BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konitz Małgorzata
Tytuł
Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1990-1998
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 135-156, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Polityka państwowa, Rozwój gospodarczy państwa, Regulacje prawne
Foreign investment, Direct investments, State policy, Economic development of the country, Legal regulations
Abstrakt
Inwestycje zagraniczne oznaczają nabycie roszczeń do dochodów wytworzonych na terytorium jednego kraju przez mieszkańców innego kraju . Z pojęciem tym nieodłącznie związane jest pojęcie podmiotu zagranicznego. Zgodnie z regułami OECD zainteresowane kraje mają pełną swobodę w definiowaniu podmiotowego zakresu inwestorów zagranicznych. W polskim prawodawstwie poszczególne akty prawne zawierają różne definicje inwestora zagranicznego . Najbardziej kompleksową wydaje się być definicja zawarta w Ustawie o spółkach z udziałem zagranicznym z 199P. Zgodnie z postanowieniami powyższej ustawy, za podmiot zagraniczny w Polsce uznaje się: - osobę fizyczną mającą miejsce stałego zamieszkania za granicą, - osobę prawną z siedzibą za granicą, - nie posiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w poprzednich punktach utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych lub na potrzeby powyższej ustawy, tj. głównie dla monitoringu inwestycji zagranicznych w sektorach wrażliwych lub/i monitoringu zakresu udziału inwestorów zagranicznych w prywatyzacji, - osobę prawną z siedzibą na terytorium Polski zależną od podmiotu zagranicznego w rozumieniu poprzednich punktów, tj. w sytuacji, gdy: * podmiot zagraniczny posiada pośrednio lub bezpośrednio większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) lub pośrednio na podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami, * podmiot zagraniczny jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających tej osoby prawnej, * więcej niż połowa członków zarządu tej osoby prawnej jest jednocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze podmiotu zagranicznego lub zależnego od niego innego podmiotu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Daniluk M., Bankowe abc, w: Bank i Kredyt, nr 23/1996.
 2. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 roku, Ustawa z 26 marca 1963 o cudzoziemcach, Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym z 1991 roku, Ustawa prawo dewizowe z 1994 roku.
 3. Dz. U. z 1991 r., nr 60, poz. 253 z późniejszymi zmianami.
 4. Stypa J., Uregulowania prawne i polityka państwa w zakresie inwestycji zagranicznych, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1996, s. 25.
 5. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w WE, Real Press, Warszawa 1993.
 6. Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału: Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 7. Ostrowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z EWG, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988.
 8. Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Szkoła Główna Planowania, Warszawa 1986.
 9. Tyranowski J., Traktowanie inwestycji zagranicznych w prawie międzynarodowym, w: Z badań nad procesami nad transformacją gospodarki polskiej, red. W. Piotr, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Leszno 1994, s. 85.
 10. Durka B., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1994.
 11. Mujżel J., Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne, RSSG przy RM, Warszawa 1997.
 12. Czerwieniec E., Polityka państwa woec inwestycji zagranicznych w okresie transformacji, w: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, pod red. E. Najlepszego, Wydawnictwo AE, Poznań 1994.
 13. Gliniecka J., Inwestycje zagraniczne w świetle prawa finansowego, Lex, Gdańsk 1992, s. 142.
 14. Gadkowski T., Z problematyki inwestycji zagranicznych w Polsce, w: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, pod red. E Najlepszego, Wydawnictwo AE, Poznań 1994.
 15. Dz. U. z 1976 r., nr 19, poz. 123.
 16. Sadowska-Cieślak E., Funkcjonowanie inwestycji zagranicznych w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1990.
 17. Dz. U. z 1991 r., nr 60, poz. 253.
 18. Dz. U. z 1988 r., nr 41, poz. 325.
 19. Durka B., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998.
 20. M. P. z 1996 r., nr 6, poz. 73.
 21. Dz. U. z 1991 r., nr 30, poz. 127, tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
 22. Dz. U. z 1991 r., nr 107, poz. 464.
 23. Ustawa o ochronie granicy państwowej z 12 października 1990 roku (Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 461).
 24. Durka B., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1997.
 25. M.P. z 1994 r., załącznik do nr 11, poz. 38.
 26. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska: Integracja Polski z UE, IKiCHZ, Warszawa 1996.
 27. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., ABC Unii Europejskiej, IKiCHZ, Warszawa 1997.
 28. Górka M., Realizacja Białej Księgi Komisji Europejskiej w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej jako element dostosowania prawa polskiego do standardów UE, w: Polska w Unii Europejskiej - perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, red. C. Mika, TNOiK, Toruń 1997.
 29. Tarnowski P., Złoty rusza w świat, w: Polityka, nr 15/1998.
 30. Pietrzak E., Polityka dewizowa i polityka kursowa w świetle przystąpienia Polski do UE, w; Bank i Kredyt, nr 6/ 1997.
 31. Dz. U. z 1994 r., nr 60, poz. 253.
 32. Dz. U. z 1992 r., nr 66, poz. 341.
 33. Durka B., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poprawą polskiej konkurencyjności, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod. red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa 1998.
 34. Witkowska J., Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej a procesy integracji światowej. Studia Europejskie.
 35. Dąbrowska W., Zarządzanie promocją bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, pod red. Z. Oleńskiego, PWE, Warszawa 1998, s. 15.
 36. Chrupek Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie transformacji i rozwoju gospodarczego Polski, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod. red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa 1998.
 37. Inwestycje zagraniczne w Polsce na koniec 1995 roku, PAIZ, Warszawa 1996.
 38. Siwowińska J., Niezaspokojone potrzeby, w: Życie Gospodarcze, nr 20/1997.
 39. Olesiński Z., Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu