BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanny Monika (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Motywy decyzji edukacyjnych studentów kierunku ekonomia w IEIZ PK
Educational Decisions Motives of Students in Economics of the Faculty of Economics and Management of the Technical University of Koszalin
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 89-100, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Studenci, Wykształcenie, Rynek pracy, Standard życia
Education, Students, People's education, Labour market, Standard of living
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poziom wykształcenia ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów i pozycję na rynku pracy. Istnieją również dowody na to, iż poziom bezrobocia maleje wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia kosztów społecznych związanych z bezrobociem. Stopień zatrudnienia zaś rośnie wraz ze wzrostem kwalifikacji zdobytych na kolejnych etapach kształcenia. Tezy te posłużyły do sformułowania problemu niniejszego opracowania, gdzie szukana jest odpowiedź na pytania: czy wielkość dochodów i pozycja na rynku pracy osoby z wyższym wykształceniem jest zasadniczym bodźcem kierujący młodzież na studia? Co motywuje znaczną część absolwentów szkół średnich do dalszej nauki w szkole wyższej? Do weryfikacji przyjętych założeń posłużyły badania ankietowe przeprowadzone na próbie stu losowo wybranych studentów trzeciego roku ekonomii Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, którzy studia rozpoczęli w roku akademickim 2004/2005. Stwierdzono, że decyzje edukacyjne młodzieży na poziomie wyższym determinuję głównie chęć samorealizacji, czyli ogólny rozwój intelektualny związana z zaspokojeniem własnych ambicji. Jednak zgodnie ze wstępną tezą nie bez znaczenia pozostają czynniki ekonomiczne, czyli wyższe szanse odnalezienia się na rynku pracy, możliwość wysokich zarobków i wysokiego standardu życia. (abstrakt oryginalny)

The achieved education level has a direct influence on incomes and position in the labour market. It has been also proved that the unemployment level is related to the educational one(the former decreases as the latter increases). The employment level goes up in relation to the increase in qualifications obtained at consecutive levels of education. The above mentioned thesis have been used to formulate the problem put in this paper. It confines itself to finding answers to two important questions: does income and labour market position of a person with university qualifications is the basic stimulus for young people to study? What motivated the majority of secondary school leavers to continue their education at university level? To verify these two accepted assumptions the author has conducted a survey on a random sample of 100 third year students of economics in the Faculty of Economics and Management of the Technical University of Koszalin; the surveyed students initiated their study in the academic year 2004/2005.The findings of the survey have led to the conclusion that educational decisions of young people concerning further education at an academic level are mainly determined by the desire of self realization or general intellectual development connected with satisfying ones ambitions. But in accordance with with the preliminary thesis unimportant prove economic determinants: better chances on labour market, higher income, higher standard of living. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugla J. (red.), 1996, Pierwszy rok studiów w uczelni technicznej. Oczekiwania % u 2013 bariery %u 2013 postawy, Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych wśród studentów pierwszego roku studiów AGH w roku akademickim 1995/1996, AGH, Kraków.
  2. Kołaczek B., 2004, Dostęp młodzieży do edukacji, Warszawa.
  3. Kryńska E, 2004, Polski rynek pracy %u 2013 niedopasowanie strukturalne, Warszawa.
  4. Szafraniec K., 2001, Wartość wykształcenia na wsi %u 2013 fakty, tendencje, konsekwencje, (w:) I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Rosner A., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWIR PAN, Warszawa. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, COM (2002) 779, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2003.
  6. Spojrzenie na edukację, OECD, 2002.
  7. Chrościcki T., Misiak M., 2005, Szkolnictwo wyższe w Polsce, Rynek Kapitałowy, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu