BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Halama Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zrównoważony rozwój małych miast w aspekcie zagrożenia powodziowego
The Sustainable Development of Small Towns in the Aspect of Flood Hazard
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 255-269, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Rozwój zrównoważony, Planowanie przestrzenne, Powódź, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
City development, Sustainable development, Spatial planning, Flood, Town spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Strumień
Abstrakt
Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju miast jest ład środowiskowo- -przestrzenny. Składają się na niego różne aspekty, takie jak np.: ekologizacja planowania przestrzennego oraz ochrona przed powodziami (w ramach ochrony wód), które powinny być ze sobą powiązane. Planowanie przestrzenne winno uwzględniać ograniczenia środowiskowe, w szczególności ograniczenia w intensywnym zagospodarowaniu terenów zalewowych. Istotne jest dążenie do pogodzenia ze sobą tych sprzecznych często interesów, jakimi są presja na zagospodarowanie terenów zagrożonych wystąpieniem powodzi z wprowadzeniem na takich terenach ograniczeń np. w zabudowie. W artykule przybliżono ideę zrównoważonego rozwoju, ryzyko powodzi i sposoby zapobiegania szkodom powodziowym oraz przeprowadzono analizę miejscowych dokumentów planistycznych w mieście Strumień pod kątem wyznaczenia i zagospodarowania (ograniczeń w wykorzystaniu) stref zagrożonych zalaniem. Dokonano oceny polityki przestrzennej w mieście Strumień. (abstrakt oryginalny)

Spatial order is one of the elements of sustainable urban development. It consists of various aspects, for example: environmental planning and protection against floods, which should be connected with themselves. Spatial planning should take into account environmental constraints, in particular restrictions on an intense development of the floodplains. It is important to reconcile with each other these often conflicting interests, like pressure on land-use areas where risk of flooding occurs with the introduction of restrictions on such areas. In article were described the idea of sustainable development, the risk of flooding and ways of preventing flood damage. Analysis of local planning documents has been carried out in Strumień for the delimitation and management of zones threatened with flooding. The assessment of the spatial policy in the Strumień town was made. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., 2008, Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (SAS), Raport z realizacji pracy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 31 maj 2008 r., Jelenia Góra-Poznań.
 2. Borys T., Jak budować program ekorozwoju, informacje ogólne, t. I, http://www.eko. wroc.pl /~fk/index.htm.
 3. Brandemburg H., 2003, Zarządzanie Lokalnymi Projektami Rozwojowymi, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 4. Brol R., Maj M., Strahl D., 1990, Metody typologii miast, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, http://www.mos.gov.pl/dzw/dokumenty.shtml.
 7. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
 8. Lorek E., 2002, Budowa programów zrównoważonego rozwoju regionu w warunkach gospodarki polskiej [w:] Zagórska A., Malik K., Miszewski M. (red.), Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień uchwalony uchwałą Nr XLI/309/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 września 2009 r., http://www.strumien.bip.net.pl/?c=2777.
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień uchwalony uchwałą Nr XLI/310/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 września 2009 r., http://www.strumien.bip.net.pl/?c=2777.
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień uchwalony uchwałą Nr XIX/155/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2008 r., http://www.strumien.bip.net.pl/?c=2777.
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień uchwalony uchwałą Nr XV/116/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2007 r., http://www.strumien.bip.net.pl/?c=2777.
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień uchwalony uchwałą Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r., http://www.strumien.bip.net.pl/?c=2777.
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień uchwalony uchwałą Nr XLI/294/2005 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2005 roku.
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego (Dz.U., Nr 126, poz. 1318).
 16. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień, zmiana studium zgodnie z Uchwałą Nr X/62/2007 Rady Miejskiej Strumienia z dnia 27 czerwca 2007 r. tekst jednolity, http://www.strumien.bip.net.pl/?c=1835.
 17. Uchwała Nr XXXV/268/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2009 r., http://www.strumien.bip.net.pl/?c=2777.
 18. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U., nr 80, poz. 717, z późn. zmian.).
 19. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U., Nr 115, poz. 1229, z późn. zmian.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu