BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejnik Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zachowania finansowe osób w wieku emerytalnym - integracja metod ilościowych i jakościowych
Financial Behaviours of Pensioners - Integration of Quantitative and Qualitative Methods
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 1 tom 2, s. 46-56, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Emeryci, Zachowania konsumenta, Usługi finansowe, Metody badawcze, Zachowania finansowe
Pensioners, Consumer behaviour, Financial services, Research methods, Financial behaviour
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu, który ma charakter poznawczo-metodologiczny, jest identyfikacja wybranych aspektów zachowań finansowych osób w wieku emerytalnym, w szczególności korzystania z usług finansowych, a także postaw wobec finansowego zabezpieczenia emerytalnego. Ponadto, celem prowadzonych rozważań jest próba określenia uwarunkowań wykorzystywania w badaniach prowadzonych wśród emerytów standaryzowanych wywiadów bezpośrednich oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach 2011-2013 przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, lista czynników, z powodu których emeryci w coraz większym stopniu korzystają z usług finansowych, jest wciąż krótsza od tej, na której znajdują się przyczyny najniższego tzw. poziomu "ubankowienia" tego segmentu rynku. Z dokonanych analiz wynika, że korzystanie z usług bankowych uzależnione jest od wieku emerytów, ich wykształcenia, miejsca zamieszkania, sytuacji finansowej, a także stanu zdrowia. Ze względu na specyfikę segmentu emerytów, strategią pozwalającą na uzyskanie wysokiej jakości wyników badań jest integracja w jednym procesie badawczym metod ilościowych i jakościowych. Implikacje społeczne z poczynionych rozważań dotyczyć mogą działań edukacyjnych w kierunku walki z wykluczeniem finansowym osób starszych, zaś wnioski praktyczne mogą być wykorzystane w projektowaniu i realizacji badań w omawianym segmencie rynku. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article, which is of the cognitive and methodological nature, is to identify the selected aspects of financial behaviours of pensioners, in particular of the use of financial services, as well as the attitudes towards financial pensionscheme security. Moreover, the aim of the author's considerations is an attempt to define the determinants of the use, in the surveys carried out among pensioners, of the standardised face-to-face interviews and individual in-depth interviews. In her article, the author made use of the findings of surveys and individual in-depth interviews carried out in the years 2011-2013 by the Poznań University of Economics. As the carried out surveys show, the list of the factors, for which pensioners use in ever growing extent financial services, is still shorter than that where there are placed the reasons of the lowest so-called level of banking penetration of the same segment of the market. The carried out analyses show that the use of banking services depends on the age of pensioners, their education, place of residence, financial situation as well as on their state of health. Due to the specificity of the segment of pensioners, the strategy allowing for achievement of high-quality research findings is integration in one research process of quantitative and qualitative methods. Social implications of the considerations made may concern educational activities aimed at fighting financial divide of elderly people, while the practical conclusions may be used in designing and implementing of research in the market segment in question. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białowąs S. (2013), Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych. Postawy determinanty, model, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 2. Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 3. Jick T.D. (1979), Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action, Administrative Science Quarterly", No. 24.
 4. Kaczmarek M., Olejnik I., Springer A., Badania jakościowe - metody i zastosowania, Cedewu, Warszawa.
 5. Koźliński T. (2013), Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa.
 6. Maison D. (2013), Polak w świecie finansów. O psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Mocek M., Olejnik I. (2006), Metoda wywiadu bezpośredniego - determinanty skuteczności, (w:) Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 8. Neergaard H., Ulhøi J.P. (2007), Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship, Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2007.
 9. Olejnik I. (2013), Zachowania emerytów w Polsce - determinanty i segmentacja, (w:) Garczarczyk J. (red.), Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, "Handel Wewnętrzny", tom 1, maj-czerwiec.
 10. Rószkiewicz M. (2008), Oszczędzanie. Postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania, AUREUS, Kraków.
 11. Silverman D. (2005), Doing qualitative research. A practical handbook, Sage Publications of London, Thousand Oaks and New Delhi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu