BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicka Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Corporate governance jako instrument ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w Polsce
Corporate Governance as an Instrument to Protect the Rights of Minority Shareholders in Poland
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 6, s. 159-171, rys., tabl., bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Akcjonariusz, Kodeks dobrych praktyk
Corporate governance, Shareholders, Code of Good Practice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawisko corporate governance rozwija się wraz z rozwojem rynków kapitałowych. Jednocześnie rozszerza grupę interesariuszy, których prawa powinny być chronione. Wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym, powiększająca się grupa drobnych inwestorów, działanie funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, a także wzrost ich świadomości uwidocznił niedostateczny poziom ochrony ich praw. W rezultacie podejmuje się działania mające na celu unaocznienie potrzeby ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych. (abstrakt oryginalny)

The corporate governance has developed with the market economy. It expanded the group of stakeholders, whose rights has to be protected. The increase of interest in the capital market; the growing group of small investors; investment and pension funds performance increase of their awareness has highlighted the inadequate level of protection of their rights. As a result, actions are taken to indicate to protect the rights of minority shareholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A. (2005), Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, IBnGR, Gdańsk.
 2. Cadbury A. (1990), The Company Chairman, Director Books, London.
 3. Colley J.L., Doyle J.L., Logan G.W., Stettinius W. (2005), Ład korporacyjny, Liber, Warszawa.
 4. Davis A. (1999), A Strategic Approach to Corporate governance, Gover.
 5. Dobija D., Koładkiewicz I. (red.) (2011), Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2010), GPW, Warszawa.
 7. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2013), GPW, Warszawa.
 8. Domański G. (2000), W imieniu właścicieli, "Rzeczpospolita", dodatek "Prawo".
 9. Frydman R., Rapaczyński A., Earle J.S. i współpracownicy (1994), Proces prywatyzacji w Europie Środkowej, WSiP, Central European University, Warszawa.
 10. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Komitet Dobrych Praktyk Forum - Corporate Governance (2004), Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005, Warszawa.
 12. McKinsey (2002), Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance.
 13. Monks R.A.G., Minow N. (1996), The American Corporation and the end of the Twentieth Century: Outline of Ownership Based Governance, Arthur Anderson Lecture, The Judge Institute, Cambridge.
 14. Okolski J., Modrzejewski J., Gasiński Ł. (2002), Zasada równego traktowania akcjonariuszy mniejszościowych na gruncie k.s.h., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10.
 15. Oplustil K. (2010), Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Popławski W. (2003), Akcjonariusze mniejszościowi i ich pozycja na rynku kapitałowym, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 17. Solarz J.K. (1997), Metodologia badań złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa "corporate governance" [w:] Raport o zarządzaniu, Warszawa.
 18. Stoiński R. (2006), Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA - wybrane zagadnienia na tle prawotwórczym [w:] Corporate Governance, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 19. Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2002), Biała księga nadzoru korporacyjnego, IBnGR, Gdańsk.
 20. Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. (2001), Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, IBnGR, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 22. Wajda A. (2007), Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 23. Wawrzyniak B., Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym (1998) [w:] Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa.
 24. Weiner J., Pape J.C. (1999), A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, "Corporate Governance. An International Review", vol. 7, no. 2.
 25. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, (2004), Ministerstwo Skarbu Państwa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu