BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy
Professional Development and Challenges of the Contemporary Labour Market
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2014, z. nr 39, s. 262-272, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
W kierunku zintegrowanego rozwoju
Słowa kluczowe
Rozwój kariery zawodowej, Kariera zawodowa, Kierowanie karierą zawodową, Rynek pracy, Rozwój zawodowy pracownika
Career development, Professional career, Professional career directed, Labour market, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poszukując warunków zintegrowanego rozwoju natrafiamy na obszar, w którym spotka się problematyka związana z optymalnymi warunkami rozwoju organizacji oraz problematyka rozwoju zatrudnionych w niej osób. Wspólną częścią tych dwóch dziedzin jest rozwój pracowników, który dokonuje się w obszarze zawodowym. Od wielu lat znane są stadia rozwoju zawodowego, niemniej jednak sytuacja na współczesnym rynku pracy sprawia, że kariera zawodowa coraz rzadziej ma charakter liniowy. Oznacza to między innymi, że w czasie rozwoju zawodowego jednostka powinna nabyć takich kompetencji, które pozwolą jej poradzić sobie z tempem zmian, koniecznością adaptacji do nowych warunków i wielozadaniowością. Procesy globalizacji, substytucja personelu przez automaty, zmiany demograficzne oraz zmiany sposobu zatrudniania powodują, że pracownicy często przestają wiązać się z jedną czy kilkoma organizacjami, a zaczynają funkcjonować na zewnętrznym rynku pracy. Daje im to z jednej strony większą swobodę i możliwość samorealizacji, ale z drugiej strony wymaga większej samodzielności, kreatywności, elastyczności i przedsiębiorczości. Dlatego też istotne jest, aby do tych wyzwań, jakie stawia przed pracownikami współczesność, dopasować edukację i poradnictwo zawodowe oraz szukać odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób łączyć konieczność elastyczności i mobilności z poczuciem bezpieczeństwa pozwalającym na obniżenie stresu zawodowego. Zatem zintegrowany rozwój zawodowy oznacza między innymi uczenie się łączenia: wielozadaniowości, elastyczności i budowania współczesnego typu kariery, opartej na indywidualnej, przedsiębiorczej niezależności, z rozpoznawaniem własnych zdolności, predyspozycji i potrzeb, by móc je do siebie optymalnie dopasować. (abstrakt oryginalny)

Searching for integrated development involves locating the area where the problems are most likely to be met with problems, that is, associated with the optimal conditions for development of the organization and the advancement of the people it employs. The shared part of these two areas is the career development of staff. The stages of career development have been known for many years, but the situation in the contemporary labour market makes career progress less and less linear, with the result that, in the course of a person's professional development, the person must acquire the necessary competences to enable them to cope with the pace of change; to adapt to new conditions; and to multitask. The processes of globalization, the substitution of personnel by automates, changes in the demographic and changes in employment mean that employees often cease to be associated with one or more organizations, and begin to work on the external labour market. On the one hand this situation gives them greater freedom and the ability to self-realize, but on the other hand it requires more independence, flexibility and entrepreneurship. Therefore, it is essential to provide appropriate education and counseling and by these means help employees to face such challenges and find ways to combine flexibility with a sense of security in order to reduce occupational stress. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak A., 2009, Państwo w realiach "nowej gospodarki", Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 2. Bilans Kapitału Ludzkiego - najważniejsze wyzwania dla polskiego rynku pracy, http://pokl.parp.gov.pl/index/more/31860 (stan na 3.09.2013).
 3. Cohen L., Mallon M., 1999, The transition from managerial career to portfolio career: perceptions of boundarylessness, Work Employment and Society, Vol. 42, No. 1.
 4. Colakoglu S. N., 2005, The relationship between career boundarylessness and individual well-being: a contingency approach, Drexel University, Philadelphia.
 5. Cozier M., 1993, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.
 6. Drucker P., 2000, Zarządzanie. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 7. European Comission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit D.2, 2007, Toward Common Principles of Flexicurity, Office for Official Publications of the European Communities Communication, Luxembourg.
 8. Fugate M, Kinicki A.J., Ashforth B.E., 2004, Employability: a psycho-social construct, its dimensions and applications, "Journal of Vocational Behavior", No. 65.
 9. Hall D. T., 2004, The protean career: a quarter century journey, "Journal of Vocational Behaviour," No. 65.
 10. O'Mahony S., Bachky B.A., 2006, Strechwork managing the career progression paradox in external labor markets, "Academy of Management Journal", No. 49.
 11. Paszkowska-Rogacz A., 2003, Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 12. Pawlak J., 2013, Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 31.
 13. Pawlak J., 2012, Rozwój zawodowy a autokreacja" [w:] Podmiotowość człowieka w organizacji, red. M. Motyka, J. Pawlak, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków.
 14. Polak M., 2011, http://www.edunews.pl/system-edukacji/1442 (stan na 3.09.2013).
 15. Report by the European Expert Group on Flexicurity, 2007, Flexicurity Pathway. Turning hurdles into steppuing stone, Bruksela.
 16. Rifkin J, 2001, Koniec pracy, Schyłek siły roboczej w świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 17. Sullivan S., Emerson R., 2000, Recommendation for successfully navigating the boundaryless career: from theory to practice. Bowling Green State University, Bowling Green.
 18. The size and burden of mental disorders, 2012, http://www.ecnp.eu/publications/reports/sizeandburden.aspx (stan na 3.09.2013).
 19. Tomanek A., 2010, Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Wydawnictwo Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu