BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podstawowe obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych w Polsce
Basic Fiscal Burden of Agricultural Holdings in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 69-77, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Obciążenia podatkowe
Non-agricultural economic activity, Agriculture, Arable farm, Tax burdens
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest ustalenie przeciętnego poziomu obciążeń fiskalnych indywidualnych gospodarstw rolnych, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Z uwagi na obszerność zagadnienia skupiono się na obciążeniach z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i z tytułu podatku rolnego. Wybór ten został zdeterminowany faktem, iż podatek rolny jest podatkiem, który najbardziej obciąża gospodarstwo rolne. Pozostałe podatki, ze względu na możliwość skorzystania z szeregu wyłączeń i zwolnień, obciążają gospodarstwo w niewielkim zakresie. Metodologia badania - podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne, w tym: metoda opisu graficznego i tabelarycznego. Wynik - w wyniku przeprowadzonej analizy obciążenia fiskalne kształtowały się od 132,27 zł w 2010 roku do 201,02 zł w 2013 roku. Oryginalność/Wartość - wartością artykułu jest zaprezentowanie miesięcznych obciążeń fiskalnych indywidualnych gospodarstw rolnych, przybliżenie zasad konstrukcji podatku rolnego oraz projektu zmian w podatku rolnym proponowanym przez Ministerstwo Finansów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the objective of the article is to determine the average level of fiscal burden incurred by these agricultural holdings which do not perform any non-agricultural economic activities. Due to the extensive nature of the problem the author focused on agricultural tax burden (such choice was determined by the fact that agricultural tax represents the type of tax which constitutes the largest burden incurred by agricultural holdings. The remaining taxes, due to the possibility of taking advantage of numerous exemptions and exclusions are considered a minor burden for agricultural holdings) as well as the social insurance contributions. Design/Methodology/Approach - the basic research methods applied by the author of the conducted analyses were the following ones: the method of literature reverences and legal acts analysis and review, as well as formal methods (graphic and tabular description). Findings - based on the conducted analysis the fiscal burden presented the level of 132,27 PLN in 2010 up to 201,02 PLN in 2013. Originality/Value - the value of the article consists in the presentation of monthly fiscal burden incurred by individual agricultural holdings, the explanation of agricultural tax rules construction and the draft of changes in this tax suggested by the Ministry of Finance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziemianowicz R.I., Przygodzka R. (2011), Podatek rolny i jego funkcje, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 94, SGGW, Warszawa.
 2. Forfa M. (2011a), Podatek rolny a rozwój gospodarstw rolnych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 89, SGGW, Warszawa.
 3. Forfa M. (2011b), Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 92, SGGW, Warszawa.
 4. Ganc M., Mądra M. (2011), Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 89, SGGW, Warszawa.
 5. legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/188206/188215/188216/dokument91590.pdf?lastUpdateDay=27.11.13&lastUpdate Hour=12%3A25&userLogged=false&date=%C5%9Broda%2C+27+listopad+2013 (27.11.2013).
 6. www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/zasady-wymierzania-i-oplacania-skladek/ (17.03.2014).
 7. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_psr_raport_z_wynikow_PSR_2010_260711.pdf (15.03.2014).
 8. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_maly_rocznik_statystyczny_2013.pdf (15.03.2014).
 9. zus.pox.pl/zus_skladki_historyczne.htm (17.03.2014).
 10. Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M.P. Nr 81, poz. 717).
 11. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (M.P. Nr 68, poz. 886).
 12. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. (M.P. Nr 76, poz. 960).
 13. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95, poz. 969).
 14. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M.P., poz. 787).
 15. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P., poz. 814).
 16. Mądra M. (2012a), Obciążenia podatkiem rolnym gospodarstw rolniczych według województw, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 99, SGGW, Warszawa.
 17. Mądra M. (2012b), Podatek rolny a nadwyżka bezpośrednia gospodarstw rolniczych według regionów FADN, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 99, SGGW, Warszawa.
 18. Podstawka M. (1995), Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce, SGGW, Warszawa.
 19. Rosiński R. (2010), Obciążenia fiskalne dochodu uzyskiwanego z działalności rolniczej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 82, SGGW, Warszawa.
 20. Rosiński R. (2011), Opodatkowanie działalności rolniczej i gospodarczej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 88, SGGW, Warszawa.
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z 4 okręgów podatkowych, DzU nr 143, poz. 1614.
 22. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 2006, nr 136, poz. 969, z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, DzU 2008, nr 50, poz, 291, z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361, z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2011, nr 177, poz. 1054, z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, DzU 2012, poz. 1529.
 27. Zabielska D. (2013), Korzyści wynikające z wyboru formy ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Zarządzanie finansami i rachunkowość" nr 1, SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu