BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberadzki Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zerokuponowa krzywa skarbowa i swapowa w Polsce - możliwości arbitrażu
Zero-coupon treasury and swap curve in Poland - arbitrage possibilities
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 88, s. 40-61, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Struktura terminowa stóp procentowych, Arbitraż gospodarczy, Aproksymacja, Stopa procentowa, Rynek obligacji, Obligacje skarbowe
Term structure of interest rates, Commercial arbitration, Approximation, Interest rate, Bond market, Treasury bond
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Uzyskana na podstawie kwotowań obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, jak też transakcji wymiany stopy procentowej (IRS), struktura terminowa stóp procentowych pozwala całościowo spojrzeć na rynek wszystkich serii i rodzajów tych instrumentów. Istnieje powiązanie pomiędzy stopami procentowymi z rynku obligacji i rynku swapów. Wiadomo, że regułą jest przebieganie krzywej ze swapów nad krzywą skarbową - łatwo to wytłumaczyć niższym ryzykiem kredytowym skarbu państwa (emitenta obligacji) niż banków, będących stronami transakcji IRS pry jednoczesnej dużej płynności obu rynków. Co się jednak dzieje, gdy mamy do czynienia z odstępstwem od tej reguły? Przykładem takiego stanu rzeczy jest rynek polski. Na chwile obecną wydaje się, że sytuacja taka nie rodzi widocznych konsekwencji. Warto dlatego sięgnąć do historii - do roku 1994 we Włoszech - gdzie obserwowano podobną odwróconą zależność w relacji krzywej swapowej do krzywej skarbowej, co skończyło się niezwykle zyskownym arbitrażem funduszu hedgingowego LTCM. W artykule zaprezentowano techniki wyznaczania krzywych skarbowych i swapowych, przykładowe krzywe dla rynku polskiego, jak też opis transakcji spekulacyjnej funduszu LTCM na rynku obligacji państwowych Włoch w 1994 roku. (abstrakt oryginalny)

Based on the terms by which the fixed interest treasury bonds and interest rate swap (IRS) transactions are quoted, the interest rate settlement structure allows for a comprehensive insight into the market of all series and types of these instruments. There is a relation between interest rates in the bond and swap markets. It is known that as a rule the swap curve is above the bond curve, which is easy to explain by a lower risk the Treasury (bond issuer) carries compared to banks (parties to IRS transactions), with simultaneous high liquidity of both markets. However, what happens if there is a departure from this rule? The Polish market may serve as an example of such a state of affairs. For the time being it looks as if this situation had no visible consequences. And that is why it is worth looking into history - in 1994 in Italy a similar reversed dependence in relation of the swap curve to the treasury curve was observed, which resulted in exceptionally profitable arbitrage of LTCM hedging fund. Also techniques of determining treasury and swap curves, exemplary curves for the Polish market as well as description of the LTCM fund speculative transaction on the Treasury bond market in Italy in 1994 have been presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cortes F., Understanding and modelling swap spreads, "Bank of England Quarterly Bulletin", zima 2003 r.
 2. Dunbar N., Alchemia pieniądza. Historia LTC M i mitów z nim związanych, Liber, Warszawa 2000.
 3. Fabozzi F., Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo Finansowe WI G-P ress, Warszawa 2000.
 4. Klein P., Interest Rate Swaps: Reconciliation of Models, "The Journal of Derivatives", Fall, 2004.
 5. Leszczyńska E., Rynek kontraktów swap w Polsce, "Materiały i Studia", Nr 144, NBP, Warszawa 2002.
 6. Lusztyn M., Opolski P., Historia funduszu Long-Term Capital Management, "Rynek Terminowy", 20, 2/2003.
 7. Martellini L., Priaulet P., Priaulet P., Fixed income securities, Wiley 2003.
 8. McCulloch J., Measuring the term structure of interest rates, "Journal of Business", 44 (1), 1971.
 9. Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002
 10. Rynek obligacji, wprowadzenie, Reuters, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 11. Shea G. S., Pitfalls In Smoothing Interest Rate Term Structure Data: Equilibrum Models and Spline Approximation, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 19(3).
 12. Stepniak I., Zieliński J., Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości, Materiały i Studia, Nr 108, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 8/2000
 13. Svensson L., Estimating and Interpreting Forward interest Rates, CEPR PR Discussion Paper 1051, Szwecja 1992-1994.
 14. Utkin J., Obligacje skarbowe w Polsce - modele wyceny i ryzyka, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 1999.
 15. Vasicek O. A., Fong G., Term Structure Modeling Using Exponential Splines, "Journal of Finance", 5/1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu