BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkiewicz Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Koncepcja TBTF - Próba oceny dyskrecjonalnych narzędzi rządowych zastosowanych na rynkach finansowych w ostatnich latach
TBTF Conception - an Attempt to Assess Unconventional Governmental Measures Implemented on Financial Markets in the Last Years
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 223-240, wykr., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Rynek międzybankowy, Płynność finansowa, Niewypłacalność, Kryzys bankowy
Banks, Interbank market, Financial liquidity, Insolvency, Banking crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena koncepcji TBTF, w tym poprzez porównanie jej kosztów i korzyści makrogospodarczych, i nakreślenie uwarunkowań zmniejszających negatywne oddziaływanie na gospodarkę interwencji państwa na rynkach finansowych w przyszłości. Uwzględniając istotę TBTF, jej sposób wdrożenia w latach 2008-2010, a także konsekwencje makroekonomiczne, dowiedziono, że warunki, w jakich implementowana jest powyższa koncepcja, wpływają na skalę kosztów nią powodowanych w długim horyzoncie czasu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the way of using TBTF conception during the last crisis. Taking into account the essence of TBTF strategy, its implementation's manner and also economic effects of the last years, concluded that used measures could be more efficient and allow to achieve, not only, stabilization of inter - bank markets, but also limits costs in long run for public finance and real economies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank failures in Mature Economies, BIS, BBCBS Working Papers, No. 13, April 2004.
 2. Beck T., Creating an Efficient Financial System: Challenges in a Global Economy, World Bank Working Paper, 2006.
 3. BIS Quarterly Report, czerwiec 2010.
 4. Carrington T., U.S. won't let 11 biggest banks in nation fail, Wall Street Journal, 20.09.1984.
 5. Ćwikliński H (red.)., Polityka gospodarcza, Wydanie IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 6. Demicque-Kun D., Are the banks too big to fail or too big to save, World Bank, 2010.
 7. Golędzinowski P., Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, Materiały i studia, Zeszyt nr 235, NBP 2009.
 8. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 9. History of the Eighties - Lessons for the Future, Federal Deposit Insurance Corporation, 1997.
 10. Huerta De Soto J., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Missesa, Warszawa 2009.
 11. Hughes J. P, Mester L. J., A quality and risk adjusted cost, function for banks; evidence on the too big to fail doctrine, Journal of Productivity Analysis, 1993, vol. 4, issue 3.
 12. Iwonicz-Drozdowska M, Jaworski W. L, Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2008.
 13. Jachowicz P., Kryzys finansowy w Wielkiej Brytanii w latach 2000- 2009, [w]: J. Osiński (red.), Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 14. Kellermann K., Too big to fail: A thorn in the side of free markets, Empirica, 2011, vol. 38, issue 3.
 15. Kosztowniak A., Liberalizm i globalizacja a polityka międzynarodowych instytucji wobec krajów rozwijających się, [w]: J. L. Bednarczyk (red.), Współczesna polityka gospodarcza, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008.
 16. Moosa I., The myth of too big to fail, Journal of Banking Regulation, 2010, vol. 11, issues 4.
 17. Olszewska G., Rynki finansowe XXI w., [w]: J. L. Bednarczyk i in., Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, CeDeWu, Warszawa 2011.
 18. Pawłowicz L, Wierzba R., Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych, Bank i Kredyt, nr 8-9/2007.
 19. Prdurgiel A, Gastomski E., Handel ryzykiem, Gazeta Bankowa, 2/2010.
 20. Przywrócić zaufanie (rozmowa z D. Filarem), Forebs, 10/2011.
 21. Report to G20 Finance Ministers and Central Banks Governors: Guidance to assess the systemic importance of financial institution, markets and instruments: initial considerations, IMF, BIS, FSB, 2009.
 22. Schnabel I., The German Twin Crisis of 1931,The Journal of Economic History, 2004, vol. 84, issue 3.
 23. Soltz S. M, Wedow W., Extraordinary measures in extraordinary times - public measures in support of the financial sector in the EU and the United States, Deutsche Bundesbank, Discussion Papers, no. 13/2010.
 24. Szczepańska O, i in., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia, nr 173, NBP, Warszawa 2004.
 25. Tymoczko D., Reakcje wybranych banków na kryzys, [w]: J. Osiński, Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, SGH, Warszawa 2010.
 26. Völz M, Wedow W., Does banks' size distort market prices? Evidence for too-big-to-fail in the CDS market, , Deutsche Bundesbank, Discussion Paper, Series 2: Banking and Financial Studies, no. 6/2009.
 27. Waszkiewicz G., Równoważenie budżetu i podnoszenie sprawności rynku obsługi długu publicznego na przykładzie Polski w latach 2007/2008, Zeszyty Naukowe IEiZ, Politechnika Koszalińska, nr 14, Koszalin 2010.
 28. Zaleska M., Upadek risk free, Gazeta Bankowa, nr 2/2012.
 29. Zombirt J., Tobin by zaprotestował, Miesięcznik finansowy BANK, nr 4/2012.
 30. http://www.zasadywyborow.info/analiza-plynnosci-banku.
 31. http://forsal.pl/artykuly/569468,koniec_ery_bezpiecznych_bundow.
 32. http://www.skarbiec.biz/analizy/open_finance_pdf/30_09_08_podsumo wanie.htm.
 33. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/ index_en.htm.
 34. http://forsal.pl/artykuly/569468,koniec_ery_bezpiecznych_bundow.
 35. http://www.bankier.pl.
 36. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu