka poruszająca zagadnienia przemian demograficznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Czyż T.: Struktura poziomu życia w systemie regionalnym Polski. Biuletyn KPZK PAN, nr 153. Warszawa 1991
 2. Heffner K.: Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. W: Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce. Red. A. Stasiak. Biuletyn KPZK PAN, z. 207. Warszawa 2003
 3. Heffner K.: Czynniki rozwoju obszarów> wiejskich - rola małych miast. W: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. A. Rosner. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Warszawa 2005
 4. Kuciński K.: Ludność i osadnictwo. W: Geografia gospodarcza Polski. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa
 5. Kurkus M.: Przewodnik do ćwiczeń z geografii ludności. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1984
 6. Liszewski S.: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 20 z 1995 r.
 7. Liszewski S.: Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań. W: Zróżnicowanie warunków> życia ludności w mieście. Red. I. Jażdżewska. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004
 8. Matczak A.: Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta - przykład Łasku. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999
 9. Matczak A., Szymańska D.: Studia nad strukturą przestrzemw-funkcjonalną miasta na przykładzie Brodnicy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997
 10. Parysek J.: Warunki życia w miastach polskich w okresie transformacji. W: Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Red. I. Jażdżewska. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004
 11. Runge J., Kłosowski R.: Migracje ludności miast województwa śląskiego w latach 1977-1997. W: Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. D. Szymańska. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000
 12. Rydz E., Szymańska W.: Zróżnicowanie warunków życia w przestrzeni miasta Słupska w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. W: Geografia różnorodności-różnorodność w geografii. UW, Warszawa 2001
 13. Szmytkowska M.: Warunki mieszkaniowe jako istotny wyznacznik społeczno- -przestrzennej polaryzacji miast. Przypadek Gdyni. W: Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Red. I. Jażdżewska. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004
 14. .Strzelecki Z.: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. W: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Red. Z. Strzelecki, A. Ochocki. I Kongres Demograficzny w Polsce. Warszawa 2001
 15. Webb J. W.: The natura1 and migrational components of population changes in England and Wales 1921-1931. "Economic Geography" 1963, No 39, Vol. 2.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu