BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Kucharska Beata
Tytuł
Idea nowej solidarności międzypokoleniowej
Idea of new solidarity between generations
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 2 (20), s. 31-46, rys., bibliogr. poz. 28
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Równowaga praca-życie, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Ageizm
Age management, Work-Life Balance (WLB), Employment discrimination, Ageism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza czynników dyskryminacji na rynku pracy ujawnia, iż czynnik wieku jest jedną z ważniejszych zmiennych, warunkujących dostęp do miejsca pracy i może stać się przyczyną dyskryminacji w środowisku pracy. Czynnik zarządzania wiekiem jest wskazywany jako jeden z ważnych wymiarów zarządzania organizacją w celu wykorzystania potencjału kompetencyjnego dojrzałych pracowników oraz potencjału współpracy międzypokoleniowej. Propagowana jest więc idea "nowej solidarności międzypokoleniowej" i zarządzania międzypokoleniowego w miejscu pracy. Wyniki przytaczanych badań empirycznych, prowadzonych w Polsce w latach 2009-2011 wśród dojrzałych pracowników wskazują na istnienie zachowań dyskryminacyjnych w miejscu pracy. (abstrakt oryginalny)

The analysis of discriminating factors in the labour market reveals that age is one of the most important variables. It conditions the access to the workplace and can be the cause of discrimination in the work environment. The factor of age management is regarded to be one of the vital elements of organization's management aiming to use the full competitive potential of the ageing workforce as well as the potential of the co-operation between generations. Therefore the idea of new solidarity between generations and intergenerational management in the workplace is promoted. The results of empirical research carried out in Poland between 2009 and 2011 among the ageing workforce indicate the existence of discriminating behaviours in the workplace. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg-Peer J., Outplacement w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Bockman S., Sirotnik B., The aging workforce: An expanded definition, "The Business Renaissance Quarterly" 2008, Vol. 3, Issue 3.
 3. Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+?, red. E. Rzechowska, Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2010.
 4. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007. 
 5. Górska J., Kształtowanie warunków pracy w świetle regulacji europejskich, w: Stand-ardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 6. Janowska Z., Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Rzeczywistość polska a standardy europejskie, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 7. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 8. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 9. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy-pilotaż. Strategia działania LORP w latach 2011-2011, Lublin 2011.
 10. Manual Information System on Employment Policies In Europe, materiały konferencji w Brdo 15-16 maja 2008.
 11. Mazurek-Kucharska B., Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego, w: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 12. Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2003.
 13. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 14. Omelczuk-Szlachta A., Warunki pracy, w: Zarządzanie potencjałem pracy, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 1998.
 15. Postawy wobec idei elastycznego zatrudnienia. Międzykulturowe badania interdyscyplinarne. Recenzowany raport z badań, red. B. Mazurek-Kucharska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 16. Schroder H., Hofacker D., Muller-Camen M., HRM and the employment of older workers: Germany and Britain compared, "International Journal of Human Resource Development & Management" 2009, Vol. 9 Issue 2/3.
 17. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002.
 18. Sienkiewicz Ł., Atrakcyjność zatrudnieniowa. Problemy definicyjne i ich konsekwencje, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2010, nr 2 (16).
 19. Standard Zatrudnienie Fair Play. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. M. Bąk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007.
 20. Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 21. The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies for the EU-27 Member States (2007-2060). Joint Report prepared by the European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG), "European Economy" 2008, Vol. 7.
 22. The Age Discrimination in Employment Act, Pub. L., nr 90-202 Code, 29 USC $621-634, 1967.
 23. Villosio C., Di Pierro D., Giordanengo A., Pasqua P., Richiardi M., Working conditions of an angeing workforce, Luxembourg 2008.
 24. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 25. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 26. Zbiegień-Maciąg L., Pracownik upodmiotowiony - partner społecznie odpowiedzialny, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 27. Zientara P., Employment of older workers in Polish SMEs: employer attitudes and perceptions, employee motivations and expectations, "Human Resource Development International" 2009, Vol. 12, Issue 2.
 28. Znidarsic J., Dimovski V., Retaining Older Workers: Fields Of Action - Constituting A Comprehensive Age Management Model, "Journal of Applied Business Research" 2009, Vol. 25 Issue 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu