BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Yastrubskyj Michajlo (Lviv Polytechnic National University, Ukraine)
Tytuł
Motivations and Constituents of the Accounting Development in Ukraine
Motywacje i elementy rozwoju rachunkowości na Ukrainie
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 891-900, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Systemy rachunkowości, Szkolnictwo wyższe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Globalization, Accounting systems, Higher education, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Aktualność niniejszego artykułu polega, po pierwsze, na uogólnieniu doświadczenia w zakresie dostosowania krajowych systemów księgowości i podatkowych systemów rachunkowości do międzynarodowych standardów z zamiarem wykorzystania ich w praktyce krajowej, zaś po drugie, na naukowym osadzeniu kierunków rozwoju rachunkowości i włączeniu szkolenia personelu do ogólnej koncepcji rozwoju rachunkowości wraz z tworzeniem przydziału na zamówienie w celu przygotowania specjalistów z dyplomami o standardzie międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The actuality of this article consists firstly in the generalization of experience on adaptation of the national book-keeping and tax accounting systems to the international standards with the purpose of their use in domestic practice, and secondly, in scientific grounding of accounting development directions and inclusion of personnel training in the general conception of accounting development with state order quota forming for preparation of specialists with the international standard diplomas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Ч.2. Житомир, 2003.
  2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку, К.: Центр учбової літератури, 2007.
  3. Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М., Міжнародна інвестиційна діяльність, К.: Кнеу, 2002.
  4. Моссаковський В. Концепція побудови бухгалтерського обліку в Україні, Бухгалтерський облік і аудит. 2007. №10.
  5. Яструбський М.Я, Кузнєцов Я.В, Конкурентна політика в Україні на сучасному етапі економічного розвитку, Вісник національного університету "Львівська політехніка". Вип. 720. Львів, 2011.
  6. Яструбський М.Я., Кузнєцов Я.В., Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту: пер- спективи розвитку та реалізації , Сучасні проблеми економіки і менеджменту. Видавництво "Львівська політехніка". Львів, 2011.
  7. Яструбський М.Я, Кузнєцов Я.В., Управління бізнес проектами у сучасній системі менедж- менту підприємства, Облік, аналіз і аудит в системі управління суб'єктів господарювання: вітчизняна практика та міжнародний досвід. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Сімферополь: Діайпі, 2011.
  8. Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978.
  9. Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu