BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Władysław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodakowskiej w Warszawie)
Tytuł
Konserwatorium jako forma wzbogacania procesu kształcenia w zakresie makroekonomii
Conversatorium as the Form of Enriching the Teaching Process of Macroeconomics
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2009, nr 13, s. 11-25, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie ekonomistów, Dydaktyka, Makroekonomia, Mikroekonomia
Education of economists, Teaching, Macroeconomics, Microeconomics
Abstrakt
Artykuł jest próbą uogólnienia doświadczeń w dziedzinie nauczania Ekonomii (Makro- i Mikroekonomii) i jego efektów, nabytych przez autora w trakcie niemal 40-tu lat pracy dydaktycznej (w tym - w ostatnich kilkunastu latach także w WSZiP), wspieranych wiedzą teoretyczną, czerpaną ze źródeł traktowanych już dziś jako archiwalne. Realizowany w tym ostatnim okresie obszerny program (nawet mimo potencjalnych ograniczeń standardowych) Makroekonomii i Mikroekonomii pozwalał rozwijać zespołowi dydaktycznemu Katedry Ekonomii WSZiP w zasadzie wszystkie formy możliwe do stosowania w procesie dydaktycznym w zakresie ekonomii. Wszystkie stosowane formy zajęć winny mieć na celu nie tylko przekazanie studentom odpowiedniego zasobu wiedzy, ale także nauczenie ich samodzielnego, kreatywnego myślenia, twórczego i konstruktywnego ustosunkowywania się do pozyskanych informacji. Z doświadczeń wynika, że podejście takie przynosi studentom ewidentne korzyści, uzewnętrzniające się - jeśli nawet nie od razu w I roku studiów - to w kolejnych latach studiów. (abstrakt oryginalny)

The article is an attept to generalize the experiences of the author in the field of teaching Economy (Macro- and Microekonomics) - gained by nearly past 40 years of didactical work (including more than 10 years at WSZiP) as well as the effects achieved in the process. The above has been supported by the theoretical knowledge taken from the sources that are perceived as archival nowadays. The Macro and Microeconomics teaching programmes intruduced have been very wide (despite potential standard limitations), this allowed the teaching team of WSZiP's Chair of Ecomics to develop and employ practicaly all forms possible in the teaching process of the economics. All forms of running classes shall not only lead to passing proper amount of knowledge to students, but also to teach them inependent, creative thinking, as well as taking position towards received information in a productive and constructive manner. The experience shows that such approach brings evident advantages that reflect later - even if not during the first year, surely in the following years of studies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J., Uczenie się i pamięć: integracja zagadnień, WSiP, Warszawa 1998.
 2. Autorytet w nauce, Pr. zb. pod red. P. Rybickiego i J. Goćkowskiego. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
 3. Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. Pod red. K. Kloca i E. Chmieleckiej.
 4. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa, październik 2004.
 5. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), PAN, Warszawa 2001.
 6. Golloway C. Psychologia uczenia się i nauczania. PWN, Warszawa 1988.
 7. Kruszewski K., Kształcenie w szkole wyższej: podręcznik umiejętności dydaktycznych. PWN, Warszawa 1988.
 8. Lewowicki T., Proces kształcenia w szkole wyższej. PWN, Warszawa 1988.
 9. Mayer Th., Prawda kontra precyzja w ekonomii. PWN, Warszawa 1996.
 10. Okoń W., Elementy dydaktyki szkoły wyższej. PWN, Warszawa 1971.
 11. Orczyk J., Zarys metodyki pracy umysłowej. PWN, Warszawa-Łódź 1988.
 12. Pietrasiński Z., Sztuka uczenia się. PWN, Warszawa 1975.
 13. Półturzycki J., Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny. Wyd. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2001.
 14. Rowntree D., Sztuka studiowania. Polsoft, Poznań 2001.
 15. Riechert J. Jak studiować? PWN, Warszawa 1970.
 16. Rudniański J., Uczelnia i Ty. Technologia pracy umysłowej. WSiP, Warszawa 1987.
 17. Rudniański J., Jak się uczyć? PWN, Warszawa 2001.
 18. Skrzypczak H., Organizacja i metody samokształcenia: poradnik metodyczny do pracy samokształceniowe, WSiP, Warszawa 1986.
 19. Smarzyński H., Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. PWN, Warszawa 1985.
 20. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. KiW, Warszawa 1997.
 21. Uczelnia na miarę współczesności. Pr. zb. pod red. K. Denka, F. Januszkiewicza, W. Strychalskiego. Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1983.
 22. Włodarski Z. Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. WSiP, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu