BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Zastosowanie benchmarkingu w badaniach klastrów
The Application of Benchmarking in the Research of Clusters
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 249-260, tab., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Klastry, Zarządzanie, Benchmarking, Informacja, Wiedza, Konkurencyjność, Metody badawcze
Business cluster, Management, Benchmarking, Information, Knowledge, Competitiveness, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje na istotę i cele wykorzystania benchmarkingu współcześnie, podkreślając ilościowy i jakościowy charakter tego typu badań. Charakteryzuje rolę benchmarkingu w procesie gromadzenia informacji. Ujmując benchmarking jako metodę badawczą, autor wskazuje na liczne korzyści z jej implementacji w zarządzaniu klastrem. Bazując na wynikach badań wtórnych, jak i własnych doświadczeniach badawczych, w artykule przedstawiono metodykę badania klastrów, stosowaną podczas ogólnopolskich badań klastrów.(abstrakt oryginalny)

The article indicates the nature and objectives of the use of benchmarking nowadays, emphasizing the quantitative and qualitative nature of this type of research. The paper characterizes the role of benchmarking in the process of collecting market information. The author points out the numerous benefits of benchmarking implementation in the process of cluster management. Based on the results of secondary research as well as on author's own research experience the article presents the methodology used in the nationwide research of clusters.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen B., Camp R.C., Current position and future development of benchmarking, "The TQM Ma- gazine" 1995, vol. 7, no. 5.
 2. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, PARP, Warszawa 2010.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Czyż-Gwiazda E., Benchmarking. Benchmark Index, czyli jak porównywać się z najlepszymi?, Wyd. Centrum Benchmarkingu Polska - TÜV NORD Polska, Katowice 2006.
 5. Elmuti D., Kathawala Y., An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement and competitive advantage, "Benchmarking for Quality Management & Technology" 1997, vol. 4.
 6. Fernandez P., McCarthy I.P., Rakotobe-Joel T., An evolutionary approach to benchmarking, ,,Benchmarking An International Journal" 2001, vol. 8, no. 4.
 7. Godzisz A., Bania S., Benchmarking jako skuteczne narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2012, nr 2, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 9. Hołub J., Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, PARP, Warszawa 2012.
 10. http://www.apqc.org/benchmarking.
 11. http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95064.asp.
 12. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2011.
 13. Kienzler I., Leksykon marketingu, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 14. Kiziukiewicz T., Wykorzystanie benchmarkingu w strategicznej rachunkowości zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 41, Szczecin 2011.
 15. Knop L., Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modele, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 16. Kuczewska J., Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007.
 17. Lankford W.M., Benchmarking: understanding the basics, ,,The Coastal Business Journal" 2002, vol. 1, no. 1.
 18. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
 19. Metody organizacji i zarządzania, W. Błaszczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 20. Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, R. Krupski (red.), Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 21. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Matusiak K.B., Bąkowski A., Metodyka benchmarkingu klastrów w Polsce. Raport końcowy, PARP, Warszawa 2010.
 22. Pełka B., Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1996.
 23. Podstawy nauki o organizacji, S. Marek, M. Białasiewicz (red.), PWE, Warszawa 2008.
 24. Sajjad F., Amjad S., Role of benchmarking in Total Quality Management: case of telecom services sector of Pakistan, "Business Management Dynamics" 2012, vol. 1, no. 8.
 25. Sprow E.E., Benchmarking: sposób na nasze czasy?, "Problemy Jakości" 1995, nr 5.
 26. Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork - Wrocław 2000.
 27. Zarządzanie strategiczne, M. Moszkowicz (red.), PWE, Warszawa 2005.
 28. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu