BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potwora Dorota (Uniwersytet Opolski), Potwora Witold (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Wykorzystanie badań jakościowych w procesie identyfikacji regionalnych smart specialisations
Using Qualitative Research in Identifying Regional Smart Specializations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 227-238, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Inteligentna specjalizacja, Strategia rozwoju regionalnego, Innowacje
Smart specialization, Regional development strategy, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych związanych z próbą identyfikacji tzw. smart specialisation województwa opolskiego. Zaproponowana metodyka badań opiera się na wykorzystaniu dwóch podejść: metody eksperckiej i metody dokumentacyjnej Charakter prac badawczych uzasadnia nawet pogląd, że zastosowano tu wielokrotną ocenę ekspertów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki badań zostały wykorzystane w przygotowaniu fundamentalnych dla rozwoju regionu dokumentów, tzn. Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. oraz Regionalnej strategii innowacji województwa opolskiego.(abstrakt oryginalny)

The article presents the research findings connected with the attempt to identify the so called "smart specialisation" of Opole Voivodeship. The proposed research methodology draws upon two distinct approaches: the expert approach and the documentary approach. The nature of the research validates the view that the multiple experts' assessment has been applied. It is worth emphasizing that the research results have been used in the preparation of the documents fundamental to the development of the region, i.e. Opole Voivodeship Development Strategy by 2020, as well as The Regional Strategy for the Innovation of Opole Voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy wdrażania "Regionalnej strategii innowacji województwa opolskiego" na podstawie realizowanych projektów innowacyjnych. Raport końcowy, UNIREGIO, Kraków 2010.
 2. Halliday S., "I don't know much about art, but I know what I like": resonance, relevance and illumination as assessment criteria for marketing research and scholarship, Marketing, Intelligence & Planning 1999, No 17/7.
 3. Potwora D., Potwora W., Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw w świetle badań jakościowych, [w:] Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorstw i administracji - doświadczenia i perspektywy, red. T. Pokusa, W. Duczmal, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2012 , s. 202-222.
 4. Potwora M., Potwora W., Innowacyjność gospodarki Opolszczyzny w świetle analizy źródeł zastanych, [w:] Kreatywne zarządzanie i komunikacja bazą rozwoju innowacji i nowych technologii, red. W. Duczmal, J. Żurawska, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2013, s. 40-62.
 5. Regionalna strategia innowacji województwa opolskiego do roku 2020, projekt przeznaczony do konsultacji społecznych, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole, 10 kwietnia 2013.
 6. Regulamin konkursu "Opolska Marka 2012", Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2012.
 7. Smart specialisation in Europe: European specialisation data by region, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics, April 2011.
 8. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 9. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europa 2020, Bruksela 2010; http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 10. Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2012 r. Załącznik do Uchwały nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego, Opole, 28 grudnia 2012.
 11. Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, Polityka Spójności na lata 2014--2020, Arkusz informacyjny Komisji Europejskiej, s. 2, za: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu