BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feldy Marzena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Socially Responsible Investment: moda czy potrzeba?
Socially Responsible Investment: a vogue or a need?
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 84, s. 101-118, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Inwestycje publiczne
Socially responsible investing (SRI), Public investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ustalenie głównych przyczyn nagłego wzrostu zainteresowania społecznie odpowiedzialnymi inwestycjami i zdiagnozowanie na tej podstawie, czy mamy do czynienia z chwilową modą, czy raczej z trwałym zjawiskiem, które zaspokaja istotne potrzeby inwestorów. Aby odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, analizie poddano problematykę wartości współczesnego przedsiębiorstwa oraz odgrywającą coraz ważniejszą rolę w tym kontekście koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu. W drugiej części opracowania dużo miejsca poświęcono charakterystyce omawianego zjawiska oraz przedstawieniu specyfiki europejskiego rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Autorka dochodzi do wniosku, iż w najbliższym czasie omawiany rynek w dalszym ciągu będzie wykazywał tendencje wzrostowe, gdyż zaangażowanie w społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa stanowi dla inwestorów gwarancję długookresowych zysków przy relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to establish main reasons for the sudden increase of interest in socially responsible investment and using them to diagnose if it is just a passing vogue or rather a permanent phenomenon which meets vital investors' needs. In order to answer the question put foreword in the title of this article, the issues of values in a modern enterprise as well as the idea of a socially responsible business, which plays an ever increasing role in this context, have been analysed. In the second part of the paper a lot of space has been given to the characteristics of the discussed phenomenon and to presenting specific features of the European market of socially responsible investment. The authoress comes to the conclusion that this market will continue to show an upward tendency since being engaged in socially responsible companies, means a guarantee of long term-term profits with a relatively low investment risk level for investors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boulton R. E. S., Libera B. D., Samek S. M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WI G-Press, Warszawa 2001.
 2. C wynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej: koncepcje - systemy - narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 3. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005.
 4. Eurosif, European SRIStudy, 2006.
 5. Eurosif, Socially Responsible Investment among European Institutional Investors. 2003 Report.
 6. Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago, Chicago 1982.
 7. Gach D., Społeczne modele kreowania wartości przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa: teoria i praktyka, praca zbior., red. E. Urbańczyk, t. 2, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2005.
 8. Greszta M., Na drodze do odpowiedzialnego biznesu, w: Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 9. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Investing in Corporate Social Responsibility: AGuide to Best Practice, Business Planning & the UK's Leading Companies, red. J. Hancock, Kogan Page, London-Sterling 2005.
 11. Jajuga K., Wartość i ryzyko przedsiębiorstwa a informacje finansowe - niektóre współczesne problemy, w: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, t. 1, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 12. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Komisja Europejska, Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Bruksela 2001.
 14. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współ-czesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona i A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 15. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 16. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 17. Sońta W., Zarys metod wyceny przedsiębiorstw, Politechnika Radomska, Radom 2003.
 18. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 19. Szczepankowski P., Indeks tworzenia wartości (VCI) w ocenie wpływu aktywów niematerialnych w kreowaniu korzyści dla akcjonariuszy, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia), red. E. Urbańczyk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 20. Urbanek P., Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2005.
 21. W ycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski i R. Tuzimek, Wydawnictwo PO LTEXT, Warszawa 2005.
 22. http://www.bsr.org/, 24 marca 2006 r.
 23. http://ec.europa.eu/, 12 maja 2007 r.
 24. http://www.ftse.com/, 12 maja 2007 r.
 25. http://www.institutionalshareowner.com/, 12 maja 2007 r.
 26. http://www.sustainability-index.com/, 12 maja 2007 r.
 27. http://www.uksif.org/uksif, 12 maja 2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu