BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategie podatkowe wobec podatków lokalnych jako element optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie
Tax Strategies to Local Taxes as a Tax Optimization in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 185-194, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Optymalizacja podatkowa, Podatki lokalne, Strategia przedsiębiorstwa
Tax optimization, Local taxes, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel opracowania stanowi poszukiwanie odpowiedzi, czy istnieje możliwość budowy strategii podatkowej wobec podatków lokalnych i jakie są jej uwarunkowania strategiczne. Metodologia badania - W opracowaniu zastosowano metodę opisową, analizy obowiązujących aktów prawnych dotyczących podatków lokalnych, jak również dla potwierdzenia tezy, że podatki lokalne stanowią istotne obciążenie kosztowe przedsiębiorstw, dokonano analizy szeregów czasowych danych zagregowanych dotyczących udziału podatków lokalnych w dochodach ogółem gmin. Oryginalność/Wartość - Efektem rozważań jest wskazanie na uwarunkowania zachowań strategicznych przedsiębiorstw oraz wskazanie na wyznaczniki balansowania między płynnością i rentownością w ujęciu celu strategii podatkowej wobec podatków lokalnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose is the search for answers is there a possibility of building a tax strategy to local taxes and what are the determinants of strategic conditions. Design/Methodology/approach - The study used a descriptive method, the analysis of existing legislation relating to local taxes, as well as to confirm the thesis that local taxes constitute a significant burden cost companies an analysis of time series aggregate data on the share of local taxes in total revenue of municipalities. Originality/value - The effect of refl ections is an indication of the determinants of strategic behavior of companies and an indication of the determinants of balancing between liquidity and profitability in terms of the tax strategy against local taxes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 2. Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 3. Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
 4. Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J. (2002), Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Ulgi, zwolnienia, obniżki i inne, Warszawa.
 5. Iniewski R., Nikończyk A. (2011), Świadomy podatnik, Lewiatan, Warszawa.
 6. Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw (2013), red. T. Famulska, Difin, Warszawa.
 7. Jędruszek O., Łukaszewicz-Obierska A., Ziobrowski J. (2013), Zarządzanie ryzykiem podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 8. Kaltenbrunn W. (2009), Determinants of the Performance of Strategic Initiatives, Springer, International Edition.
 9. Kew J., Stredwick J. (2005), Business Environment: Managing in a Strategic Context, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 10. Knight F.H. (2005), Risk. Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York.
 11. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstwa (2013), red. T. Famulska, Difin, Warszawa.
 12. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Pietrewicz M. (1995), Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa.
 14. Poszwa M. (2008), Forma ewidencji a ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa, w: Rachunek kosztów i wyników, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 15. Skica T., Kiebała A., Wołowiec T. (2011), Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, Studia Regionalne i Lokalne 2011, nr 2.
 16. Specjalne strefy ekonomiczne po 2020. Analiza dotychczasowej działalności i perspektywy funkcjonowania. Raport (2011), red. P. Tynel, Ernst & Young, Warszawa, wrzesień, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j& q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.paiz. gov.pl%2Ffi les%2F%3Fid_plik%3D16335&ei=AJdXU5LpFILj4QTGmoHAAg&usg= AFQjCNFhkS_csI-X-ETWwWub4ZjtMcH0qA&sig2=ez3cDOWUFpvYd4mYXXS2 dA&bvm=bv.65177938,d.bGE (23.04.2014).
 17. Strategie podatkowe przedsiębiorstw (2013), red. T. Famulska, B. Ciupek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 18. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, DzU 1983, nr 45, poz. 207 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 1984, nr 52, poz. 268 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31, z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych, t.j. DzU 2012, poz. 361, z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2000, nr 86, poz. 959 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002, nr 200 poz. 1682 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. DzU 2011, nr 177, poz. 1054, z późn. zm.
 26. Wołowiec T., Reśko D. (2012), Obniżki stawek podatkowych do celów stymulacyjnych a założenia racjonalnej strategii podatkowej gminy, Toruński Rocznik Podatkowy.
 27. Wyciślok J. (2013), Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa.
 28. Zarządzanie ryzykiem (2007), red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu