BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Judkowiak Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ujawnianie informacji dotyczących zasad ładu korporacyjnego w raportach rocznych spółek giełdowych
Disclosure of Corporate Governance in the Annual Reports of Listed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 69-88, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Spółki giełdowe, Akcjonariusz, Kodeks dobrych praktyk
Corporate governance, Stock market companies, Shareholders, Code of Good Practice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę przeanalizowania stron internetowych spółek giełdowych w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W kręgu zainteresowania znalazły się spółki z grupy WIG20. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to analyze the websites of listed companies on compliance with corporate governance principles. In the circle of interest were WIG20 group companies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny, , Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  2. Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, praca zbiorowa ekspertów BDO, Difin, Warszawa 2008.
  3. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259.
  5. Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
  6. Usarkiewicz P., Relacje inwestorskie- klasyfikacja instrumentów w zależności od adresatów, "Problemy Zarządzania" nr 1/2003.
  7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2009 r., nr 77, poz. 649.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz.1223 z późn. zm.
  10. Wybrane problemy rachunkowości finansowej i zarządcze, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 21, Zeszyty naukowe nr 554, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu