BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowerski Mieczysław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu), Włodarczyk Ewelina (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej
An Attempt to Determine the Factors which Influence the Opinions of EU Inhabitants on the Introduction of the Euro
Źródło
e-Finanse, 2008, nr 3, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Badania ankietowe, Modele panelowe
Eurozone, Questionnaire survey, Panel model
Uwagi
Brak numeracji stron.
Abstrakt
1 stycznia 2002 r. 12 państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy zastąpiły swoje waluty - europejskim euro. Wydarzenie to poprzedzone zostało bardzo długim okresem przygotowań i dyskusji, jako że decyzję o wprowadzeniu wspólnego pieniądza podjęto w formie podpisanego 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii traktatu w sprawie integracji politycznej i gospodarczej państw sygnatariuszy. Wprowadzenie euro nie zakończyło dyskusji wśród mieszkańców tych państw o prawidłowości podjętych decyzji i nadal budzi wiele kontrowersji. Tylko około połowa mieszkańców "dwunastki", która wprowadziła euro pozytywnie ocenia tę decyzję, przy czym obserwuje się duże różnice w akceptacji euro przez mieszkańców poszczególnych państw. W artykule postawiono hipotezę, iż zróżnicowanie ocen wprowadzenia euro w poszczególnych państwach wynika z poziomu i tempa ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Hipotezę tę poddano weryfikacji, korzystając z wyników prowadzonych w latach 2003-2006 przez Komisję Europejską badań ankietowych postrzegania wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego i estymując logitowe modele panelowe ze stałymi efektami udziałów osób pozytywnie oceniających wprowadzenie euro. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agresti A., An Introduction to Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, New York -Chichester - Brisbane - Toronto - Singapore 1996.
  2. Bukowski S., Strefa euro, PWE, Warszawa 2007.
  3. Eviews 5 User's Guide, Quantitative Micro Software, LLC Irvine CA, 2004.
  4. Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa, 1975.
  5. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie, Warszawa 2002.
  6. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny" 1976, nr 1.
  7. Maddala G. S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
  8. Temperton P., Euro wspólna waluta, PWE, Warszawa 2001.
  9. Wójcik C., Integracja ze Strefą Euro, PWE, Warszawa 2008.
  10. Żeromski W., W labiryncie euro, wyd. Norton, Wrocław 1999.
  11. http://ec.europa.eu/public_opinion/euro_en.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu