BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych
Taxonomic Measure of Development (TMD) with the Inclusion of Spatial Dependence
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2014, vol. 61, z. 2, s. 181-201, bibliogr. s. 197-198
Statistical Review
Słowa kluczowe
Mierniki taksonomiczne, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Taksonometria
Taxonomic indicators, Multi-dimensional statistical analysis, Taxonometry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematyka artykułu dotyczy zagadnienia wykorzystania taksonomicznego miernika rozwoju w przestrzennych analizach ekonomicznych w warunkach występowania zależności przestrzennych. Dodatnie zależności przestrzenne obserwowane są dla większości zjawisk ekonomicznych. Wymusza to uwzględnienie tych zależności w konstrukcji miernika, w wyniku czego otrzymywany jest przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju (pTMR). W związku z powyższym celem artykułu jest wypracowanie propozycji konstrukcji przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju. Zależności przestrzenne uwzględnione zostaną w konstrukcji miernika poprzez wykorzystanie potencjalnej siły interakcji między regionami Dzięki temu przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju pozwalać będzie na określenie tendencji w kształtowaniu się analizowanych zjawisk. Zaproponowana w artykule konstrukcja przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju zastosowana została w przestrzennym badaniu poziomu rozwoju gospodarczego podregionów w Polsce w 2011 roku. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce oraz określenie tendencji w rozwoju gospodarczym podregionów. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article concerns the question of the use of a taxonomic measure of development (TMD) in spatial economic analyses under the conditions of spatial dependence. Positive spatial dependence is observed for the majority of economic phenomena. This forces the inclusion of this dependence in the construction of the measure, thus providing a spatial taxonomic measure of development (sTMD). Therefore, the aim of this article is to develop a proposal for the construction of a spatial taxonomic measure of development. Spatial dependence will be ta ken into account in the design of the meter by using the potential strength of the interaction between the regions. As a result, a spatial taxonomic measure of development will allow the trend in the analyzed phenomena to be determined. The construction of the spatial taxonomic measure of development proposed in the article was applied in the study of the spatial economic development level of Polish subregions in 2011. The analysis allowed us to assess the economic situation in Poland and to identify trends in the economic development of subregions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak E., (2013), Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju, Wiadomości Statystyczne, 7, 37-53.
 2. Bartosiewicz S., (1976), Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 34, 5-7.
 3. Bartosiewicz S., (1934), Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, Prace naukowe AE we Wrocławiu, 262, 5-3.
 4. Borys T., (1934); Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace naukowe AE we Wrocławiu, 234, seria monografie i opracowania, 23, Wrocław.
 5. Chomątowski S., Sokołowski A., (1973); Taksonomia struktur, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 217-226.
 6. Cieślak M., (1974), Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego i określenia potrzeb na kadry kwalifikowane, Przegląd Statystyczny, 21 (1), 29-39.
 7. Grabiński T., (1934); Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, seria specjalna monografie 61, Kraków.
 8. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1939), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gpspodarczych, PWE, Warszawa.
 9. HellwigZ., (1963), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307-327.
 10. Hellwig Z., Ostasiewicz S., Siedlecka U., Siedlecki J., (1994), Studia nad rozwojem gpspodarczym Polski, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa (materiał powielony).
 11. Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J., (1995), Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski (analizy taksonometryczne), Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa (materiał powielony).
 12. Jajuga K., (1934), Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji, Przegląd Statystyczny, 31 (3-4), 237-250.
 13. Jenks G. F., (1967), The Data Model Concept in Statistical Mapping, International Yearbook of Cartography, 1, 136-190.
 14. LeSage J., Pace R. K., (2009), Introduction to Spatial Econometrics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.
 15. Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowani a obiektów wielocecho-wych, w: Paradysz J., (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 37-99.
 16. Łuczak A., Wysocki F., (2013), Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju, w Jajuga K., Walesiak M., (red.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, PN UE we Wrocławiu, 61-73.
 17. Malina A., (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 18. Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 19. Pietrzak M. B., (2010a), Dwuetapowa proce dura budowy przestrzennej macierzy wag z uwzględnieniem odległości ekonomicznej, Oeconomia Copernicana, 1, 65-73.
 20. Pietrzak M. B., (2010b), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennej analizie stopy bezrobocia dla Polski, Oeconomia Copernicana, 1, 79-93.
 21. Pietrzak M. B., (2012), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennych analizach procesów ekonomicznych, w: Pawełek B., (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych Aktualny stan i perspektywy rozwoju, 96-106.
 22. Pietrzak M. B., (2013), Interpretation of Structural Parameters for Models with Spatial Autoregression, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 3 (2), 129-155.
 23. Pluta W., (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 24. Pociecha J., (1986); Statystyczne metody segmentacji rynku, Wydawnictwo AE w Krakowie, seria specjalna: monografie, 71, Kraków.
 25. Pociecha J, Podolec B., Sokołowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 26. Strahl D., (red.), (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Strahl D., (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25 (4), 205-215.
 28. Strahl D., (1987), Dyskryminacja struktur, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 360, 111-123.
 29. Suchecka J., (red.), (2014), Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 30. Suchecki B., (red.), (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 31. Suchecki B., (red.), (2012,), Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 32. Walesiak M., (1990), Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, Przegląd Statystyczny, 37 (1-2), 37-46.
 33. Walesiak M., Gatnar E., (red.), (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.
 34. Zeliaś A., (red.), (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
 35. Zeliaś A., (red.), (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu