BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teszbir Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Kierunki rozdysponowania płatności bezpośrednich w wybranych gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego
Directions of Distribution of Direct Payments in Selected Farms of Lubelskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 323-327, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa
Arable farm, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Dopłaty bezpośrednie to najczęściej transferowany środek finansowego wsparcia polskiego rolnictwa, który w odróżnieniu od pozostałych programów pomocowych nie podlega weryfikacji wykorzystania. Omówiono kierunki rozdysponowania dopłat bezpośrednich na przykładzie wyników badań przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego - jednego z najbardziej reprezentatywnych regionów rolniczych Polski. Analiza uzyskanego materiału badawczego pozwoliła na określenie trzech głównych kierunków przeznaczania otrzymywanych płatności. Wyróżniono aktywa obrotowe i inwestycyjne (związane z produkcją) oraz pozostałe środki (nieprodukcyjne). Niezależnie od wysokości otrzymywanej pomocy, wielkości gospodarstwa i wieku osoby zarządzającej gospodarstwem, głównym kierunkiem rozdysponowania dopłat obszarowych były środki obrotowe. Niewielkie zainteresowanie odnotowano w przypadku środków pozaprodukcyjnych. Natomiast w żadnym z ankietowanych gospodarstw nie stwierdzono zakupu majątku trwałego z dopłat obszarowych. (abstrakt oryginalny)

Direct payments are most common of transferred financial support for Polish agriculture which, unlike other aid programs is not under verification of use. Therefore, the article described directions for distribution of direct payments on example of research carried out in Lubelskie voivodeship, which is one of the most representative regions of agricultural Poland. Analysis of the results has allowed to point out three main directions of allocation for received payments. Assets and investments (linked to production) as well as other means (non-productive) has been distinguished. Regardless of the amount of received aid, farm size or age of the person managing it, the main direction of distribution were assets. There was little interest in the case of non-production means. However, in none of the surveyed households, there was no interest in investment spending. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubak W. 2008: Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce, Zag. Ekon. Rol., nr 4, 18.
  2. Czubak W., Jędrzejak P. 2011: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 75-79.
  3. Daugbjerg C., Swinbank A. 2004: The CAP and EU enlargement: prospects for an alternative strategy to avoid the lock-in of CAP support, J. Com. Mkt. S, t. 42, nr 1, Oxford, 99-119.
  4. Kisiel R., Kowalska A., Marks-Bielska R. 2011: Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, JARD, z. 4(22), 101-114.
  5. Krzyżanowski J. 2009: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, Wyd. SGGW, Warszawa, 7.
  6. Official Journal of the European Union, Agricultural and Rural Development, http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2012/EN/SEC03.pdf, dostęp: 10.04.2014.
  7. Stefko O. 2009: Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych woj. wielkopolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW, t. 8(XXIII), Warszawa, 174-181.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu