BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikołajczuk Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polski system wspierania eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych
Polish Export Support System with Particular Consideration of Financial Instruments
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 96, s. 35-51, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Instrumenty finansowe, Integracja gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Export, Financial instruments, Economic integration, Small business
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ponieważ procesy integracji gospodarczej postępują szybko, przyczyniając się do znoszenia barier w międzynarodowej wymianie handlowej, nasz kraj musi podjąć skuteczne działania nakierowane nie tylko na podtrzymanie, ale i wzmocnienie rozwoju własnego eksportu, zwłaszcza w sytuacji dekoniunktury na rynkach światowych. Poważnym mankamentem polskiego systemu wspierania eksportu wydaje się być brak strategii rozwoju eksportu. Dla zapewnienia jej skuteczności ważne jest określenie jej priorytetów. Powinno to dotyczyć przede wszystkim kierunków geograficznych eksportu (wyodrębnienie rynków o dużym obecnie znaczeniu dla polskiego eksportu i oferujących bardzo obiecujące perspektywy), a także jego struktury towarowej. Rozważenia wymaga również kwestia zastosowania priorytetów podmiotowych, na przykład specjalne ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, mogą być także zastosowane inne rozwiązania, chociażby stawianie w polityce promocyjnej na przedsiębiorstwa - liderów. Doświadczenie innych krajów wskazuje, że warunkiem powstania skutecznej strategii rozwoju eksportu jest tworzenie jej w ścisłej współpracy ze środowiskiem eksporterów, co pozwala na uwzględnienie ich potrzeb i postulatów pod adresem polityki proeksportowej państwa. Natomiast dla efektywnego wdrożenia strategii ważne jest dysponowanie sprawnie działającą, profesjonalną agencją rozwoju i promocji eksportu, opierającą się na sieci placówek w kraju i zagranicą. Jeśli zaś chodzi o strategię działania KUKE S.A., to jest ona nastawiona ciągle na nazbyt ostrą selekcję ryzyka i, mimo że jest racjonalna z punktu widzenia jej własnych interesów, nie przyczynia się w zadowalającym, z punktu widzenia możliwości Korporacji, jak i potrzeb eksporterów, stopniu do w pełni efektywnego wspierania polskiego eksportu. Za słuszny należy także uznać postulat powiększenia (rzeczywistego, a nie tylko deklarowanego) pakietu produktów ubezpieczeniowych, zwłaszcza dla MSP.(fragment tekstu)

Export growth is on the one hand an important and desired goal and on the other a very difficult one to achieve. Thus, different countries work out their own methods and instruments of their export support policy. W hat effectiveness is shown at present by the Polish export support system, especially in the face of economic decline on the world markets? T he system of direct support of the Polish export consists of a wide variety of measures and instruments, essentially not any different from the systems applied in the European Union. However, there are two important gaps: no public export crediting and promoting institutions. T he idea of founding a Polish Eximank (in different forms) as well as a public export promoting institution (lately in the form of the Polish Agency of Trade and Investment) has not been implemented yet. T hough the Polish export support system contains numerous instruments not differing much from those applies in other European Union countries, the effectiveness of pro-export policy raises a lot of reservations. The causes of the inadequate effectiveness are as follows: - low degree of utilisation of export support instruments, especially financial, by Polish companies, - no symmetry between the policy of direct support and development growth, - no correlation between pro-export and macroeconomic policies. T he effectiveness of the best known institution dealing with Polish export support, i.e. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (Export Credit Insurance Corporation) raises a lot of objections. The lack of export growth strategy seems to be a serious drawback of the Polish export support system. The experience of other countries points out that the prerequisite of effective export growth strategy is to create it in close cooperation with exporters, which enables to satisfy their needs as well as demands in relation to the state pro-export policy. Whereas, in order to implement the strategy effectively, it is essential to possess an efficient and professional export growth and promotion agency based on the network of outlets at home and abroad.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk T. H., Instrumenty wspierania eksportu, Kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2000.
 2. Chojna J., Polityka wspierania i promocji eksportu, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002, IKiCHZ, Warszawa 2002
 3. Chojna J., System wspierania i promocji eksportu w przeddzień przystąpienia Polski do Unii, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003, IKiCHZ, Warszawa 2003
 4. Chojna J., System wspierania i promocji eksportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, IKiCHZ, Warszawa 2005.
 5. Chojna J., Sokołowska B., Metody i instrumenty wspierania rozwoju eksportu w świetle doświadczeń międzynarodowych, IKiCHZ, Warszawa 2006.
 6. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 7. Rutkowski J., Wspieranie eksportu za pomocą instrumentów finansowych, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1998-1999, IKiCHZ, Warszawa 1999.
 8. Rutkowski J., Ubezpieczenia i gwarancje eksportowe, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002, IKiCHZ, Warszawa 2002
 9. Wysocka A., Skuteczność polityki wspierania eksportu w świetle wyników badań ankietowych IKiCHZ, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, IKiCHZ, Warszawa 2005
 10. Wysocka A., Polityka wspierania eksportu i jej skuteczność w świetle wyników badań ankietowych, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007, IBRKiK 2007.
 11. Ustawa z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz.u. nr 124 z16 lipca 2003 r., poz. 1151 z późn. zm.
 12. Ustawa o gwarantowanych przez Skarb państwa ubezpieczeniach eksportowych z 7 lipca 1994 r., tekst jednolity, Dz.u.2001, nr 59, poz. 609 z późn. zm.
 13. Ustawy budżetowe na lata 2003-2009.
 14. Łytko M., Eksport czeka na mecenasa, " Rzeczpospolita" z 10 sierpnia 2001 r.
 15. Okrasiński A., preferencyjne kredyty dla eksporterów, "Gazeta Prawna" z 13 września 2005 r.
 16. Formy wspierania eksportu, Ministerstwo Gospodarki, Departament promocji Gospodarczej, Warszawa 2003.
 17. Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005, MGPiS, Warszawa 2września 2003 r.
 18. Raporty roczne BGK za lata 2004, 2006, 2007.
 19. Raporty roczne KUKE S.A. za lata 2000-2007.
 20. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2006, omówienie, tom I, Warszawa 2007.
 21. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2007, omówienie,Warszawa 2008.
 22. Założenia do strategii promocji gospodarki polskiej 2007-2015, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa marzec 2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu