BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśkiewicz Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Istota i metody wyceny kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwie
The essence and methods of evaluating the cost of equity in a company
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 88, s. 116-135, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Wycena, Kapitał, Koszty
Enterprises, Valuation, Capital, Costs
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki związanej z kosztem kapitału w przedsiębiorstwie. Autor wskazała na wagę poszczególnych kategorii kosztu kapitału i ich zróżnicowanego wpływu na decyzje dotyczące finansowania przedsiębiorstwa. Porównany zastał koszt kapitału własnego i obcego pod względem istoty dla finansowania przedsiębiorstwa, metod i trudności wyceny. W artykule zostały przedstawione najbardziej popularne metody wyceny kosztu kapitału własnego i obcego ze szczególnym uwzględnieniem dyskusyjnych elementów danych formuł. Wnioski z przeprowadzonych rozważań podkreślają brak uniwersalności danych metod w praktycznym zastosowaniu i konieczność indywidualnego doboru metody wyceny danej kategorii kosztu kapitału dla przedsiębiorstwa, którego wycena kosztu kapitału dotyczy. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issues related to the cost of capital in an enterprise. The author pointed to the importance of individual categories of capital cost and the varied impact they have on decisions concerning financing an enterprise. The cost of equity and outside capital regarding company financing as well as methods and difficulties with evaluation were compared. The article also presents the most popular methods of evaluating the cost of equity and outside capital with particular attention paid to controversial elements of given formulae. The conclusions drawn from these considerations underline the lack of universal applicability of given methods for practical use and the need for individual choice of the method of evaluating a given category of capital cost for the company this evaluation concerns. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami, PW E, Warszawa 2000.
 2. Brigham E. F., Houston J. F., Podstawy zarządzania finansami, PW PW E, Warszawa 2005.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WI G Press, Warszawa 1997.
 4. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PW E, Warszawa 2007
 5. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNO iK, Toruń 2006.
 6. Fedorowicz Z., Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1997.
 7. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka, tom II II , Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Poznań 2000.
 8. Głuchowski J., Leksykon Finansów, PW E, Warszawa 2001
 9. Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006.
 10. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN PWN PWN , Warszawa 2006
 11. Kłossowska A., Szuszakiewicz A., Analiza rentowności kapitału własnego jako element analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikacja czynników wpływających na jego wartość, w: D. Zarzecki, Czas na pieniądz, zarządzanie finansami, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
 12. Kowalczyk J., Jak ocenić, czy firma ma optymalną strukturę kapitałową - metody praktyczne, "Finanse, Dodatek do serwisu Finansowo-Księgowego", Nr 7/2004, seria: Źródła finansowania, Infor.
 13. Kowalczyk J., Kusak A., Finanse firmy dla menedżerów, Praktyczna Szkoła Innowacji, Warszawa 1995.
 14. Kruschwitz L., Finansowanie i inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007.
 15. Leahigh D. J., Zarządzanie finansami, PW E, Warszawa 1999
 16. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PW E, Warszawa 2004.
 17. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004.
 18. Marecki K., Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 19. Michalski D., Lelątko P., Krysta B., Jak ocenić ryzyko związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, "Finanse, Dodatek do serwisu Finansowo-Księgowego", Nr 3/2004, seria: Inwestycje
 20. Pawłowski J., Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 21. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007.
 22. Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D., Finanse Przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 23. Sobiech J., Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 24. Szczepankowski P. J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, WW WW SPiZ, Warszawa 2004.
 25. Szyszko L., Szczepański J., Finanse przedsiębiorstwa, PW E, Warszawa 2007.
 26. Śliwa J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 27. Wrzosek S., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 28. Zarząd broni terminu wypłaty dywidend, "Rzeczpospolita" z 9 sierpnia 2007 r.
 29. Zarząd broni terminu wypłaty dywidend, "Rzeczpospolita" z 9 sierpnia 2007 r.
 30. Zarzecki J., Finanse, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2003
 31. Zarzecki D., Czas na pieniądz, zarządzanie finansami, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
 32. www.hlb.pl z 4 marca 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu