BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wiedza i kapitał intelektualny w nowych typach organizacji - w organizacjach sieciowych
Knowledge and Intellectual Capital an a New Type of Organisations: Network Organisations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 788-798, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Wiedza, Kapitał intelektualny, Organizacje sieciowe, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Knowledge, Intellectual capital, Network organisations, Knowledge management, Intellectual capital management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiedza i kapitał intelektualny, rozumiany jako wiedza posiadająca możliwość przekształcenia się w wartość, odgrywają szczególną rolę w organizacji sieciowej. Są zarówno motywem powstawania organizacji sieciowej, jak i efektem jej funkcjonowania. Umiejętne zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności organizacji sieciowej. Ze względu na specyfikę organizacji sieciowej, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym powinno odbywać się równolegle na dwóch poziomach: na poziomie całej sieci oraz na poziomie pojedynczego ogniwa sieci. Model zarządzania zasobami wiedzy powinien zawierać: identyfikację stosowanej strategii zarządzania wiedzą, opis procesu wymiany wiedzy oraz pomiar poziomu formalizacji i centralizacji procesu.(abstrakt oryginalny)

Knowledge and intellectual capital, regarded as knowledge with the capacity for transforming into value, play a particular role in a network organisation. They are both a trigger to establish a network organisation and a result of its functioning. Skilful knowledge and intellectual capital management can conduce to the growth of competitiveness of a network organisation. Due to the specific character of a network organisation, knowledge management and intellectual capital management should be carried out simultaneously at two levels: the level of the entire network and the level of a single link of the network. A knowledge management model should comprise: the identification of the applied knowledge management strategy, a description of the knowledge exchange process, and a measurement of the level of the process formalisation and centralisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., A Handbook of Human Resource Management Practice, wyd. 9, London 2003.
 2. Baker W.E., The Network Organization in Theory and Practice, [w:] Network Organizations, red. N. Nohria, B. Eccles, Harvard Business School Press, Cambridge 1992.
 3. Blażlak R., Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Klastry w gospodarce regionu, red. K. Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 4. Booth R., The measurement of intellectual capital, "Management Accounting" 1998, November.
 5. Boulanger P., Organisel, L'entreprise en resaux, Nathan, Paris 1995.
 6. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 7. Bryson J., Wood P., Keeble D., Business networks, Small firm flexibility and regional development in UK business service, "Entrepreneurship and Regional Development" 1993, no. 5.
 8. Castells M., Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Child J., Faulkner D., Strategies of Co-Operation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
 10. Czakon W., Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 11. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston - Massachusetts 2000.
 12. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 13. Gierszewska G., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 14. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 15. Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, red. S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 16. Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 17. Łobos K., Organizacja sieciowa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 18. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 19. Nogalski B., Rybnicki J., Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.
 20. Obłój K., Strategie organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 21. Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 22. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 23. Polanyi M., Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, Harper, New York 1962.
 24. Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 25. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. G. Kobyłko, M. Morawski, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 26. Quinn J. B., Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, The Free Press, New York 1992.
 27. Roos G., Ross J., Measuring Your Company's Intellectual Performance, "Long Range Planning", June 1997.
 28. Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 29. Sopińska A., Determinanty zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych, [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, red. A. Sopińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 30. Sopińska A., Jakubowska W., Organizacja sieciowa jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzania, [w:] Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2, Wałbrzych 2013.
 31. Sopińska A., Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, t. 2, red. A. Herman, K. Poznańska, SGH, Warszawa 2008.
 32. Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. II, Warszawa 2010.
 33. Sopińska A., Zasoby wiedzy w organizacjach sieciowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 118, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 34. Stankiewicz M.J., Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2006.
 35. Staszewska J., Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce - perspektywy dla klasteringu, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 11.
 36. Stefanowicz B., Wiedza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 37. Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa: materiały na konferencję, red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr i Zarządzania, Warszawa 2003.
 38. Zachowania sieciowe w procesie internacjonalizacji, red. K. Fonfara, PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.70
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu