BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komarnicki Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stopa Roman (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Młotek Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ relaksacji naprężeń na zmiany nacisków powierzchniowych jabłek
Impact of Stress Relaxation on Surface Pressure Changes of Apples
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 127-138, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Owoce, Właściwości fizykochemiczne
Fruit, Physicochemical property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany rozkładów nacisków powierzchniowych w funkcji czasu dla jabłek poddawanych testom relaksacji naprężeń. W pierwszej kolejności przeprowadzono testy ściskania całych owoców w celu wyznaczenia maksymalnych przemieszczeń, prowadząc je aż do zniszczenia materiału. Na podstawie otrzymanych krzywych F = f(ΔL ) ustalono wartości przemieszczeń, powyżej których zachodzą procesy intensywnego niszczenia struktury tkanki miękiszowej jabłek. Przeprowadzono testy relaksacji naprężeń przy przemieszczeniu odpowiadającemu lokalnemu zniszczeniu owocu - na poziomie 20% wartości ΔLmax, rejestrując jednocześnie rozkłady nacisków powierzchniowych. W czasie relaksacji zaobserwowano wyraźne zmiany nacisków powierzchniowych. Proces relaksacji naprężeń charakteryzował się stopniową redukcją maksymalnych nacisków powierzchniowych do poziomu 0,31 MPa oraz wyraźnym ujednorodnieniem ich rozkładu poprzecznego. Wyrównanie rozkładu poprzecznego nacisków powierzchniowych uwidacznia się już po około 300 s od chwili przyłożenia obciążenia - 150 s od rozpoczęcia procesu relaksacji. (abstrakt oryginalny)

In the paper changes of surface pressures distributions as a function of time for apples subjected to stress relaxation tests were presented. Compression tests of whole fruit were carried out in order to determine maximum displacements leading them to material damage. Based on the obtained curves F = f (ΔL) displacement values were determined, above which processes of intensive destruction of apple parenchyma structure take place. Stress relaxation tests at dislocation corresponding to local fruit damage - at the level of 20% of the value ΔLmax were carried out, at the same registering the surface pressure distribution. During relaxation clear changes of surface pressure were reported. Stress relaxation process was characterized by a gradual reduction of maximum surface pressure to the level of 0.31 MPa and clear homogenization of their transverse distribution. Levelling transverse distribution of surface pressure is visible after approximately 300 s from the moment of placing the load - 150 s from the moment of starting the relaxation process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohdziewicz, J. (2005). Próba doboru modelu reologicznego tkanki warzyw rzepowatych na podstawie testu relaksacji naprężeń. Acta Agrophysica, vol. 5, 3, 525-534.
 2. Chen, P.; Chen, S. (1986). Stress-relaxation functions of apples under high loading rates. Transactions of the ASAE, 29(6), 1754-1759.
 3. Gołacki, K.; Stropek, Z.; Graboś, A. (1999). Test relaksacji naprężeń w materiale biologicznym w warunkach obciążenia dynamicznego - realizacja techniczna. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 111-117.
 4. Herold, B.; Geyer, M.; Studman, C. (2001). Fruit Contact Pressure Distributions - Equipment. Computers and Electronics in Agriculture, 32, 167-179.
 5. Jakubczyk, E.; Lewicki, P.P. (2003). Właściwości mechaniczne tkanki jabłka w odniesieniu do jej struktury. Acta Agrophysica, vol. 2, 3, 549-557.
 6. Jakubczyk, E.; Uziak, D. (2005). Charakterystyka instrumentalnych metod badania właściwości mechanicznych wybranych owoców i warzyw. Inżynieria Rolnicza, 11(71), 181-189.
 7. Kamiński, E.; Stopa, R.; Stępień, B. (2011). Zmiana nacisków powierzchniowych korzeni marchwi w funkcji czasu przy stałej wartości przemieszczenia początkowego. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 105-111.
 8. Kolowca, J. (2005). Właściwości reologiczne miąższu jabłek o zróżnicowanej strukturze. Inżynieria Rolnicza, 6(66), 355-359.
 9. Nadulski, R. (2009). Wpływ czasu i warunków przechowywania jabłek na ich wybrane właściwości mechaniczne. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 107-116.
 10. Peleg, M. (1980). Linearization of Relaxation and Creep Curves of Solid Biological Materials. J. Rheology, 24, 451-463.
 11. Płocharski, W. J.; Konopacka, D. (1999). The relations between mechanical and sensory parameters of apples. Acta Horticulture, 485, 309-318.
 12. Płocharski, W. J.; Konopacka, D.; Zwierz, J. (2000). Comparison of Magness-Taylor's pressure test with mechanical, non-destructive methods of apples and pears firmness measurements. Int. Agrophysics, 14, 311-318.
 13. Stopa, R.; Stępień, B.; Komarnicki, P.; Porczyk, M. (2012). Wpływ wielokrotnego obciążania korzenia marchwi na wartość nacisków powierzchniowych. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 315-324.
 14. Stropek, Z.; Gołacki, K. (2006). Metoda porównania przebiegów krzywych relaksacji naprężeń różnych materiałów roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 473-479.
 15. Stropek, Z.; Gołacki, K.; Rowiński, P. (2009). Wyznaczanie progu obicia jabłek. Acta Agrophysica, 13(1), 261-272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu