BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skibiński Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przemiany społeczno-demograficzne w świetle drugiego przejścia demograficznego na obszarze województwa śląskiego w latach 1990-2004
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Uwarunkowania demograficzne rozwoju rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego, 2007, s. 73-86, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemiany demograficzne, Przemiany społeczne, Statystyka demograficzna, Teoria przejścia demograficznego
Demographic transformation, Social change, Demographic statistics, Theory of demographic transition
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Zamierzeniem autora opracowania było zasygnalizowanie przemian demograficznych i społecznych, jakie zaszły na obszarze województwa śląskiego w latach 1990-2004 według teorii drugiego przejścia demograficznego. Przeprowadzona analiza danych statystycznych dotycząca ruchu naturalnego ludności pozwoliła na sformułowanie kilku istotnych wniosków: 1. W latach 1990-2004 współczynnik dzietności ogólnej wykazywał tendencję spadkową, wynikającą ze zmniejszania się płodności w grupach wieku 15-19 i 20-24 lata. 2. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców nastąpił wyraźny wzrost liczby zawieranych związków małżeńskich w starszych grupach wieku 25-29 i 30-34 lata, w młodszych grupach odnotowano spadek. W skali województwa nastąpił ogólny spadek liczby zwieranych małżeństw zarówno w miastach, jak i na wsi. 3. Zwiększa się odsetek urodzeń pozamałżeńskich, świadczący o coraz większej akceptacji społecznej związków kohabitacyjnych. 4. Przyczyn przemian demograficznych i społecznych upatruje się w czynnikach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i technicznych, które są skutkiem transformacji systemowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Slany K. : Dylematy i kontrowersje wokół małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. W : Wybrane problemy współczesnej demografii. Red. Balicki J., Frątczak E., Hryniewicz J., Jagielski A., Kowalewski T., Slany K., Łódź 2003.
 2. Okólski M. : Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom. Warszawa 1988.
 3. Kotowska I.E. : Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania. W : Przemiany demograficzne w Polsce w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Red. I.E. Kotowska, Warszawa 1999.
 4. Szymańczak J. : Zmiany demograficzne. Informacja BSE nr 735 (IP-92 S).
 5. Okólski M. : Demografia, podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa 2005.
 6. Frąckiewicz L. : Polityka społeczna. Katowice 1998.
 7. Slany K. : Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2002.
 8. Szukalski P. : Urodzenia pozamałżeńskie w Europie Zachodniej. Łódź, 2000.
 9. Skibiński A., Rączaszek A. : Ocena sytuacji kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy. W : Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Częstochowa 2005.
 10. Skibiński A. : Wpływ okresu transformacji społeczno-gospodarczej państwa na zmiany zachowań prokreacyjnych mieszkańców Częstochowy. W : Transformacja polskiej gospodarki, ocen kierunków i dynamiki zmian strukturalnych. Red. H. Ćwikliński, Gdańsk 2005.
 11. Adamski F. : Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa. Warszawa 1970.
 12. Holzer J.Z. : Demografia. Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu