BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocka-Szczapa Halina (University of Social Sciences, Poland)
Tytuł
Young People in the Labor Market : Improvement or Stagnation?
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 1, s. 113-127, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Financial Aspects of Management
Słowa kluczowe
Bezrobocie ludzi młodych, Młodzież, Zatrudnienie młodocianych, Analiza porównawcza
Youth unemployment, Youth, Employment of young adults, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the study is that evaluate the situation of young people on the labor market in Poland and the European Union, as well as to identify the main determinants have an impact That on it. As is clear from the study, in comparison to the average in the countries of European Union, the situation of young people in Poland is even more difficult, as evidenced by Analyzed in this elaboration parameters characterizing both economic activity and unemployment. In Celui improve the competitive position of young people, it is necessary to implement a series of actions, especially those that enable them to acquire skills in line with the expectations of employers. In the analyzes Assumed ages 15-24 years. The lower limit of age is specified to polish law of so-called the minimum age at Which you can hire an employee, and the upper limit-is consistent with international findings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 2. Bell D.N.F., Blanchflower D.G., (2010) Youth Unemployment: Déja Vu?, IZA DP No. 4705, Institute for the Study of Labor, Bonn.
 3. Czarnik S., Turek K. (2012), Aktywność zawodowa Polaków. Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje, PARP, Warszawa.
 4. Eichhorst W., Boeri T., Braga M., De Coen A. Galasso V., Gerard M., Kendzia M., Mayrhuber C., Pedersen J.L., Schmidl R., Steiber N. (2013), Combining the entry of young people in the labour market with the retention of older workers. Study, Directorate General For Internal Policies, Policy Department a: employment policy, Brussels.
 5. epp.eurostat.ec.europa.eu Eurostat 2012.
 6. http://epp.eurostat.ec.europa.eucacheITY_PUBLIC/3-08062011-BP/EN/3-08062011-BP-E.PDF
 7. Komunikat (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii "Europa 2020", KOM(2011) 18 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 31.1.2011.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Education_statistics_at_regional_level/pl#Odsetek_os.C3.B3b_z_wykszta.C5.82ceniem_wy.C5.BCszym
 9. Komunikat (2010), Komunikat Komisji. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 10. Kotowska I. E. (red.) (2009), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009. Raport tematyczny, CRZL, Warszawa.
 11. Kryńska E. (red. nauk.), Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I., Sobocka-Szczapa H. (2010), Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, MIPS-IPiSS, Warszawa.
 12. Matysiak A. (2003), Kształcenie ustawiczne w Polsce. Korzyści i bariery rozwoju, Niebieskie Księgi 2003 nr 8, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk.
 13. Mobilna młodzież (2010), Mobilna młodzież. Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej, Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, SEK (2010) 1047, KOM (2010) 477 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 15.9.2010.
 14. Reiter H., Craig G. (2005), Youth in the labour market: citizenship or exclusion?, (in:) Young People in Europe, (ed.) BradleyH., van Hoof J.J.B.M., Bristol.
 15. Sobocka-Szczapa H., (red. nauk.) (2007), Bezrobotni z grup zwiększonegoryzyka. Studium przypadku województwa mazowieckiego, IOiZwP"Orgmasz" - IPiSS, Warszawa.
 16. Sobocka-Szczapa H. (red.) (2010), Poliwczak I., Mobilność zawodowa, edukacyjna i przestrzenna ludności województwa podlaskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - IPiSS, Białystok -Warszawa.
 17. Suchecki B., Kwiatkowski E., Gajdos A., Włodarczyk P. (2013), Opracowanie ostatecznej wersji prognozy zatrudnienia według grup zawodów w kraju według obszarów statystycznych NUTS II do 2020 r., Warszawa (maszynopis).
 18. Szafraniec K., Boni M. (red.) (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827)
 20. Van Der Welden R.K.W, Wolbers M.H.J., The Integration of Young People into the Labour Market: The Role of Training Systems and labour Market Regulation, http://www.roa.unimaas.nl/cv/vandervelden/pdf/integrationofyoung.pdf
 21. Youth unemployment. Generation jobless, (2013) The Economist, 27. 04.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu