BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpilko Danuta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wykorzystanie badań foresight w procesie budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw turystycznych
The Use of Foresight Research in the Process of Building Tourism Enterprises Development Strategy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 567-581, rys., bibliogr. 32 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Metoda foresight, Przedsiębiorstwo turystyczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Foresight method, Tourist enterprises, Company development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania nowego podejścia do budowania strategii rozwojowych przedsiębiorstw turystycznych poprzez włączenie badań typu foresight, wykorzystujących wiedzę i doświadczenia szeroko rozumianych interesariuszy. W ramach pracy dokonano identyfikacji problemów zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach, w tym również turystycznych. Przedstawiono ideę i relację foresightu w stosunku do zarządzania strategicznego. Zaproponowano i scharakteryzowano schemat badawczy oparty na metodach foresight, który może stać się impulsem i podstawą dla przedsiębiorców z branży turystycznej do szerszego spojrzenia na kwestie związane z przyszłością firmy, jak również stanowić nowy wariant budowania jej strategii rozwoju w długookresowej perspektywie.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to point out possibilities for a new approach to the process of building tourism enterprises development strategy by incorporating the foresight research, using the knowledge and experience of broadly understood stakeholders. The paper presents the idea of foresight and its relation to strategic management. It proposes and characterizes a scheme based on foresight methods that can provide an impulse and basis for entrepreneurs from the tourism sector to take a broader look at issues related to the future of the company. It can also serve as a new variant of building its development strategy in the long term.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badecka I., Skonieczny J., Corporate foresight jako narzędzie badania przyszłości przedsiębiorstwa, XII Konferencja "Komputerowo zintegrowane zarządzanie", Zakopane 2009, http://www.ptzp. org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/005_Badecka_Skonieczny.pdf (10.09.2013).
 2. Borodako K., Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight, red. L. Woźniak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 3. Dębkowska K., Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, ZPWiM, Warszawa 2013.
 4. Dießl K., Der Corporate-Foresight-Prozess, VDM, Saarbrücken 2006.
 5. Drucker P., Management New Role, "Harvard Business Review" 1969, no. 11-12.
 6. Eerola A., Jørgensen B.H., Technology Foresight in the Nordic Countries, A report to the Nordic Industrial Fund, Center for Innovation and Commercial Development, Roskilde 2002.
 7. Ejdys J., Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, ZPWiM, Warszawa 2013.
 8. Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 9. Glińska U., Kononiuk A., Nazarko Ł., Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2/32, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 10. Grupp H., Linstone H.A., National Technology Foresight Activities Around the Globe: Resurrection and New Paradigms, "Technological Forecasting and Social Change" 1999, vol. 60, no. 1.
 11. Gudanowska A.E., Olszewska A.M., Koncepcja zarządzania procesem produkcyjnym przy wykorzystaniu metod foresight, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 272, "Zarządzanie i Marketing", z. 17 (3/10), Rzeszów 2010.
 12. Héraud J.A., Cuhls K., Current Foresight Activities in France, Spain, and Italy, "Technological Forecasting and Social Change" 1999, vol. 60.
 13. Kaleta A., Strategia przedsiębiorstwa - wybór artykułów, Wrocław 2004, http://www.ue.wroc.pl/p/zagranica/ summerschool/strategia_przedsiebiorstw_a.kaleta_2.pdf (10.09.2013).
 14. Kaleta A., Uczestnicy procesu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, Wyd. UE, Wrocław 2010.
 15. Kononiuk A., Magruk A., Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w projektach foresight, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2/32, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 16. Kuciński J., Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2006.
 17. Leszkowska A., Foresight to nie prognoza. Rozmowa z prof. Markiem Dietrichem, "Sprawy Nauki - Biuletyn Ministra Edukacji i Nauki" 2004, nr 6-7, http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article &ref=issue&art_id=1169 (10.09.2013).
 18. Magruk A., Jańczuk E., Typologia i klasyfikacja metod badawczych foresightu technologicznego, [w:] Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, red. J. Czech-Rogosz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 19. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009.
 20. Müller A.W., Strategic Foresight - Prozesse strategischer Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen, Druckerei Zentrum Universität Zürich, 2008.
 21. Nazarko J., Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, ZPWiM, Warszawa 2013.
 22. Nazarko J., Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności województwa mazowieckiego, ZPWiM, Warszawa 2013a.
 23. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 24. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 25. Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 26. Piątkowski M., Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych - wyniki badań, [w:] Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 50, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 27. Popper R., How are foresight methods selected?, "Foresight" 2008, 10/6.
 28. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 29. Rogut A., Piasecki B., Podręcznik ewaluatora projektów foresight, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
 30. Safin K. (red.), Foresight strategiczny jako narzędzie kształtowania przyszłości www.qol.ue.wroc. pl/p/_/65/foresight_jako..._krzysztof_safin_m.pdf (10.09.2013).
 31. Tyrańska M., Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 3(14), Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów 2009.
 32. Unido Technology Foresight Manual. Organization and Methods, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu