BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piocha Stanisław (Politechnika Koszalińska), Dylkiewicz Beata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Teoretyczne i empiryczne implikacje wynikające z zastosowania analiz strategicznych w ocenie wartości przedsiębiorstwa
Theoretical and Empirical Implications of the Application of Strategic Analysis in the Enterprise Value Assessment
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 13-34, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Analiza SWOT, Gospodarka rynkowa, Wartość przedsiębiorstwa, Estymacja, Wycena przedsiębiorstwa
SWOT analysis, Market economy, Enterprise value, Estimation, Enterprise valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W rozwiniętej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa są przedmiotem różnorodnych transakcji handlowych. Istotne znaczenie nabiera ocena wartości przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie makroekonomicznym- transakcji handlowych jak i mikroekonomicznym niezbędnym do oceny bieżące, ale przede wszystkim przyszłej działalności firmy. W tradycyjnym podejściu na wartość przedsiębiorstwa wpływa wielkość aktywów materialnych oraz ich zdolność do generowania przyszłych dochodów, ocenianych strumieniem pieniężnym. Jednakże większość firm tworzy swoją potęgę ekonomiczną w ograniczonym stopniu opartą na dysponowaniu własnymi składnikami majątku. Standard wartości w wielu wypadkach determinuje także dobór metod wyceny oraz wskazuje na czynniki, które należy w wycenie uwzględnić dzieli je na analizę i perspektywy branży oraz analizy strategiczne przedsiębiorstwa. W artykule szczególną uwagę poświęcono na analizę wnętrza i otoczenia organizacji. Przeprowadzono wycenę wartości przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną. Dokonano estymacji kosztów i przychodów na lata 2006-2010 przy założeniu ograniczenia produkcji. Weryfikując teoretyczne założenia z analizą empiryczną jednocześnie potwierdzając konieczność indywidualnego doboru tego typu metod. (abstrakt oryginalny)

In the developed (open) market economy enterprises are the subjects of multiple trade transactions. It becomes more and more important to assess an enterprise's value in both aspects - macroeconomic - trade transactions and microeconomic as well - which is essential to evaluate current, but first of all the future shape and activities of the company. In the traditional approach an enterprise's value is built up by the amount of material assets and their ability to generate future incomes estimated as cash flows. However most of the companies build their economic power even though the dependency on own possession is limited. The standard of the value in many cases determinates also the selection of evaluation methods as well as it points the factors to be put into analysis and perspectives of the branch, enterprise's strategic analysis. In the paper there has been put special attention to analysis of interior of the enterprise and its environment. There has been made the estimation of the enterprise's value with the use of liquidation method. There has been estimated the costs and incomes predicted for years 2006-2010 with production shrinking assumption. There has been verified theoretical premises together with empirical analysis what confirmed the urge to select the methods on individual basis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barton-Leonard D., Wellsprings of Knowledge: Building and sustaining the sources of Innovation,Harvard Business School Press, Boston 1995.
  2. Gołebiowski T.: Zarządzanie Strategiczne. Planowanie i Kontrola, Difin, Warszawa, 2001 r.
  3. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
  4. Grudzewski W., Hejduk I. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2001.
  5. Heracleous L., Better than the Rest: Making Europe the Leader in the Next Wave of Innovation and Performance, Long Range Planning, February 1998.
  6. Murray P., Myers A., The Facts about Knowledge. Special Report, "InformatStrategy",N1999.
  7. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu