BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia
Temporary work as a flexible form of employment
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 81, s. 99-115, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Praca tymczasowa
Employment, Temporary work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zatrudnienie tradycyjne, rozumiane jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w coraz większym stopniu ustępuje miejsca elastycznym formom zatrudnienia, w tym coraz częściej pracy tymczasowej. Do rozwoju tego zjawiska przyczyniły się przede wszystkim korzyści jakie zatrudnienie to daje pracodawcom. Do najważniejszych należy zaliczyć: zmniejszenie kosztów pracy, jak również lepsze dostosowanie struktury i stanu zatrudnienia, a także efektywniejsze wykorzystanie siły roboczej. Natomiast obawy większości pracowników w krajach Unii Europejskiej, związanych z brakiem stabilności i gorszymi warunkami pracy zostały rozproszone za sprawą odpowiedniego prawodawstwa. Ponadto, elastyczne formy zatrudnienia, dla pewnych grup ludzi (np. matek samotnie wychowujących dzieci czy osób niepełnosprawnych), stanowią jedyną szansę na aktywizację zawodową. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie zatrudnienie nietypowe, a przede wszystkim praca tymczasowa, będzie się zwiększać i w pewnym stopniu zastąpi zatrudnienie tradycyjne. Obecnie 17% miejsc pracy, tworzonych przez agencje pracy tymczasowej, nie może zostać zastąpionych pracownikami "stałymi". Warto zauważyć również, że emigracja zarobkowa prawie 2 mln Polaków, spowodowała, że coraz trudniej zaspokoić popyt na pracowników tymczasowych głównie takich specjalności jak: spawaczy, ślusarzy, elektryków czy mechaników ciężkiego sprzętu budowlanego. Nie jest to jeszcze sytuacja kryzysowa, ale już teraz należałoby rozważyć konsekwencje braku pracowników danych zawodów dla naszej gospodarki. Stare kraje Unii Europejskiej również odczuwają odpływ swoich pracowników. Szwecja na przykład zatrudniła polskich stomatologów na miejsce szwedzkich stomatologów wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Coraz częściej eksperci opowiadają się za zatrudnieniem w Polsce pracowników ze Wschodu, również z Chin, jednak poza granicami Unii Europejskiej nie ma możliwości prawnych, które umożliwiałyby taką współpracę(abstrakt oryginalny)

traditional employment, understood as an employment contract for an indefinite period, to a greater and greater extent gives way to flexible forms of employment, such as temporary work. the development of this phenomenon has been primarily brought about by advantages this type of employment offers to employers. the most important advantages include: reducing labour costs, better adjustment of employment structure and level as well as more efficient use of labour force; at the same time most European union employees' fears concerning lack of stability and worsening work conditions have been dispersed due to appropriate legislation. Besides, for some groups (e.g. single mothers or disabled persons) flexible forms of employment are their only chances for professional activity. one should expect that in the near future atypical forms of employment, temporary work including, will gain importance and to some extent will replace traditional employment. at present 17% of work places created by agencies for temporary employment cannot be filled by permanent employees. it is worth noting that economic emigration of almost 2mln poles resulted in more and more difficulties with meeting demand for temporary workers, mainly in such jobs as: welders, ironworkers or heavy building equipment operators. the situation is not critical yet but consequences of shortages of employees of certain professions for our economy should be investigated right now. the old European union members also feel the effects of outflow of their employees. For example, Sweden employed polish stomatologists to replace their Swedish counterparts leaving for Great Britain. More and more often experts declare their support for employing in poland specialists from the East, including china; however, outside the European union borders there are no legal possibilities which would enable such cooperation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U. Nr 166 poz. 1608.
 2. Ustawa z 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty, Dz.U. Nr 128 poz. 1405 ze zm.
 3. Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy, Dz.U. Nr 128 poz. 1405.
 4. Ustawa z 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U. 1995 r., Nr 1 poz. 1 ze zm.
 5. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. Nr 24 poz. 141 ze zm.
 6. Employment in Europe 2006, European Commission, Manuscript Completed in October 2006.
 7. Frieske K. W., red., Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 8. Jacukowicz Z., Praca - poszukiwanie nowych form zatrudnienia, w: Problemy polityki społecznej, Studia i Dyskusje Nr 7/2004.
 9. Kryńska E., red., Mobilność zasobów pracy, IPiSS, Warszawa 2000.
 10. Kryńska E., red., Symulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, IPiSS, Warszawa 2001.
 11. Kryńska E., red., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
 12. Machol-Zajda L., red., Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm, IPiSS, Warszawa 2001.
 13. Muszyński M., Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, Wydawnictwo Dom Organizator, Toruń 2004.
 14. Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku Pracy, Warszawa maj 2005 r.
 15. Ryksza M., red., Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 16. Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzecz-pospolitej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 17. Blanpain R., Dialog społeczny. Współzależność gospodarcza i prawo pracy, w: Referaty na VIEuropejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, SCHOLAR, Warszawa 1999.
 18. Boni M., Elastyczność rynku pracy w Polsce - wnioski i rekomendacje, "Rynek Pracy", Nr 3/2004.
 19. www.saz.org.pl
 20. www.epp.eurostat.cec.eu.int
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu