BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Melania (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Models of Non-Material Resources in Enterprises - the Structural Aspect
Modele zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwach - aspekt strukturalny
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 351, s. 9-22, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accounting - Theory and Practice
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Przedsiębiorstwo, Wiedza, Informacja
Intangible assets, Enterprises, Knowledge, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby niematerialne są integralną częścią majątku przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wiedzę i informację. Ich złożoność i różnorodność przyczyniają się do odmiennych interpretacji przez różne dyscypliny naukowe i praktyków. Wciąż trwa analiza i poznawanie poszczególnych składników zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, szczególnie z punktu widzenia rachunkowości, której instrumentarium nie jest przygotowane do prezentowania i ujawniania zasobów niematerialnych. Analiza zasobów niematerialnych i ich zmian oraz wpływu na wartość przedsiębiorstwa jest możliwa za pomocą modelu. Celem artykułu jest wyróżnienie reprezentatywnej grupy składników zasobów niematerialnych dla modelu, zastosowanego w małym i średnim oraz dużym przedsiębiorstwie, który odzwierciedla rzeczywistość w mniejszej skali, jednocześnie umożliwiając formułowanie wniosków służących analitycznym rozwiązaniom. Studia nad literaturą przedmiotu pozwalają stwierdzić, że proponowane struktury modeli zasobów niematerialnych przez wielu autorów są różnorodne, zawierają w sobie pierwiastek chaosu pojęciowego. Są też zbieżne w sensie istoty zasobów niematerialnych, różnią się tylko zastosowanym nazewnictwem. Propozycja optymalnej struktury modelu zasobów niematerialnych pozwoli wprowadzić pewien porządek do badań teoretycznych i rozważań praktycznych.(abstrakt oryginalny)

Non-material resources represent an integral part of assets in a knowledge and information oriented enterprise. Their complexity and diversity result from the different interpretations offered by various scientific disciplines and practitioners. They are subject to an ongoing analysis and investigation in terms of particular components of non-material resources in an enterprise, especially from the perspective of accounting practice which does not offer adequate instruments to present and disclose non-material resources. The analysis of non-material resources, as well as their changes and impact on the value of an enterprise, is possible by means of a model. The objective of the article is to select a representative group of non-material resources' components for the purposes of a model's development, to be applied in a small and medium-sized enterprise and also in a large enterprise, which reflects the reality in a smaller scale and, at the same time, allows for drawing conclusions to be used in developing analytical solutions. The analysis of literature references allows us to conclude that the recommended structures of non-material resources' models, suggested by many authors, are diverse and contain a certain degree of conceptual chaos. They are, however, also convergent in the sense of non-material resources' essence and differ only in the used nomenclature. The proposal of an optimal non-material resources model structure will allow for introducing a certain order in both theoretical studies and practical considerations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abeysekera I., Intellectual Capital Accounting. Practices in a Developing Country, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2008.
 2. Bąk M., Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, Nauki o Finansach 4, red. G. Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 3. Biadacz R., Teoria modeli ewidencyjnych - wybrane zagadnienia, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.
 4. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 5. Cohen J.A., Intangible Assets. Valuation and Economic Benefit, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey 2005.
 6. Daum J.H., Intangible Assets and Value Creation, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2003.
 7. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 8. Gordon G., Symulacja systemów, WNT, Warszawa 1974.
 9. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. Kłeczek R., Silna marka z punktu widzenia nabywcy [w:] J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 12. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 13. Peche T., Metody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1991.
 14. Sieniawski L.A., Problemy i metody prognozowania, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1980.
 15. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 16. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 17. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 20. Viedma M.J.M., ICBS Intellectual Capital Benchmarking System, "Journal of Intellectual Capital" 2001, vol. 2, issue 2.
 21. Wielka Encyklopedia PWN, tom 17, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
 22. Zadrożny K., Wrzosek A., Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 2006, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu