BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemkowicz Piotr (Sąd Rejonowy we Wrocławiu)
Tytuł
Przestępstwo oszustwa komputerowego w polskim kodeksie karnym, z uwzględnieniem specyfiki działań sprawcy podejmowanych za pośrednictwem sieci Internet (część I)
The Crime of Computer Fraud in the Polish Penal Code, Taking into Consideration the Specificity of Perpetrator's Actions Undertaken through the Medium of the Internet (Part I)
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2011, vol. 12, nr 1, s. 5-11, przypisy
Słowa kluczowe
Przestępczość, Przestępstwa komputerowe, Internet, Kodeks karny
Crime, Cybercrime, Internet, Criminal Code
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z możliwością realizacji znamion przestępstwa oszustwa komputerowego z art. 287 § 1 k.k. przez sprawcę działającego za pośrednictwem sieci Internet oraz wpływającego na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych, bądź też zmieniającego, usuwającego lub wprowadzającego nowy zapis danych informatycznych, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody. Analizie poddano przy tym poszczególne techniki dokonywania przestępstw oszustwa komputerowego w kontekście różnych form manipulacji komputerowych. Autor zwraca także uwagę na zasadnicze różnice występujące między przestępstwem tzw. zwykłego oszustwa z art. 286 § 1 k.k. a oszustwem komputerowym z art. 287 § 1 k.k. (abstrakt oryginalny)

The article presents threats connected with the opportunity of realization of computer-related fraud elements from the article 287 § 1 of the Penal Code by a perpetrator acting through the medium of the Internet and affecting automatic processing, collection or transferring computer data, or altering, deleting or making a new record of computer data, in order to achieve a financial benefit or cause harm to another person. At the same time individual techniques of committing computer-related fraud are analysed in the context of various computer manipulation forms. The author also takes note of basic differences existing between the so-called "ordinary" fraud from the article 286 § 1 of the Penal Code and computer-related fraud from the article 287 § 1 of the Penal Code. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Sowa, Ogólna charakterystyka przestępczości internetowej, "Palestra" 2001, nr 5-6, s. 35.
 2. T. Kaczmarek, Polskie prawo karne wobec przestępczości komputerowej, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. VIII, Wrocław 2001, s. 41-58.
 3. A. Adamski, Przestępstwa komputerowe w nowym kodeksie karnym. Nowa kodyfikacja karna, "Kodeks karny. Krótkie komentarze" 1998, z. 17, s. 135.
 4. R. Korczyński, R. Koszut, "Oszustwo" komputerowe, "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 2, s. 18.
 5. B. Kunicka-Michalska, Oszustwo komputerowe. Regulacje prawa polskiego, "Studia Prawnicze - Kwartalnik" 2007, nr 4/2006, s. 109.
 6. J.W. Wójcik, Przestępstwa komputerowe, cz. I: Fenomen cywilizacji, Warszawa 1999, s. 93-94.
 7. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000, s. 117.
 8. M. Kliś, Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, z. 1, s. 11-12.
 9. B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu, Rozdział XXXI Kodeksu karnego, Komentarz, Warszawa 1999, s. 223.
 10. S. Łagodziński, Przestępstwa przeciwko mieniu w kodeksie karnym - wybrane zagadnienia, "Prokuratura i Prawo" 1999, nr 2, s. 16-17.
 11. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, [w:] A. Zoll, Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego, Kraków 1999, s. 181.
 12. P. Kardas, Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 11-12, s. 71-73.
 13. A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000, s. 317-318.
 14. A. Adamski, Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, Toruń 2001, s. 46-48.
 15. A. Adamski, Międzynarodowa kontrola cyberprzestępczości, [w:] T. Zasępa, R. Chmura, Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003, s. 519-529.
 16. J. Bojarski, Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków, Toruń 2001, s. 42.
 17. O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 33-34.
 18. P. Kardas, Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerowych, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1, s. 91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu