BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dmytrusenko Konstantin (Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny)
Tytuł
Zarządzanie długiem publicznym : polskie doświadczenie w odniesieniu do perspektyw zastosowania na Ukrainie
Public Debt Management : Polish Experience in Relation to the Prospects of Application in Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2013, z. 9, s. 69-89, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Zarządzanie długiem, Zadłużenie, Porównania międzynarodowe
Public debt, Debt management, Indebtedness, International comparisons
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Według określonych aspektów aktualności celem tego artykułu jest analiza polskich doświadczeń w zakresie zarządzania długiem jednostek samorządowych i opracowanie zaleceń praktycznych w tym obszarze dla Ukrainy. Aby osiągnąć ten cel, zaproponowane są następujące zadania do rozwiązania w artykule: - analiza podejść teoretycznych do definicji pojęcia długu publicznego i długu jednostek samorządowych, jego głównych typów i funkcji; - analiza osobliwości polskiego i ukraińskiego doświadczenia w zarządzaniu długiem publicznym, analiza poziomu i charakteru zadłużenia tych krajów na obecnym etapie; - sformułowanie zaleceń dotyczących optymalizacji procesu zarządzania długiem publicznym na Ukrainie.(fragment tekstu)

In the article are analyzed the scientific approaches to the interpretation of national debt 's essence, his features and varieties. The interpretation of debt is offered from the point of the system approach. Also the special attention is spared to the legislative adjusting of the national debt system of Ukraine and Poland. Also in the article the statistical analysis of financial-economic indexes' dynamics of Ukraine and Poland is made. The analysis of the Ukrainian and Polish national debt dynamics and structure also is conducted in research. Conclusions are formed with the recommendation for the improvement of the national debt management system by the Ukraine on the basis of Polish experience in that sphere.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atish Ghosh і in., IMF-Supported Programs in Capital Account Crises , "Occasional Paper", 210, International Monetary Fund , Washington D.C. 2002.
 2. Bitner M., Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 3. Budnikowski A., Zadłużenie jako problem globalny , PWE , Warszawa 1991.
 4. Borodo A., Finanse publiczne , Wyd. Prawnicze "Lex" , Sopot 1999.
 5. Choina-Duch E., Finanse publiczne i polskie prawo finansowe - zarys wykładu, Instytut Studiów Samorządowych, Warszawa 2002.
 6. Gromek Т., Koleśnik J., Instytucjonalne uwarunkowania koordynacji nadzoru bankowego - wdrażanie Nowej Umowy Kapitałowej na szczeblu wspólnoty, "Wspólnoty Europejskie, Biuletyn Informacyjny", Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego , Warszawa 2002, nr 2.
 7. Jasiński В., Kulig J., Stańczak K., Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej. Raport, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem , Uniwersytet Jagielloński Kraków, 1988.
 8. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 2009.
 9. Kodeks Budżetowy Ukrainy. Rada Najwyższa Ukrainy, Kodeks Ukrainy, Prawo, Kodeks od 08.07.2010 I No2456-VI.
 10. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo "Zarządzanie i Finanse", Warszawa, 2003.
 11. Recommendation No R (92) 5 to Member States on Borrowing by Local and Regional Authorities (adopted by the і Committee of Ministers on 27 March 1992 at the 472th meeting of Ministers' Deputies), Council of Europe, Committee of Ministers.
 12. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015. Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2011.
 13. Patrzałek L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, Polskie Wydawnictwo I Ekonomiczne, Warszawa, 2005.
 14. Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo gospodarki, Warszawa, 2012.
 15. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2011 roku. Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2012.Z
 16. Брндарук Т.Г., Механизм управління ma особливості державного боргу України, "Фінанси України" 2003, nr 4.
 17. Воронова Л.К., Финасовое прво Украины, Одессей, Киев, 2006.
 18. Юревич Л.М., Механизм управління державний боргом в Україні, науковий вісник Волинського І державного університету імені Лесі Українки, 2007, Nr 12.
 19. Czasopismo "Бизнес", http://www.business.ua/articles/money/Pryamoy gosdolg_Ukrainy_ v gj>/o20vyraste t_do_WP-46832/
 20. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus;
 21. Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx;
 22. Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy , www.ukrstat.gov.ua;
 23. Skarb Państwa Ukrainy , http://treasury.gov.ua/main/uk/index.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu