BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Katarzyna, Ogrodowczyk Agnieszka
Tytuł
Gospodarka mieszkaniowa w małych miastach województwa łódzkiego - wybrane przykłady
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 277-300, tab. ,rys. , bibliogr. poz.24
Słowa kluczowe
Gospodarka mieszkaniowa, Miasto, Materialne warunki życia ludności, Demografia, Zasoby mieszkaniowe
Housing economy, City, Population's materials living conditions, Demography, Housing resources
Kraj/Region
Polska, Województwo łódzkie
Poland
Abstrakt
Małe miasta w Polsce stanowią istotny element sieci osadniczej. Określa się je często jako osiedla, które stoją na granicy między obszarami wiejskimi i miastami. Aby uściślić tę charakterystykę stosuje się kryterium wielkościowe, choć i ono nie określa jednoznacznie definicji małego ośrodka miejskiego. Do grupy małych miast zalicza się ośrodki liczące 2-5 tys. mieszkańców lub 5 tys. mieszkańców. Najczęściej jednak wymieniane są ośrodki liczące poniżej 10 lub 20 tys. mieszkańców. Dla potrzeb niniejszego opracowania za małe miasta przyjęto ośrodki liczące do 10 tys. mieszkańców. Grupa ta w województwie łódzkim liczy 19 ośrodków, co stanowi 45% miast znajdujących się w jego granicach administracyjnych. W polskiej rzeczywistości najmniejsze miasta czasami uważa się za ośrodki rolnicze, choć pełnią one również inne funkcje: przemysłowe, mieszkaniowe, turystyczne, uzdrowiskowe itd. W strukturze przestrzennej miast powiązania z rolnictwem przejawiają się najczęściej w rozdrabnianiu działek, obrzeżnej zabudowie bloku, występowaniu budynków gospodarczych i na wpół wiejskiej architekturze. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński E.: Male miasta w sieci osiedleńczej Polski. Wrocław 1998
 2. Baranowski B., Fijałek J.: Łódź. Dzieje miasta. Warszawa-Łódź 1988
 3. Brzeziński K., Gramsz A.: Tuszyn. Od królewszczyzny do hiperbazaru. Łódź 2003
 4. Dziewoński K.: Procesy urbanizacyjne we współczesnej Polsce. "Przegląd Geograficzny" 1962, t. XXXIV, z. 3
 5. Dziewoński K.: Baza ekonomiczna i strulUura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojąć, metod i ich zastosowań. "Prace Geograficzne IGiPZ PAN", nr 87. Warszawa 1971
 6. Golledge R. G., Rushton G.: Multidimensional Scaling: Review and Geographical Applications. Waszyngton 1972
 7. Gzell S.: Fenomen małomiejskości 1996. Akapit-DTP, Warszawa 1996
 8. Heffner K.: Rola małych miasteczek w rozwoju obszarów wiejskich. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedy'szak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa 2000
 9. Heffner K.: Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. W: Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, z. 207. Warszawa 2003
 10. Heffner K.: Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich. W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. AE, Katowice 2005
 11. Heffner K., Marszał T.: Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast. w> Polsce w drugiej połowie XX wieku. W: Uwarunkowania rozwoju małych miast. Red. K. Heffner, T. Marszał. Biuletyn KPZK PAN, z. 226. Warszawa 2006
 12. Kachniarz T.: Zagospodarowanie przestrzenne małych miast. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1993
 13. Kiełczewska-Zaleska M.: Kryzys małych miasteczek i sprawa ich aktywizacji. "Życie Gospodarcze" 1956, nr 8
 14. Malanowski J.: Przemiany społeczne w podwarszawskim miasteczku. Studia Socjologiczne. PWN, Warszawa 1964
 15. Małe miasta. Statystyka regionalna. GUS, Warszawa 1971
 16. Marcińczalc S.: Procesy urbanizacji w nowo włączonych jednostkach osiedlowych Łodzi, w świetle wyników NSP 1988 i 2002. W: Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. Konwersatorium wiedzy o mieście. Red. I. Jażdżewska. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006
 17. Milewska K., Ogrodowczyk A.: Budownictwo mieszkaniowe w małych miastach województwa łódzkiego. W: Przestrzeń rezydencjalna w miastach Polskich. Red. T. Marszał, D. Stawasz. Biuletyn KPZK PAN, z. 227. Warszawa 2006
 18. Parysek J.: Modele klasyfikacji w geografii. Seria Geografia, ni' 31. UAM, Poznań 1982
 19. Racine J.B., Reymond H.: Analiza ilościowa w geografii. PWN, Warszawa 1977
 20. Stasiak A.: Wstępna koncepcja głównych węzłów osiedleńczych Polski. W: Podstawowe węzły układu osadniczego Polski. Red. A. .Stasiak. Biuletyn KPZK PAN, z. 167. Warszawa 1994
 21. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta- gminy Stryków. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 1999
 22. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn Pracownia Projektowa Urbanistyczno-Architektoniczna "EKO- PLAN", Łódź 2000
 23. Tkocz J.: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce. UŚ, Katowice 1998
 24. Zaborski A.: Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych. AE, Wrocław 2001
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu