BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boiko Iryna (National University of Food Technologies), Mokina Sofia (National University of Food Technologies)
Tytuł
Social Aspects of Restructuring in Ukraine
Społeczne aspekty restrukturyzacji na Ukrainie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 113-131, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Restrukturyzacja gospodarki, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ekonomia społeczna, Koszty społeczne, Procesy społeczne, Ryzyko społeczne
Restructuring, Economic restructuring, Corporate Social Responsibility (CSR), Social economy, Social costs, Social process, Social risk
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano proces restrukturyzacji na Ukrainie z uwzględnieniem aspektów społecznych. Przedstawiono główne grupy ryzyka społecznego, które mogą pojawić się w trakcie restrukturyzacji. Określono również różnice między koncepcjami restrukturyzacji społecznej i społecznie odpowiedzialnej restrukturyzacji. Na tym tle zaprezentowano obecny stan społecznej odpowiedzialności biznesu na Ukrainie, określono główne kierunki i działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskaźniki do ich oceny. (abstrakt oryginalny)

Actuality of the restructuring process, taking into account the social aspects. The main groups of social risks that may arise during the restructuring. Determined differences between the concepts of social restructuring and socially responsible restructuring. The currentstate of corporate social responsibility in Ukraine. Formed the main directions and CSR activities and indicators for their evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babkin V., Problems Socially Responsible Restructuring of Domestic Companies, В. Бабкин, Проблемы соціально ответственной реструктуризации отечественных компаний, www.csrjournal.com/lib/analiticarticle/1877-problemysocialno- otvetstvennojj-restrukturizacii.html (22.03.2013).
 2. Bayura D.O., Social Responsibility as a Tool for Improving Corporate Governance in Ukraine, Д.О. Баюра, Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні, http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ tppe/2012_27_1/Zb27_1_25.pdf (22.03.2013).
 3. Buyan O.A., Approaches to Evaluating the Effectiveness of Corporate Social Responsibility of Enterprises in Ukraine, О.А. Буян, Підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємств в Україні, www. vestnikdnu.com.ua/archive/201262/159-165.pdf (22.03.2013).
 4. CSR Practices in Ukraine 2012, Практики КСВ в Україні 2012, під редакцією М.А. Саприкіної, Центр «Розвиток КСВ», 2012.
 5. Garbar V.A., Redundancies in the Process of Railway Reform, В.А. Гарбар, Скорочення працівників у процесі реформування залізничного транспорту, archive.nbuv.gov. ua/portal/natural/Vetp/2012_37/12gvadid.pdf (12.03.2013).
 6. Global Reporting Initiative. Ecological indicators, www.globalreporting.org/resourcelibrary/ Russian-G3-Environment-Indicator-Protocols.pdf (23.03.2013).
 7. ILO Convention number 158 on termination of employment by the employer on 22/06/1982 Year (Ratification of 04.02.1994), Конвенція МОП nr 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця від 22.06.1982 року (Ратифікація від 04.02.1994), http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_005 (23.03.2013).
 8. Komarnicki I.F., CSR as a Management Tool of Modern Business, І.Ф Комарницький, Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним бізнесом, І.Ф. Комарницький, З.І. Галушка.
 9. Litvinenko T.M., The Reasons, Motives and Results of Socially Responsible Activities of Diversified Companies, Т.М. Литвиненко, Причини, мотиви та результати соціально відповідальної активності диверсифікованих компаній, http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tppe/2011_26/Zb26_06.pdf (22.03.2013).
 10. Personnel Involvement, Вовлеченность персонала, http://www.amr.ru/upload/iblock/d1a/ djswjo%20okzded_ahwilg_juqzeipfxbc.pdf (22.03.2013).
 11. Recommendation on termination of employment by the employer from 22.06.1982 nr 166, Рекомендація щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця від 22.06.1982 nr 166, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_276 (23.03.2013).
 12. Sklar E.N., Social Restructuring as Way to Improve the Effectiveness of Management of the Organization, Е.Н. Скляр, Социальная реструктуризація как направление повышения эффективности управления организацией, Е.Н. Скляр, К.В Швыгова http:/ /science-bsea.narod.ru/2008/ekonom_2008-2/skljar_soc.htm (25.03.2013).
 13. Socially Responsible Business in Ukraine, Соціально відповідальний бізнес в Україні, www.svb.org.ua/ (25.03.2013).
 14. Statistical Yearbook of Ukraine for 2010, Статистичний щорічник України за 2010 рік, Державна служба статистики України: За редакцією О.Г. Осауленка, К: ТОВ "Август Трейд", 2011.
 15. Statistical Yearbook of Ukraine for 2011, Статистичний щорічник України за 2011 рік, Державна служба статистики України: За редакцією О.Г. Осауленка, К: ТОВ "Август Трейд", 2011.
 16. Tax Code of Ukraine of 02.12.2010 nr 2755-VI, Податковий кодекс України від 02.12.2010 nr 2755-VI, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755в-17/print1360327962123052 (23.03.2013).
 17. The concept of the National Strategy for Social Responsibility in Ukraine, Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні, www.confeu. org/assets/files/propositions/CSR_Concept_Draft_edited_01.02.11.doc (25.03.2013).
 18. Ukrainian Network of the UN Global Compact, Українська мережа Глобального договору ООН, www.globalcompact.org.ua/ua/about/principles (23.03.2013).
 19. Yuzyk L.O., Approaches to Assess the Impact of CSR on Performance Indicators, Л.О. Юзик, Підходи щодо оцінки впливу КСВ на показники діяльності підприємства, http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2010_3/ Yuzik.pdf (29.03.2013).
 20. Zinchenko A.G., Corporate Social Responsibility 2005-2010: Status and Prospects, А.Г. Зінченко, Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспективи розвитку, А.Г. Зінченко, М.А. Саприкіна, К.: «Фарбований лист», 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu