BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziakowicz Agata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Triangulacja jako strategia metodologiczna wykorzystywana w badaniach marketingowych
Triangulation as a Methodological Strategy Used in Marketing Research
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 1 tom 2, s. 35-45, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Metody badawcze, Proces badawczy
Marketing research, Research methods, Research process
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie triangulacji jako strategii przyjmowanej w badaniach empirycznych, przez dokonanie przeglądu sposobów jej interpretacji oraz funkcji przez nią realizowanych, wskazując jednocześnie na przykład jej zastosowania w badaniach nad pozycjonowaniem ceny. Podstawą metodologiczną rozważań jest studium literatury źródłowej z zakresu podjętej tematyki. Wiedza o możliwościach zastosowania triangulacji w różnych jej wymiarach (np. danych, teorii, metod czy badaczy) ma wartość aplikacyjną, ponieważ powinna stanowić podstawę projektowania procesów badawczych przedsiębiorstw, podejmujących decyzje marketingowe w turbulentnym otoczeniu. Główne wyniki badań doprowadziły autorkę do sformułowania wniosków podkreślających korzyści płynące z przyjęcia triangulacyjnego podejścia w metodologii, takie jak walidacja danych i konfirmacja wniosków oraz pozwoliły krytycznie spojrzeć na niebezpieczeństwa wynikające z wykorzystania odmiennych perspektyw teoretycznych i różnych metod badawczych przyjętych do opisu i analizy jednego przedmiotu badania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the triangulation as a strategy adopted in empirical research by reviewing the ways of its interpretation and functions performer by it, while pointing out, for example its application in the study of price positioning. The basis of methodological considerations is the study of source literaturę with the scope of the subject undertaken. The knowledge of triangulation´s usage possibilities in its different dimensions (e.g. data, theories, methods or researchers) has the value of application, because it should provide a basis for process design for research companies making marketing decisions in a turbulent environment. Key findings led the author to formulate conclusions highlighting the benefits of adopting a triangulation approach in methodology, such as data validation and confirmation of requests and allowed to look critically at the dangers arising from the use of different theoretical perspectives and different research methods adopted for the description and analysis of the same subject of the study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ammenwerth E., Iller C., Mansmann U. (2003), Can evaluation studies benefit from triangulation? A case study, "International Journal of Medical Informatics", No. 70.
 2. Birkner H. A., Hackfort D. (2006), Triangulation als Grundlage diagnostischen Urteilens, "Zeitschrift für Sportpsychologie", No. 13.
 3. Briller S.H., Meert K.L., Schim S.M., Thurston C.S., Kabel A. (2008), Implementing a triangulation protocol in bereavement research: A methodological discussion, "OMEGA", No. 57.
 4. Bryman A. (2008), Social research methods, Oxford University Press, Oxford.
 5. Campbell D.T., Fiske D.W. (1959), Convergent and discriminant validation by the multitraint-multimethod matrix, "Psychological Bulletin", No. 56.
 6. Blaikie N.W. (1991), A critique of the use of triangulation in social research, "Quality and Quantity", No. 25.
 7. Denzin N.K. (1970), The research act: A theoretical introduction to sociological methods, Aldine Pub. Co, Chicago.
 8. Denzin N.K. (1988), Triangulation, (w:) Keeves J.P. (ed.), Educational research, methodology and measurement: an international handbook, Pergamon Press, Oxford.
 9. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (1994), Introduction. Entering the field qualitative research, (w:) Denzin N.K., Lincoln Y.S. (eds.), Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks.
 10. Fielding N.G., Fielding J.L. (1986), Linking data: Qualitative research methods, SAGE Publications, London.
 11. Flick U. (2008), Triangulation: Eine Einführung, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 12. Frankl V. (1998), Homo Patiens, PAX, Warszawa.
 13. Frieβ H.J., Hellich M. (2011), Komplexität meistern - erfolgreiches Marketing durch Triangulation, "Media Spectrum", No. 10.
 14. Glaser B. G., Strauss A.L. (1967), The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, Aldine, Chicago.
 15. Guilford J.P. (2005), Rzetelność i trafność pomiarów, (w:) Brzeziński J. (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów, GWP, Gdańsk.
 16. Hornowska E., Brzezińska A.I., Kaliszewska-Czeremska K., Appelt K., Rawecka J., Bujacz A. (2012), Paradoksalny efekt triangulacji?, "Edukacja", nr 4.
 17. Schründer-Lenzen A. (2010), Triangulation: Ein Konzept zur Qualitätssicherung von Forschung, (w:) Friebertshäuser B. Langer A. Prengel A. (eds.), Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft, Beltz Juventa, Weinheim München.
 18. Webb E.J., Campbell R.D., Schwartz R.D., Sechrest L. (1966), Unobtrusive measures: Non-reactive research in the social sciences, Rand McNally, Chicago.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu