BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarszczuk Jolanta (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Efektywność ekonomiczno-produkcyjna gospodarstw mlecznych z województw lubelskiego i podlaskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Economic Efficiency of Dairy Farms Production in Lublin and Podlaskie Provinces in the Context of Sustainable Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 15-21, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Dochody rolnicze, Efektywność ekonomiczna, Efektywność produkcji
Dairy, Farm household income, Economic efficiency, Production effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie, Województwo podlaskie
Lubelskie voivodship, Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem pracy było dokonanie porównawczej oceny efektywności ekonomiczno-produkcyjnej 50 gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka na podstawie wybranych wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych. Badania przeprowadzono w 2012 roku. Głównymi wskaźnikami oceny gospodarstw były: wyniki produkcyjne, plony uprawianych gatunków roślin, dochód rolniczy, dochód osobisty oraz parytet dochodu. Przeprowadzona analiza badanych gospodarstw mlecznych położonych w różnych warunkach siedliskowych wykazała zróżnicowanie gospodarstw pod względem spełnienia kryteriów zrównoważenia produkcji w aspekcie produkcyjnym i ekonomicznym. Wyższy poziom większości wskaźników produkcyjnych oraz poziom dochodu rolniczego w odniesieniu do jednostki powierzchni uzyskiwały gospodarstwa prowadzące działalność na lepszych glebach. (abstrakt oryginalny)

The study present a comparative assessment of economic and production efficiency of 50 farms specializing in milk production, based on selected production and economic indicators. The study was conducted in 2012. Principal indicators of the estimation of dairy farms were: production effects, farm income, personal income and income parity. The analysis of tested dairy farms located in different habitats showed the diversity of farms in context of the criteria for sustainable production and economic. A higher level of the most production indexes and the level of agricultural income per unit of surface obtained by farms operating on better soils. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dynowska J., Łapińska A. 2010: Koszty i dochodowość rolniczych gospodarstw towarowych, Rocz. Nauk SERiA, t. XIII, z. 3, 67-71.
 2. Goraj L. 2000: Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN), FAPA, Warszawa, 72.
 3. Harasim A., Madej A. 2008: Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 95, z. 2, 28-38.
 4. Harasim A., Włodarczyk B. 2008: Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji na glebach lekkich, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, 167-171.
 5. Józwiak W. 1998: Efektywność gospodarowania w rolnictwie. Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacyjna, Warszawa, 146-149.
 6. Kocira S., Kuboń M., Kocira A. 2013: Dochodowość gospodarstw rodzinnych o różnym poziomie zrównoważenia produkcji, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 6, 136-141.
 7. Kopiński J. 2006: Ocena efektów produkcyjno-ekonomicznych wybranych gospodarstw rolnych o różnej wielkości ekonomicznej w aspekcie rozwoju zrównoważonego, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 85-89.
 8. Kuś J., Krasowicz S. 2001: Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, Pam. Puł., 124, 273-288.
 9. Madej A. 2012: Ocena realizacji zasad rozwoju zrównoważonego w wybranych gospodarstwach woj. Podlaskiego, Praca doktorska, IUNG-PIB Puławy, 107.
 10. Majewski E. 2002: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce, Rozprawy Naukowe i Monografie, SGGW Warszawa.
 11. Rocznik statystyczny. 2013: GUS, Warszawa.
 12. Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Borecka A., Skrzyńska G. 2011: Wpływ dopłat wyrównawczych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na dochodowość gospodarstw produkujących wołowinę w różnych regionach kraju, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 4, 160-165.
 13. Szuk T. 2012: Wpływ płatności bezpośrednich na dochodowość wybranych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 2, 158-163.
 14. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie (metodologia, stan I tendencje), IERiGZ PIB, Warszawa, 1-34, http:// www.ierigz.waw.pl/documents/prof._zegar_konferencja.ppt, dostęp: 15.10.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu