BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument zarządzania środowiskiem w wybranych polskich gminach
Strategic Evaluation of the Impact on Envirnoment as an Instrument in Envirnoment Managing in Selected Polish Municipalities
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 1 (48), s. 124-140, rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Gmina, Zagospodarowanie przestrzenne, Wyniki badań
Environmental management, District, Spatial development, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wery􀏐ikacji głównych problemów przy okazji przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w skali lokalnej oraz oceny relacji pomiędzy tym instrumentem a miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to tym samym kolejna okazja do przeanalizowania jednej z płaszczyzn zależności pomiędzy planowaniem przestrzennym a ochroną środowiska. W ostatniej części badań przeanalizowano jak postrzegana jest rola strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście celów i zasad zrównoważonego rozwoju. Badania zostały w tym zakresie rozszerzone o wyniki wywiadów bezpośrednich. W ramach realizacji celów badawczych przeprowadzono badania w gminach polskich. Wybrano gminy objęte obszarami Natury 2000 i położone w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim, śląskim oraz świętokrzyskim. Z tej grupy odpowiedzi udzielili przedstawiciele 64 gmin. Odpowiedzi podali gminni pracownicy samorządowi właściwi do spraw przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, reprezentujący w ramach ankiet stanowisko organów gminy(fragment tekstu)

The article attempts to verify the main problems during the strategic assessment of the impact on the environment at the local level, as well as how the relationship between this assessment instrument and the local spatial development plan. It is another opportunity to re-analyse one of the levels of the relationship between the spatial planning and the environmental protection. In the last part of the study examines how the role of the strategic environmental impact assessment is perceived in the context of the objectives and principles of the sustainable development. The study has been expanded in this respect with the results of direct interviews. As part of the carrying out the study objectives, research was conducted in Polish municipalities which are in the range of Natura 2000 and are located in four voivodeships: Kuyavian - Pomeranian, Subcarpathian, Silesian and Swiętokrzyskie.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Fogel, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2011, s. 179.
  2. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 598.
  3. B. Poskrobko, T. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 132.
  4. M. Smoczyńska, Rozwój zrównoważony jako podstawa strategii rozwoju gminy, w: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, red. P. Jeżowski, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 62
  5. A. Fogel, Uwzględnianie wartości przyrodniczych i kulturowych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych, w: Wartości w planowaniu przestrzennym, red. Z. Cieślak, A. Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2010, s. 112
  6. B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu