BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka-Szydłowska Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Percepcja przestrzeni małego miasta na przykładzie Gościna
Perception of the Space of a Small Town: the Case of Gościno
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 193-207, fot., rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Słowa kluczowe
Percepcja miasta, Postrzeganie miasta, Badanie opinii, Zagospodarowanie przestrzenne, Miasto
City perception, City perceive, Opinion research, Spatial development, City
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł stanowi element realizacji pierwszego etapu badań w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki (N N306 791940) pt. Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, realizowanego przez pracowników Zakładu Analizy Regionalnej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kraj/Region
Gościno
Abstrakt
Celem opracowania jest waloryzacja publicznej przestrzeni miejskiej nowego miasta Gościno. Badanie percepcji przestrzeni Gościna przeprowadzono w odniesieniu do pięciu podstawowych kategorii ładu przestrzennego: 1. ładu urbanistyczno-architektonicznego, którego najistotniejszą cechą jest zwartość kompozycji przestrzennej; 2. ładu funkcjonalnego związanego z wygodą życia; 3. ładu estetycznego określającego urodę miejsca i przestrzeni; 4. ładu społecznego odnoszącego się do jednostkowej i zbiorowej identyfikacji z miejscem i przestrzenią oraz 5. ładu ekologicznego związanego z wartością środowiska naturalnego (Wódz 1991; Bartoszek, Gruszczyński, Szczepański 1997). W opracowaniu posłużono się metodą dyferencjału semantycznego (Osgood, Suci, Tannenbaum 1957; Burgess 1978; Mayntz, Holm, Hubner 1985) i wykorzystano wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w czerwcu 2011 r. wśród mieszkańców miasta. Wskazano również najważniejsze, zdaniem mieszkańców, pozytywne i negatywne elementy przestrzeni miasta. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the perception of the public space of Gościno, a newly chartered town in north-western Poland. An overall assessment of its space was carried out in five categories of spatial order: 1. Urban-design and architectural; 2. Functional; 3. Aesthetic; 4. Social, and 5. Ecological. The method employed was that of the semantic differential. Use was made of the results of a survey study conducted in June 2011 among the town's inhabitants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania ankietowe mieszkańców Gościna, czerwiec 2011.
 2. Bartoszek A., Gruszczyński L.A., Szczepański M.S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, Katowice.
 3. Bierwiaczonek K., 2008, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, Wydawnictwo Górnośląskiej WSP, Mysłowice.
 4. Burgess J., 1978, Image and Identity, Kingston upon Hull.
 5. Cegłowska A., Matykowski R., 2010, Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście: przypadek Poznania [w:] Słodczyk J., Dembicka-Niemiec A. (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, "Studia Miejskie", nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 243-256.
 6. Dębińska D., Kołsut B., 2011, Obszary przestrzeni publicznej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych miast powiatowych województwa wielkopolskiego [w:] Churski P. (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia vol. IV, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 16, Poznań , s. 99-106.
 7. Franta A., 2004, Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 8. Głos Gościna, nr 93, październik 2009, nr 108 styczeń 2011.
 9. Hładkiewicz W., 2006, Koncepcja przestrzeni publicznej w teorii Jurgena Habermasa [w:] Hudzik P., Woźniak W. (red.), Sfera publiczna. Kondycja - przejawy - przemiany, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 10. Konecka-Szydłowska B., 2000, Percepcja zmian w małym mieście na przykładzie Nowego Tomyśla [w:] Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, 49 Zjazd PTG, Wrocław, s. 195-197.
 11. Konecka-Szydłowska B, 2011, Małe miasta nowo utworzone w procesie urbanizacji [w:] Bartosiewicz B., Marszał T., (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski - z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 9-25.
 12. Konecka-Szydłowska B., Dolata M., 2006, Kampus Morasko - nowa przestrzeń w strefie peryferyjnej Poznania [w:] Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, "XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście", Wydawnictwo UŁ, s. 117-129.
 13. Konecka-Szydłowska B., Kulczyńska K., 2011, Różnorodność w jedności. Przykład miast powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego [w:] Gospodarowanie przestrzenią i gospodarowanie w przestrzeni współczesnego miasta, VII Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku, Opole-Izbicko (w druku).
 14. Kotus J., 1999, Zastosowanie skali dyferencjału semantycznego do badań obrazu miasta w świadomości mieszkańców [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, "XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście", Wydawnictwo UŁ, s. 91-95.
 15. Kowalczyk J., 2009, Paradygmaty zmian w przestrzeni publicznej kobiet, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, OL PAN, nr 4, s. 18-28.
 16. Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 31, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 17. Liszewski S., 2001, Przestrzeń miasta postsocjalistycznego. Program badań [w:] Korus B. (red.), Człowiek i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 18. Lorens P., 2007, Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 19. Mayntz R., Holm K., Hubner P., 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
 20. Markowski T., 2007, Przestrzeń publiczna wobec procesu metropolizacji, "Urbanista", nr 7 (51), s. 10-15.
 21. Mierzejewska L., 2011, Przestrzeń publiczna sfery podmiejskiej (na przykładzie Poznania) [w:] Wdowicka M., Mierzejewska L. (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 15, Poznań, s. 86-97.
 22. Osgood C.E., Suci G.J., Tannenbaum P.H., 1957, The Measurement of Meaning, University of Illinois Press, Urbana.
 23. Wódz K., 1991, Przestrzeń wielkiego miasta w perspektywie badań nad planowaniem i żywiołowością. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 24. Zabudowa w Polsce - oceny i opinie. Raport z badań ilościowych, 2008, Badanie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Centrum Badań Opinii Społecznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu