BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mliczewska Danuta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Kontrowersje wokół pojęć podatku i systemu podatkowego
Controversial around Tax and Taxation System Summary
Źródło
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 5-21, bibliogr. 27 poz.
Contemporary Economics
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatki, Prawo podatkowe
Tax system, Taxes, Tax regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy są pojęcia podatku i systemu podatkowego, którymi posługują się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, przede wszystkim finansów, ekonomii i prawa podatkowego. Wbrew deklaracjom osób piszących o podatkach i systemach podatkowych ani podatek, ani też system podatkowy nie są - pomimo pozorów - pojęciami jednoznacznymi i bezdyskusyjnymi. W opracowaniu zostały zaprezentowane wybrane definicje podatku i systemu podatkowego, z jakimi można spotkać się na gruncie wymienionych wyżej dyscyplin: finansów, prawa podatkowego i ekonomii oraz komentarz autorki opracowania dotyczący tych pojęć.(abstrakt oryginalny)

The topic of the analysis is concepts of a tax and taxation systems, which are used by the representatives of various scientific disciplines, above others finance, economics and tax law. Contrary to those using the above terminology referring to taxes and taxation systems, neither taxes nor taxation systems are, despite appearances, univocal and explicit concepts. The analysis presents the chosen definitions of taxes and taxation systems, across which we can come on the grounds of the disciplines mentioned above: finance, tax law and economics as well as the author's of the analysis comments on the concepts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolkowiak I., System podatkowy w okresie transformacji w Polsce, Studia Finansowe WSUiB, 2000 nr 53.
 2. Brzeziński B., Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 1999.
 3. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2003.
 4. Ciach J., Transformacja systemu podatkowego w Polsce w latach 90, "Bank i Kredyt", lipiec 2001.
 5. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 6. Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1965.
 7. Finanse, Ostaszewski J. (red.), Difin, Warszawa 2007.
 8. Gajl N., Teorie podatkowe w kwiecie, PWN, Warszawa 1992.
 9. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 10. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexixNexis, wyd. 3, Warszawa 2006.
 11. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 12. Grądalski F., Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowego - zarys modelu referencyjnego dla Polski [w:] O nowy lad podatkowy w Polsce, Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 13. Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Samojlik B. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 14. Kosikowski C., Podatki, problem wladzy publicznej i podatników, LexisNexis, Warszawa 2007.
 15. Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 16. Lubińska T., Reforma podatkowa czy reforma systemu dochodów fiskalnych - kwestie terminologiczne jako punkt wyjścia do rozwiązań i propozycji zmian [w:] Polski system podatkowy założenia i praktyka, Pomorska A. (red.), Wydawnictwo UMSC, Lublin 2004.
 17. Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C. H. Beck, Warszawa 1995.
 18. Mastalski R., Prawo podatkowe, wyd. 4, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 19. Modzelewski W., Wstęp do nauki prawa podatkowego, wyd. II, Instytut Studiów Podatkowych "Modzelewski i Wspólnicy" Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 20. Nojszewska E., Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Monografie i Opracowania SGH, nr 502, Warszawa 2002.
 21. Prawo podatkowe, Etel L. (red.), Difin, Warszawa 2005.
 22. Romanow Z. B., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, AE Poznań, 1999.
 23. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2005.
 24. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 25. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.), Difin, Warszawa 2004.
 26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 27. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wyd. III, Wyd. WSB, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu