BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Leasing i kredyt jako źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w rolnictwie
Leasing and Credit as Sources of Financing Investment in Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 357-362, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje w rolnictwie, Struktura nakładów inwestycyjnych, Leasing, Kredyt, Finansowanie inwestycji
Investments in agriculture, Structure of investment outlays, Leasing, Credit, Investment financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie zmian w wykorzystaniu kredytu i leasingu w finansowaniu nakładów inwestycyjnych rolników w Polsce. Postawiono hipotezę o rosnącym znaczeniu obcych źródeł kapitału w finansowaniu nakładów inwestycyjnych w rolnictwie Badaniami objęto przedsiębiorstwa rolnicze oraz rolników indywidualnych w Polsce w latach 2006-2012. W badaniach wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Polskiego Leasingu. W rezultacie przeprowadzonych analiz udowodniono postawioną na wstępie badań hipotezę. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to identify trends in the use of credit and lease by farmers and agricultural enterprises financing of investments' expenditures in Poland. A hypothesis about the growing importance of debt financing of investment in agriculture was formulated in the paper. The population were agricultural enterprises and individual farmers in Poland in the years 2006-2012. The study used data from the Central Statistical Office, National Polish Bank and Polish Leasing Association. The results presented in the paper proved the hypothesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 roku. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: GUS, Warszawa.
 2. Bierlen R., Barry P.J., Dixon B.L., Ahrendsen B.L. 1998: Credit Contstraints, Farm Characteristics and the Farm Economy: Differential Impactson Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, Amer. J. Agric, Econ., nr 80, 709.
 3. Daniłowska A. 2013: Rola kredytów preferencyjnych w finansowaniu inwestycji w rolnictwie w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 6, 66-67.
 4. Grzelak A. 2013: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009), Rocz. Ekon. Rol. i Rozw. Obsz. Wiej., t. 100, z. 1, 82.
 5. Kata R. 2012: Przesłanki oraz mikroekonomiczne determinanty korzystania przez rolników z kredytów bankowych, Rocz. Ekon. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 5, 246.
 6. Ma J., Tian G. 2006: Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, Frontiers of Economics in China, 1(1), 112-125.
 7. Mądra M., Stola E. 2008: Poziom kredytów i opinie rolników dotyczące kredytowania, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 159-161.
 8. Należności i zobowiązania banków. 2014: Narodowy Bank Polski, http://nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html, dostęp 26.05.2014 r.
 9. Przepióra P. 2009: Leasing i kredyt bankowy w finansowaniu rozwoju małych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, "Ekonomiczne Problemy Usług", Szczecin, 34, 105-11.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2010, 2013: GUS, Warszawa.
 11. Rosa A. 2011: Znaczenie banków spółdzielczych i ARiMR w kredytowaniu preferencyjnym rolnictwa w Polsce w latach 2003-2009, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, 271-272.
 12. Skowronek-Mielczarek A. 2007: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 189-190.
 13. Strzelecka A. 2013: Zadłużenie rolniczych gospodarstw domowych w regionie Pomorza Środkowego, Zarządzanie i Finanse, J. Manag. Fin., t. 11, nr 2, część 2, 397.
 14. Szafraniec-Siluta E. 2010: Ocena finansowania inwestycji rolniczych leasingiem, Zesz. Nauk. SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 82, 183-191.
 15. Szafraniec-Siluta E., Zawadzka D., Strzelecka A. 2012: Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego, Zesz. Nauk. SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 97, 93-110.
 16. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. 2011. nr 230, poz. 1370, art. 7091.
 17. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 69.
 18. Wasilewski M., Mądra M. 2009: Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym, [w:] J. Ostaszewski (red.), Determinanty kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 478.
 19. Załączniki do Uchwały nr 78/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, Dz.Urz. NBP, nr 18, poz. 20.
 20. Zawadzka D., Strzelecka A. 2014: Struktura terminowa zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytu bankowego - ujęcie porównawcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 326, 365-376.
 21. Ziętara W. 2009: Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 4, 269.
 22. www.nbp.pl, ww.leasing.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu