BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Patrycjusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie wierzby energetycznej w rekultywacji wysypisk śmieci oraz hałd i wyrobisk pogórniczych
The Importance of Energy Willow Recultivation Waste Dumps and Heaps and Mining Excavation
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2014, nr 18, s. 67-76, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rekultywacja gleb, Środowisko przyrodnicze
Reclamation of soil, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była ocena możliwości wykorzystania wierzby energetycznej do rekultywacji wysypisk śmieci oraz hałd górniczych i wyrobisk pogórniczych. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę terenów zdegradowanych, podstawowe definicje i akty prawne dotyczące procesu rekultywacji i naprawy zmian w środowisku przyrodniczym. W drugiej części opracowania skoncentrowano się na się na właściwościach wierzby energetycznej odnośnie kumulowania pierwiastków i metali ciężki. Stwierdzono, iż wierzba energetyczna może być stosowana w procesie fitoekstrakcji i fito stabilizacji na terenach zanieczyszczonych chemicznie. Mierzalny efekt fitoekstrakcyjny za pomocą wierzby można uzyskać w przypadku kadmu i cynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the possibility of using willow for remediation of landfills and dumps of mining and post-mining excavations. The first section presents the characteristics of degraded areas, basic definitions and legal acts concerning the process of restoration and repair inside this natural change. In the second part of the study focuses on the properties of the willow to accumulate heavy metals and elements of chemically contaminated sites. It was found that willow can be used in the process of phytoextraction and phyto stabilization. Fitoekstrakcyjny measurable effect on a willow can be obtained in the case of cadmium and zinc. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja koncepcji rekultywacji i zagospodarowania. Nieczynnego wysypiska komunalnego w obrębie geodezyjnym Mielno.
 2. Borkowska H., Jackowska I., Piotrowski J., Styk B., Wstępna ocena przydatności kilku gatunków roślin wieloletnich do rekultywacji osadów pościekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 434: 927-930. 1996.
 3. Boyter M. J., Brummer J. E., Leininger W. C., Growth and metal accumulation of geyer and mountain willow grown in topsoil versus amanded mine tailings. Water Air Soil Pollut., 198: 17-29. 2009.
 4. Dushenkov V., Kumar P. B., Motto H., Raskin I., Rhizofiltration: the use of plants to remove heavy metals from aquaeous streams. Environ. Sci. Technol., 29: 1239-1245. 1995.
 5. Kabała C., Karczewska A., Kozak M., Przydatność roślin energetycznych do rekulywacji i zagospodarowania gleb zdegradowanych, Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol., XCVI, Nr 576, 97-118. 2010.
 6. Kalembasa D., Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 7, 4: 909-914. 2006.
 7. Kalembasa S., Wysokiński A., Cichuta R., Zawartość metali ciężkich w wierzbie (Salix viminalis) przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym. Acta Agroph., 13, 2: 385-392. 2009.
 8. Kaniuczak J., Błażej J., Gąsior J., Zawartość pierwiastków śladowych w różnych klonach wikliny. Cz. I. Zawartość żelaza, manganu, miedzi i cynku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 472: 379-385. 2000.
 9. Karczewska A., Perspektywy zastosowania fitoremediacji w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Ochrona Środ. Zas. Nat., 25/26: 27-54. 2003.
 10. Kuzovkina Y. A., Quigley M. F., Cadmium and copper uptake and translocation in five willow species. Int. J. Phytoremed., 6, 3: 269-287. 2004.
 11. Mathe-Gaspar G., Anton A., Study of phytoremediation by use of willow and rape. Acta Biolog. Szeged., 49, 1-2: 73-74. 2005.
 12. Meers E., Lamsal S., Vervaeke P., Hopgood M., Lust N., Tack F. M. G., Availability of heavy metals for uptake by Salix viminalis on a moderately contaminated dredged sediment disposal site. Environ. Pollut., 137, 2: 354- 364. 2005.
 13. Piotr Manczarski, Rafał Lewicki, Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, marzec 2012 r.
 14. Pulford I. D., Riddell-Black D., Steward C., Heavy metal uptake by willow clones from sewage sludge-treated soil: the potential for phytoremediation. Int. J. Phytoremed. 4, 1: 59-72. 2002.
 15. Szakova I., Tlustos P., Vyslouzilova M., Pavlikova D., Najmanova J., Cumulative phytoremediation effciency of Salix spp. for removal of Cd and Pb from soils in three-year potexperiment. Chemia i Inż. Ekolog., 11, 7: 665-672. 2004.
 16. Tlustos P., Szakova I., Vyslouzilova M., Pavlikova D., Weger J., Javorska H., Variation in the uptake of arsenic, cadmium, lead and zinc by different species of willows grown in contaminated soils. Central Europ. J. Biology, 2: 254-275. 2007.
 17. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie1) Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493.
 18. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627.
 19. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. z 1995 r., Nr 16, poz. 78.
 20. Wytyczne w zakresie wymagań dla procesów rekultywacji, w tym makroniwelacji, prowadzonych przy użyciu odpadów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu