BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarcińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola państwa w obszarze usług komunalnych: próba zarysowania problemu badawczego
The Role of the State in the Communal Services. Attempt to Scratch the Research Problem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 41-55, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Usługi komunalne, Polityka państwowa, Interwencjonizm państwa
Communal services, State policy, Government intervention
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rola państwa w gospodarce stanowi stale aktualny i dyskutowany problem ekonomiczny. W artykule opisano rolę państwa w skali "mikro" w odniesieniu do usług komunalnych, uzasadniając jednocześnie potrzebę znacznego zaangażowania państwa w tym obszarze. Celem artykułu obok przybliżenia podstawowych zagadnień związanych z rolą państwa w życiu społeczno-gospodarczym jest wskazanie najistotniejszych przesłanek przemawiających za podejmowaniem i utrzymywaniem przez państwo aktywności w obszarze usług komunalnych. Usługi te stanowią zbiór szczególnego rodzaju usług o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, posiadających znamiona usług publicznych oraz charakter użyteczności publicznej. Ich znaczenie, ranga i swoiste cechy uzasadniają potrzebę zaangażowania państwa w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The role of the state is constantly current and discussed economic problem. The article undertaken into consideration the role of the state in scale "micro" in relation to municipal services justifying the need for significant involvement of the state in this area. The aim of the article, in addition to approximations of basic issues related to the role of the state in socio-economic life is an indication of the most important reasons to making and maintaining the state of activity in the area of municipal services. Those services are a set of particular services of fundamental importance for the functioning of society and the economy, with signs of public services and public character. Their importance, significance and specific characteristic justify the need for the involvement of the state in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babis H., Czaplewski R., Panasiuk A., Sondej T., Problemy regulacji dostępności usług pocztowych o charakterze powszechnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 2. Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Grzywacz W., Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 4. Grzywacz W., Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2003.
 5. Karpiński A., Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 6. Kleer J., Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, w: Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
 7. Kwarciński T., Dostępność transportowa - podejście teoretyczne i praktyczne, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 33.
 8. Leksykon polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Mankiw N.G., Taylor M.P., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2008.
 10. Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 13. Pindyck R.S., D.L. Rubinfeld, Microeconomics, Pearson Education International, New Jersey 2005.
 14. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Rosati D., Narzędzia polityki ekonomicznej, w: H. Bąk, Z. Marciniak, R. Michalski, D. Rosati, Wstęp do polityki gospodarczej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1990.
 16. Rosen H.S., Gayer T., Public Finance, The McGraw-Hill Companies, Inc., Singapore 2008.
 17. Sloman J., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 18. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 19. Sztando A., Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1(1).
 20. Tomczak A., Koniunktura gospodarcza, w: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 21. Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU z 2001 roku, nr 142, poz. 1591.
 22. Zimmermann H., Henke K.D., Finanzwissenschaft, Verlag Franz Vahlen, München 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu